itretisektor | Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

08.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  

 

07.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora. 

06.02.2013:

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) 
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) Navrhuje sa rozšíriť povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

05.02.2013:

 • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (Medzirezortné pripomienkové konanie) Jeho zámerom je nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy. 

04.02.2013:

 • Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené) Rada je stálym poradným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve (ďalej len „inovácie“). Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pri plnení úloh z oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií. Rada bude vykonávať celoročnú činnosť priebežne. 


< Späť