itretisektor | Kultúrna spoločnosť: Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti kultúry
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Kultúrna spoločnosť: Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti kultúry

Vláda istôt pre občanov považuje kultúru za vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju určuje hodnotovo a spoluvytvára jej jedinečnú národnú, národnostnú, či miestnu identitu. Kultúra má schopnosť humanizovať, kultivovať a estetizovať život, rozvíjať v ľuďoch tvorivosť a originalitu. Je tiež dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít obyvateľstva, posilňuje spoločenskú súdržnosť. Kultúra má aj nezanedbateľný potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti.

Vláda si uvedomuje dlhodobý verejný dlh voči kultúre, nedocenenie jej významu a absenciu systémových zmien utvárajúcich adekvátne podmienky na jej rozvoj. Je potrebná politika, ktorá kultúre nielen prizná spoločenskú dôležitosť, ale jej poskytne aj výraznejšiu podporu. Nejde o oblasť, na ktorej sa dá v nasledujúcich rokoch šetriť. Finančná podpora kultúry musí však vychádzať z reálnych ekonomických možností štátu a súčasne byť aj schopná napĺňať reálne stanovené ciele, priority a očakávania kultúrnej obce.

Kultúra je vnímaná aj ako oblasť s potenciálom prispieť svojou kreativitou k rozvoju znalostnej spoločnosti, k celkovej konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj k sociálnemu a ekonomickému rastu Slovenska. Je integrátorom celej slovenskej spoločnosti. Vláda vypracuje Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 – 2020. Jej obsah sa bude tvoriť v širokom dialógu ako program celospoločensky akceptovateľný a stane sa základom štátnej kultúrnej politiky a postupných systémových zmien v oblasti kultúry.

Vláda zriadi ako svoj poradný orgán Radu vlády pre kultúru s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a osobností kultúrnej obce. Vláda bude dbať na to, aby sa oblasť rozvoja kultúry a umenia zahrnula do rozvojových strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy, ale tiež vedeckých a výskumných inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou.

Za dôležité bude vláda naďalej považovať financovanie kultúry nielen z verejných zdrojov, ale bude hľadať aj nové možnosti a modely. Pretransformuje súčasný Grantový systém ministerstva kultúry na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

V rámci spoločných východísk Slovenskej republiky o finančnom strategickom rámci Európskej únie na roky 2014 – 2020 dospieť k vytvoreniu minimálne samostatnej prioritnej osi pre kultúru s jasnou definíciou programových cieľov zameraných predovšetkým na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, osobitne pamiatkového fondu.

Postavenie národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto bude podporovať ich ďalší rozvoj.

Vláda považuje za potrebné zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia umeleckých pracovníkov vzhľadom na špecifickosť ich činnosti.

Vláda bude naďalej z verejných zdrojov podporovať tvorbu nových umeleckých diel, kultúrnych aktivít a ich prezentáciu. Osobitne sa zameria na podporu pôvodnej literatúry, ale aj dostupnosť kultúry a vytváranie podmienok na popularizáciu súčasného umenia.

Vláda zváži možnosť podpory výtvarnej tvorby a súčasne estetizáciu verejných stavieb prostredníctvom zavedenia povinnosti použiť stanovené percento z celkových nákladov verejnej stavby na nákup umeleckých diel. V dialógu s odbornou kultúrnou obcou stanoví priority a časový harmonogram vytvorenia adekvátneho inštitucionálneho a priestorového zázemia jednotlivých oblastí výtvarného umenia.

Vláda zabezpečí vytvorenie vhodného organizačného, legislatívneho a finančného rámca fungovania verejnoprávneho vysielateľa. Štandardizuje jeho inštitucionálnu štruktúru s ohľadom na jednotlivé orgány, ich zloženie, kreovanie a kompetencie. Stabilizuje tiež zdroje financovania prevádzky a vytvárania obsahov verejnoprávneho vysielateľa v záujme rastu diváckeho a poslucháčskeho zázemia s osobitným dôrazom na funkcie a význam verejnej služby.

Prostredníctvom Audiovizuálneho fondu sa vláda zameria na rozvoj pôvodnej audiovizuálnej tvorby ako významného nositeľa kultúrnych hodnôt, ako aj na zlepšovanie dostupnosti audiovizuálnych kultúrnych obsahov cez efektívny systém podpory distribúcie slovenských diel a projektov digitalizácie kín. Bude hľadať ďalšie možnosti financovania audiovizuálnej kultúry a priemyslu v kontexte európskych trendov.

Vláda pripraví rekodifikáciu autorského práva s cieľom prispôsobiť právnu úpravu súčasným európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz. Pozornosť bude venovať procesom masovej digitalizácie a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky širokej verejnosti, s dôrazom na implementáciu európskeho práva.

Vláda bude naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, na jeho zachovanie a systematické sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie a prezentačné účely, predovšetkým prostredníctvom projektov digitalizácie.

Vláda schváli stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 - 2020 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov. Takisto podporí multikultúrne a komunitné aktivity knižníc, múzeí a galérií.

Starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú považuje vláda za základ našej kultúrnej identity, bude venovať náležitú pozornosť. Tradičná ľudová kultúra prispieva k rozvoju neprofesionálnych kultúrno-spoločenských aktivít miest, obcí a regiónov. Vláda vytvorí podmienky na uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov celého Slovenska v duchu efektívnej spolupráce štátnej správy, miest a regiónov a mimovládnych organizácií. Dôraz bude klásť na vytváranie udržateľného systému spolufinancovania miestnej a regionálnej kultúry, vrátane neprofesionálnych kultúrnych aktivít.

Vláda podporí aktivity národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej spoločnosti. Pozornosť sústredí aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich kultúrnej a sociálnej izolácii.

Vláda bude dbať o to, aby na celom území Slovenskej republiky bola zabezpečená dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. Popri starostlivosti o štátny jazyk bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín v zmysle platnej legislatívy.

Vláda má záujem na stálom, partnerskom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Podporí starostlivosť o významné kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví a bude pokračovať aj v diskusii o problematike financovania cirkví, pričom sa sústredí predovšetkým na jej odbornú rovinu.

Vláda vníma kultúru aj ako súčasť diplomacie a nástroj zahraničnej politiky, ktorým sa Slovenská republika môže prezentovať na medzinárodnej aréne, zvyšovať si prestíž a vytvárať hlbšie medzištátne vzťahy. Posilní túto úlohu kultúry najmä podporou kvalitných projektov na medzinárodných festivaloch, veľtrhoch a výstavách súčasného umenia, ktoré môžu byť impulzom k presadzovaniu hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a k vytváraniu jej priaznivého obrazu v zahraničí.

Vláda podporí kultúrne projekty reflektujúce výročia významných medzníkov z histórie Slovenska ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života. Vytvorí podmienky k dôstojnému pripomenutiu si 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a vzniku samostatného štátu, ako aj výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.


< Späť