itretisektor | Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

08.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  

 

07.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora. 

06.02.2013:

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) 
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) Navrhuje sa rozšíriť povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

05.02.2013:

 • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (Medzirezortné pripomienkové konanie) Jeho zámerom je nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy. 

04.02.2013:

 • Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené) Rada je stálym poradným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve (ďalej len „inovácie“). Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pri plnení úloh z oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií. Rada bude vykonávať celoročnú činnosť priebežne. 


< Späť