itretisektor | Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

08.02.2013:

  • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  

 

07.02.2013:

  • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora. 

06.02.2013:

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) 
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) Navrhuje sa rozšíriť povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

05.02.2013:

  • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (Medzirezortné pripomienkové konanie) Jeho zámerom je nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy. 

04.02.2013:

  • Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené) Rada je stálym poradným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve (ďalej len „inovácie“). Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pri plnení úloh z oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií. Rada bude vykonávať celoročnú činnosť priebežne. 


< Späť