itretisektor | Legislatíva/Správa majetku: Podpora nájomného v krízovom období
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatíva/Správa majetku: Podpora nájomného v krízovom období

NRSR dňa 10.6.2020 schválila zákon predložený Ministerstvom hospodárstva, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Cieľom schváleného zákona je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR. Novela zákona ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné.

Do zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/2013 Z. z.“) sa vkladá nové ustanovenie § 13c, ktoré predstavuje právny základ podpory formou dotácie. Uvedené sa vzťahuje nielen na vnútorné priestory ale aj na súvisiace obslužné priestory, napr. parkoviská a tiež na vonkajšie priestory - trhové miesta.

Na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým došlo po 12. marci 2020.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť:

a) fyzická osoba - nepodnikateľ,

b) fyzická osoba - podnikateľ,

c) právnická osoba - nepodnikateľ,

d) právnická osoba - podnikateľ.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Uvedené platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu. Výška nájomného je tak v prospech nájomcu znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s

prenajímateľom a súčasne aj o sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť.

Do sumy nájomného na tento účel nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií) a ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno zahrnúť ani obratovú zložku. Ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od sumy nájomného, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného a o predmetnú sumu sa nájomné poníži.

Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Obsah žiadosti upravuje § 13c ods. 9 zákona č. 71/2013 Z. z..

Ustanovuje sa osobitná právna úprava plnenia podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienok sa preukazuje vyhlásením (platí domnienka splnenia). Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu 100 000 eur, povinnou náležitosťou žiadosti o dotáciu je označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Ministerstvo hospodárstva je povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie, na základe ktorého sa dotácia poskytuje.

Ustanovuje sa možnosť uplatnenia dotačného mechanizmu aj na prípady, kedy nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť za obdobie obmedzeného užívania predmetu nájmu.

Novelou zákona sa dopĺňa aj zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. Po vzore právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži návrh zákona umožňuje navrhnúť súdu, aby deklaroval nárok podnikateľa pod dočasnou ochranou na primerané zadosťučinenie v peniazoch pre prípad porušenia uloženej nepeňažnej povinnosti. Za zaplatenie primeraného zadosťučinenia by mali zodpovedať aj členovia štatutárneho orgánu povinného. Primárny účel tohto priameho nároku spočíva prirodzene v preventívnom pôsobení. Primerané zadosťučinenie v peniazoch stojí ako samostatný nárok popri nároku na náhradu škody.

Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

Sprievodná dokumentácia k zákonu TU

Znenie novely zákona TU

Tím itretisektor.sk 


< Späť