itretisektor | Legislatíva/2% dane: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatíva/2% dane: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

Právny stav k: 10.06. 2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o mimoriadnych opatreniach“) a novela (ďalej ako „Novela“).

Cieľom Novely, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy ako aj doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje aj povinnosti prijímateľa 2% dane.

________________________________________

Zmeny vykonané Novelou sú nasledovné:

1. Zmena k špecifikácii podielu zaplatenej dane z prímov

V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta „Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Povinnosť zverejniť použitie daných prostriedkov za rok 2018 bude splnená, ak ich prijímateľ zverejní do konca mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.

Obdobie pandémie končí s poukazom na § 2 ods. 1 Zákona o mimoriadnych opatreniach uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom Vláda SR mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 odvolá.

Vláda SR môže taktiež rozhodnúť, že opatrenia upravené v Zákone o mimoriadnych opatreniach možno uplatniť aj po uplynutí obdobia pandémie, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna, alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike, a to v zmysle § 2 ods. 2 Zákona o mimoriadnych opatreniach formou nariadenia.

2. Zmena definície dlžníka v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutému malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi - fyzickej osobe

Dlžníkom je podľa Novely v § 30i písmeno b): „fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur.

Precizuje sa definícia dlžníka – malého podnikateľa tak, že sa priamo v zákone navrhuje ustanoviť počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník splniť na umožnenie odkladu splácania úveru podľa tohto zákona. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že právnické osoby - podnikatelia, ktorí požiadali o odklad splácania úveru podľa znenia Zákona o mimoriadnych opatreniach platného do účinnosti tohto zákona a odklad im nebol povolený z dôvodu, že nespĺňali definíciu dlžníka, môžu o odklad požiadať opätovne.

3. Zmena právnej formy záruky z bankovej záruky na všeobecné ručenie

Konkrétne v § 25a ods. 5 sa slová „§ 313 až 332 a § 762“ nahrádzajú slovami „§ 303 až 312“.

Táto zmena bola zavedená z dôvodu zníženia administrácie pri praktickej aplikácii záruky za úver v rámci programu tzv. veľkej úverovo-záručnej schémy pomoci, kedy je potrebné nahradiť formu bankovej záruky podľa§ 313 až 322 Obchodného zákonníka ručením podľa § 303 až 312 Obchodného zákonníka, ktoré umožňuje, aby banka v prípade realizácie záruky mohla následne vymáhať celý rozsah pohľadávky voči dlžníkovi vrátane pohľadávky poskytovateľa pomoci.

4. Opatrenie v oblasti hazardných hier týkajúce sa úhrady odvodov z hazardných hier

Schválil sa odklad úhrady odvodov tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti tejto Novely sa posúvajú do konca septembra 2020, a termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

Novela zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dokumentácia k Novele zákona TU

Schválené znenie Novely TU

Mgr. Vladimír Fujak


< Späť