itretisektor | MPSVR SR neodporúča vláde schváliť novelu z. o sociálnych službách
  • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

    Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

MPSVR SR neodporúča vláde schváliť novelu z. o sociálnych službách

Touto novelou sa ustanovilo, že suma úhrady za sociálnu službu sa určí najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce alebo vyššieho územného celku. Táto suma úhrady sa určí všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku najneskôr do 30. júna 2012.

Poslanci navrhujú prijať prechodné ustanovenie, ktorým by obce a vyššie územné celky boli povinné určiť sumu úhrady vo všeobecne záväznom nariadení najneskôr do 31. decembra 2013.

Podľa vyjadrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložený návrh je v rozpore s argumentmi uvedenými v dôvodovej správe. Posunutie povinnosti pre obce a vyššie územné celky určovať sumu úhrady všeobecne záväzným nariadením vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na 31. decembra 2013 vo svojej podstate nerieši problémy, ktoré sú v dôvodovej správe uvedené. Nie je možné na jednej strane uvádzať, že určenie sumy úhrady vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov je neprijateľné pre vybrané skupiny klientov, keďže sú nemajetní a majú nízke príjmy, ako aj vzhľadom na nevymožiteľnosť pohľadávok v dedičskom konaní, a na druhej strane počítať s tým, že v roku 2014 už bude možné týmto klientom určovať sumu úhrady vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, keďže, podľa predkladateľov návrhu, klienti s nízkymi príjmami budú mať v tomto období už dostatočný príjem, čo je podľa názoru ministerstva nereálne.

Ak sa predkladatelia poslaneckého návrhu prikláňajú k možnosti, aby si obce a vyššie územné celky mohli určovať sumu úhrady podľa potreby, t.j. v rozpätí od 0 po 100 % tak, ako to bolo pred účinnosťou novely zákona o sociálnych službách (pred 1. marcom 2012), bolo by vhodné, aby navrhli povinnosť obcí a vyšších územných celkov ustanovenú v § 72 odsek 2 zákona o sociálnych službách zrušiť, a nie posunúť splnenie povinnosti na 31. decembra 2013.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zároveň uvádza, že prioritným zámerom zmeny ustanovenia § 72 odsek 2 nebolo zrovnoprávnenie verejných poskytovateľov a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ako sa to uvádza v dôvodovej správe, ale zvýšenie príjmov samosprávy z úhrad od tých klientov, ktorí majú dostatočné príjmy na platenie úhrady vo výške najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov. V konečnom dôsledku by novela prijatá s účinnosťou od 1. marca 2012 mala za následok zrovnoprávnenie klientov verejných poskytovateľov a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v tom zmysle, že na úhrade za sociálnu službu by sa podieľali vo vyššej miere nielen klienti neverejných, ale aj verejných poskytovateľov sociálnych služieb. Novela, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2012, nebola zmenou ustanovenia § 72 ods. 2 zameraná na nízkopríjmových klientov, ktorí nemôžu zaplatiť takúto výšku úhrady, keďže sa na nich vzťahuje ochrana príjmu pred neprimeranou úhradou. Takýmto klientom sa bude na úhradu nákladov sociálnej služby prispievať z verejných zdrojov počas celého ich života, ak úhrada bude vyššia, ako ich príjem (dôchodok).

Súčasne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upozornilo na skutočnosť, že vzhľadom na legislatívny proces je navrhovaná účinnosť návrhu zákona nereálna.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča vláde SR vysloviť nesúhlas s návrhom poslancov NR SR Viliama Novotného a Pavla Freša.


< Späť