itretisektor | Môže byť farnosti odpustená daň z nehnuteľnosti?
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Môže byť farnosti odpustená daň z nehnuteľnosti?

Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len „Zákon“) bola s účinnosťou od 1.1.2008 zavedená možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľností niektorých druhov nehnuteľností za vopred Zákonom určených podmienok. Patria sem aj stavby a pozemky vo vlastníctve cirkvi slúžiace na vykonávanie náboženských obradov. V praxi sa možno stretnúť s tým, že farnosti žiadajú z rôznych dôvodov daň z nehnuteľností odpustiť a správca dane tejto žiadosti vyhovie. Zákon však neobsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje správcovi dane daňovú povinnosť odpustiť, ani inštitút odpustenia dane nepozná. Môže farnosť požiadať o odpustenie dane? Je postup správcu dane v prípade vyhovenia žiadosti v súlade s platnými právnymi predpismi?

Oslobodenie od dane

Daň z nehnuteľností je upravená v ust. § 4 až § 21 Zákona. V zmysle ust. § 4 Zákona daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Problematika oslobodenia od daní je upravená v § 17 Zákona, v zmysle ktorého možno rozlišovať dva druhy oslobodenia od dane z nehnuteľností.

Prvý predstavuje oslobodenie od dane, ktorým zákonodarca zo zákona oslobodil niektoré druhy nehnuteľností (§ 17 ods. 1 Zákona), pričom správca dane je toto oslobodenie povinný poskytnúť daňovníkovi. Oslobodené od dane z nehnuteľnosti sú vo vzťahu k cirkvi v zmysle tohto ustanovenia pozemky a stavby slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

Druhým je fakultatívne oslobodenie od dane a zníženie dane, ktoré správca dane poskytne daňovníkovi iba v prípade, ak konkrétne oslobodenie od dane alebo zníženie dane zavedie všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci (§ 17 ods. 2 a 3 Zákona). V týchto prípadoch oslobodenia a zníženia dane však obec nemôže všeobecne záväzným nariadením upraviť ďalšie podmienky, za ktorých ho poskytne. Pritom rozsah oslobodenia od dane alebo zníženia dane musí byť určený obcou v nariadení účinnom k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia. Ust. § 17 ods. 2 a 3 umožňuje správcovi dane v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane nehnuteľnosti, ktorými sú pozemky, stavby, alebo byty, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, tzn. aj vo vlastníctve cirkvi a náboženskej spoločnosti, a to aj vtedy, ak neslúžia na vykonávanie náboženských obradov. Hovoríme o tzv. fakultatívnom oslobodení alebo znížení dane.

Podmienkou fakultatívneho oslobodenia od dane alebo zníženia dane je vydanie všeobecne záväzného nariadenia obcou, v ktorom bude výslovne určené oslobodenie pozemkov, stavieb a bytov vo vlastníctve právnickej osoby – nepodnikateľa od dane z nehnuteľnosti. Až po vydaní tohto nariadenia môže daňovník požiadať o oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 17 Zákona, alebo požiadať o jej zníženie.

Právne postavenie farnosti

Nielen cirkev, ale aj farnosť ako samostatný subjekt práva spôsobilý byť nositeľom práv a povinností, a spôsobilý vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti , je oprávnená požiadať o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti alebo o jej zníženie. Právne postavenie farnosti ako právnickej osoby upravujú predpisy tak sekulárneho ako aj kánonického práva. Farnosť odvodzuje svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkvi, ktorej ju priznáva zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženského viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Je potrebné uviesť, že na rozdiel od Kódexu kánonického práva, právny poriadok Slovenskej republiky pojem farnosť nedefinuje. V Kódexe je farnosť definovaná ako „určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi“ (CIC, Kán 515, § 1). Následne ust. § 3 Kódexu zákonne zriadenej farnosti priznáva právnu subjektivitu.

Aj napriek tomu, že chýba vymedzenie pojmu farnosť právnymi predpismi nášho štátu, zákonodarca pamätal na úpravu jej právneho postavenia. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v čl. 3 ods. 1 upravuje výlučné právo katolíckej cirkvi stanovovať a meniť svoj právny poriadok, zriaďovať, meniť ako aj rušiť vlastné cirkevné štruktúry. Na základe čl. 3 ods. 4 tejto Zmluvy bola priznaná právna subjektivita všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva, tzn. že uvedenou medzinárodnou zmluvou bola farnostiam priznaná právna subjektivita.

