itretisektor | Kultúrna spoločnosť: Informácia o stave plnenia úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 až 2011 v oblasti kultúry

Kultúrna spoločnosť: Informácia o stave plnenia úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 až 2011 v oblasti kultúry

Na rokovaní vlády SR bol predložený na informáciu materiál „Informácia o plnení úloh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 – 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013“ . Materiál obsahuje hodnotenie plnenia prioritných tém a úloh v jednotlivých sektorových politikách v rokoch 2010 - 2011. Informácia o plnení úloh akčného plánu v rokoch 2010 - 2011 bola spracovaná z podkladových materiálov rezortov a inštitúcií, ktoré boli gestormi úloh. Zameriava sa na zhodnotenie plnenia úloh tak, ako si ich definovali jednotliví gestori.

Stav plnenia úloh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 – 2011 v oblasti kultúry

Úloha: Podporovať projekty v oblasti kultúry, ktoré zapájajú mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Gestor: MK SR, MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU

Ministerstvo kultúry SR v rámci svojej dotačnej politiky podporuje prostredníctvom Programu 7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, projekty ktoré sú zamerané na vytváranie rovnosti príležitostí v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu ich integrácie do spoločnosti, na prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, ako aj na rozvoj tolerancie (festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, kultúrne misie, tvorivé dielne, prednášky, odborné semináre, konferencie, sympóziá, atď.). Podporujú sa podujatia, ktoré posilňujú kultúrny život znevýhodnených skupín obyvateľstva a smerujú k trvalej udržateľnosti ich kultúry na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ďalej sú podporované periodiká, ktoré prispievajú k vytváraniu rovnosti príležitosti v oblasti kultúry a prinášajú informácie o živote a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva a podporované je vydávanie pôvodných publikácií rozvíjajúcich kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a edičná činnosť, vydavateľské a publikačné aktivity v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry.

IUVENTA k plneniu úlohy prispela implementáciou stratégie INCLUSION – počas obdobia 2010-2011 prostredníctvom dlhodobého vzdelávania pre mladých rómskych vedúcich s cieľom zapojiť rómsku menšinu do realizácie projektov na podporu neformálneho vzdelávania cez program Mládež v akcii. Výstupy z podporených projektov propagovali rómsku kultúru. Vzdelávania sa zúčastnilo 98 mladých rómskych vedúcich.

PLNENIE: Úloha je splnená

Úloha: Podporovať aktivity mladých ľudí rozvíjajúce kultúrnu rôznorodosť a všestrannosť ich záujmov.

Gestor: MK SR v spolupráci s IUVENTOU

K plneniu úlohy IUVENTA prispieva implementáciou národného projektu KomPrax.

PLNENIE: Úloha je v plnení

Úloha: Podporovať dostupnosť kultúry pre mladých ľudí na národnej, miestnej a regionálnej úrovni

Gestor: MK SR, VÚC a mestá/obce

Plnenie na úrovni vyššieho územného celku (podklady zaslal iba Trnavský samosprávny kraj).

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v oblasti kultúry je 18 organizácií kultúry, ktoré ponúkajú občanom všetkých vekových kategórií - teda i deťom a mládeži - kultúrne služby. Osvetové strediská v Trnavskom samosprávnom kraji pripravili pre deti a mládež takmer 100 postupových súťaží v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti vo všetkých žánroch. Každoročne zorganizujú knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji vyše 1200 podujatí pre deti a mládež. Múzeá a galérie zaradili do svojich plánov činnosti na rok 2011 podujatia určené špeciálne pre deti a mládež vo forme tvorivých dielní, ale aj prezentačných aktivít. Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci usporiadala vyše 600 podujatí pre žiakov a študentov.

PLNENIE: Úloha bola plnená


< Späť