itretisektor | ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz

Postavenie národného športového zväzu upravuje zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu, ktorého ustanovenie § 8 definuje národný športový zväz ako občianske združenie, ktoré

 1. uznal Slovenský olympijský výbor ako národného predstaviteľa športu uznaného Medzinárodným olympijským výborom,
 2. uznala Medzinárodná federácia školského športu alebo Medzinárodná federácia univerzitného športu, alebo
 3. je členom medzinárodného športového zväzu v športe, ktorý nie je uznaný podľa písmena a) alebo b), ale ktorý

združuje najmenej 10 národných športových zväzov ako svojich riadnych členov, a súčasne spĺňa tieto požiadavky:

 1. má najmenej 10 aktívnych športových klubov a najmenej 200 športovcov s preukazom športovca,
 2. pravidelne organizuje celoštátnu športovú súťaž najmenej 3 roky,
 3. zabezpečuje výber a prípravu športovcov na športovú reprezentáciu a starostlivosť o športové talenty.

Ako z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, právnou formou národných športových zväzov sú občianske združenia, ktorých právna úprava je zakotvená v zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní. V súlade s § 2 predmetného zákona „Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.“

Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpečuje jeho rozvoj a

 1. zastupuje záujmy športového odvetvia a druhu športu vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej moci a k medzinárodnému športovému zväzu, ktorého je členom,
 2. zabezpečuje prípravu športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí,
 3. zabezpečuje starostlivosť o športové talenty,
 4. organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží,
 5. zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v športových súťažiach a ďalších potrieb podľa druhu športu,
 6. povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu,
 7. plní úlohy v boji proti dopingu.

Národný športový zväz financuje plnenie úloh podľa tohto zákona a svoju činnosť z vlastných príjmov, medzi ktoré patria:

 1. členské príspevky,
 2. výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
 3. výnos marketingových aktivít,
 4. príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
 5. poplatky z prestupov športovcov do zahraničia,
 6. príspevky od medzinárodných športových zväzov,
 7. výnos pokút za disciplinárne previnenia,
 8. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
 9. dary a príspevky,
 10. iné príjmy,
 11. príjmy z predaja vstupeniek.

Národný športový zväz môže založiť obchodnú spoločnosť. Na účely podnikania v športovej reprezentácii môže založiť obchodnú spoločnosť, ak je v nej jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení môže použiť len na plnenie úloh podľa § 8 ods. 2 písm. b) a c)1 a na svoju činnosť.

V zmysle ustanovenia § 56 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.“

Športové zväzy sú občianske združenia s právnou subjektivitou, do ktorých sa dobrovoľne združujú jednotlivci, športové oddiely, kluby a iné organizácie, ktoré majú záujem rozvíjať šport všetkých jeho výkonnostných stupňov na území SR, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu. Vzhľadom k tomu, že právna úprava neupravuje povinnosť kompetentných orgánov vykonávať audit v občianskych združeniach, športové zväzy ako občianske združenia neboli od začiatku svojho vzniku nútené podstúpiť túto formu vnútornej kontroly.

Z hľadiska množstva vnútorných a vonkajších procesov a právnych vzťahov v jednotlivých športových kluboch je nevyhnutné tieto procesy usporadúvať a vytvorať prehľadnú štruktúru kompletnej dokumentácie športového zväzu. Nástrojom na zabezpečenie tohto procesu je právny audit, ktorého hlavným cieľom je posúdenie právneho stavu v športovom zväze.

Právny audit pozostáva z prieskumu a analýzy celej spisovej dokumentácie športového zväzu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. Analýza právneho postavenia športového zväzu podľa príslušnej legislatívy
 2. Analýza vedenia a štruktúry
 3. Analýza majetkovoprávnych vzťahov
 4. Analýza pracovnoprávnych vzťahov
 5. Analýza záväzkovoprávnych vzťahov
 6. Duševné vlastníctvo
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Prebiehajúce súdne a správne konania
V prípade záujmu o vypracovanie právneho auditu v Národnom športovom zväze alebo konzultáciu/pomoc pri riešení právnej/ekonomickej otázky nás prosím kontaktujte prostredníctvom 

on-line poradenstva SKYPE

: CPNS.sport 

Poznámka pod čiarou:

1 § 8 ods. ods. 2 písm. b) zákona o organizácii a podpore športu zabezpečovanie prípravy športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom podujatí, § 8 ods. ods. 2 písm. c) zákona o organizácii a podpore športu zabezpečovanie starostlivosti o športové talenty.


< Späť