itretisektor | Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Legislatívne návrhy 04.02.2013 - 08.02.2013

08.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  

 

07.02.2013:

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora. 

06.02.2013:

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) 
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Rokovanie NR SR – prvé čítanie) Navrhuje sa rozšíriť povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

05.02.2013:

 • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (Medzirezortné pripomienkové konanie) Jeho zámerom je nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy. 

04.02.2013:

 • Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené) Rada je stálym poradným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve (ďalej len „inovácie“). Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky pri plnení úloh z oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií. Rada bude vykonávať celoročnú činnosť priebežne. 


< Späť