V minulosti boli v zmysle zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti podľa ust. § 4 a § 9 oslobodené pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou, rovnako ako aj tieto stavby a ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou a tiež tieto stavby a ich časti slúžiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností, a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované, oslobodené od dane z nehnuteľnosti zo zákona povinne. Podľa novej právnej úpravy sú zo zákona povinne oslobodené len „pozemky a stavby slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom“. Vo všetkých ostatných prípadoch sú pozemky a stavby oslobodené od predmetnej dane len v prípade, že tak určí všeobecne záväzné nariadenie obce.

Vzhľadom k tomu, že oslobodenie od dane alebo zníženie dane musí byť určené vo všeobecne záväznom nariadení účinnom k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia, v prípade že toto nariadenie obec k príslušnému dátumu nevydala, nie je možné po tomto čase daňovníka od dane z nehnuteľností oslobodiť.

Poznámka:

Obec nemôže od dane oslobodiť daňovníkov len z dôvodu naplnenia kritérií podľa Zákona rozhodnutím vydaným obcou o oslobodení daňovníka od dane na základe jeho žiadosti bez opory v Zákone. Zákon ustanovuje iba možnosť obce vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť oslobodenie/ zníženie dane. Až na základe všeobecne záväzného nariadenia môže obec rozhodnutím oslobodiť konkrétneho daňovníka od povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti alebo túto daň znížiť.

Nedostatok finančných prostriedkov a nesúhlas s vyrubením dane

Ak farnosť ako daňovník nemá dostatok finančných prostriedkov na splnenie daňovej povinnosti alebo s vyrubením dane nesúhlasí môže využiť viaceré možnosti. Je oprávnená požiadať o povolenie odkladu platenia dane, prípadne povolenie zaplatiť daň v splátkach, ktoré obec povolí iba v prípade, že by daňovníkovi neodkladným zaplatením dane bola spôsobená vážna ujma. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže obec povoliť maximálne na dvanásť mesiacov a pokiaľ daňovník dodrží určené podmienky, nevyrubuje sa mu sankčný úrok.

Podľa ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe daní“) má daňovník tiež možnosť uplatniť opravné prostriedky, na základe ktorých mu môže byť daň znížená. Väčšinou však ide o zníženie dane z dôvodu nesprávneho vyčíslenia základu dane, prípadne iných nesprávností alebo z dôvodu nesprávnych údajov uvedených daňovníkom v daňovom priznaní.

Opravný prostriedok možno využiť aj v prípade, že má daňovník pochybnosť o tom, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je vypočítaná v súlade so Zákonom.

Pokiaľ daňovník nestihol uplatniť riadny opravný prostriedok (odvolanie, námietku alebo reklamáciu) v určenej lehote a platobný výmer nadobudol právoplatnosť, môže daňovník ešte využiť mimoriadny opravný prostriedok, a to preskúmanie právoplatného rozhodnutia nadriadeným orgánom.

Sankcie za nesplnenie daňovej povinnosti

Vyrubená daň na príslušný rok je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade, že Zákon alebo obec neoslobodí farnosť od dani z nehnuteľnosti, suma, ktorá nebola v stanovej lehote zaplatená sa stáva daňovým nedoplatkom, a farnosť, ktorá má daňový nedoplatok u správcu dane daňovým dlžníkom. Zákon nesplnenie daňovej povinnosti sankcionuje sankčným úrokom, a to bez ohľadu na to, či omeškanie zaplatenia dane zavinil daňovník alebo nie.


Nakoľko Zákon o miestnych daniach ani Zákon o správe daní neumožňuje správcovi dane daňovú povinnosť odpustiť, je obec v prípade, že farnosť podá žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti ,túto žiadosť zamietnuť a písomne informovať toho, kto žiadosť o odpustenie dane podal.

Jediným zákonným inštitútom, ktorý priznáva výnimku z platenia dane z nehnuteľnosti je oslobodenie od dane. V prípade pozemkov a stavieb slúžiacich na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve registrovaných cirkví a náboženských spoločností je správca dane oslobodenie od dane z nehnuteľnosti povinný farnosti poskytnúť.

Ak však farnosť nadobudla pozemok, stavbu alebo byt za iným účelom ako vykonávanie náboženských obradov, môžu byť tieto nehnuteľnosti oslobodené len za splnenia podmienky, že obec vydala všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom ako správca dane výslovne určila, že pozemky, stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, sú od tejto dane oslobodené.

V prípade, že farnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na splnenie daňovej povinnosti alebo s vyrubením dane nesúhlasí, môže využiť povolenie odkladu platenia dane, prípadne povolenie zaplatiť daň v splátkach. Pokiaľ daňovník nestihol uplatniť riadny opravný prostriedok (odvolanie, námietku alebo reklamáciu) v určenej lehote a platobný výmer nadobudol právoplatnosť, môže daňovník ešte využiť mimoriadny opravný prostriedok, a to preskúmanie právoplatného rozhodnutia nadriadeným orgánom.< Späť