itretisektor | Neziskové organizácie všeobecne

Neziskové organizácie všeobecne

V tejto časti budeme prinášať odborné materiály, ktoré sú spoločné pre viaceré alebo všetky právne formy organizácií tretieho sektora.

Obsahujú práva a povinností z rôznych oblastí práva a mali by byť neziskovým organizáciám známe, aby ich vedeli v praxi uplatňovať. 

Právne predpisy:
Dôvodové správy (8)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (29)
Neziskové organizácie všeobecne: Prepojenie tretieho sektora so samosprávou
Vytvorené: 3. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Základy tretieho sektora sú postavené najmä na slobode občanov združovať sa, pričom tvoria rôzne organizácie, ktorými sledujú presadzovanie svojich záujmov a svojou činnosťou môžu priniesť úžitok verejnosti. Za korene neziskových organizácií môžeme považovať najmä neziskovosť a filantropiu, ako tak povediac snahu nezištne pomôcť motivovanú láskou k blížnym. Organizácie tohto typu teda nevznikajú primárne z vôle štátu alebo obce ale preto, že si to vyžadujú priamo občania. Tieto organizácie prioritne investujú svoj čas a iniciatívu na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť žiadané, v čom sa odzrkadľuje ich verejnoprospešná funkcia, preto sú v spoločnosti žiadaným javom. 

Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  

Neziskové organizácie všeobecne: Výhody sociálnych podnikov
Vytvorené:11. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.

Neziskové organizácie všeobecne: Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
Vytvorené: 4. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.

Neziskové organizáce všeobecne: Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. máj 2018. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   

§ Neziskovky všeobecne: Elektronické schránky
Vytvorené: 1. 07. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Neziskovky všeobecne: Návrh nového zákona o registri MNO
Vytvorené:17. 05. 2017
Autor:Ing. Milan Andrejkovič
Zobraz celý text

Na Slovensku aktuálne existuje viac ako 50000 mimovládnych neziskových organizácií (MNO – nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom), ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, pričom drvivú väčšinu z nich tvoria občianske združenia. Tieto občianske združenia spolu s ďalšou právnou formou – organizáciami s medzinárodným prvkom, nemajú legislatívne zavedený oficiálny register, z ktorého by každému boli jasné všetky základné údaje o MNO – a to najmä kto je štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene organizácie. Návrh jednotného zákona o registri MNO reaguje na celospoločenské požiadavky na vyriešenie tohto, ale aj ďalších problémov, ktoré vyplynuli z praxe registrového orgánu, ale aj mimovládnych neziskových organizácií.

Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely II.
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je nadviazať na odborný článok, v ktorom sme bližšie rozoberali možnosť charitatívnych organizácií bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V obsahu tohto článku rozoberáme podmienky, ktoré musí charitatívna organizácia splniť, ešte predtým než vstúpi do procesu prijímania týchto potravín a ich následného používania. 

Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely I.
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na poslednú novelu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, ktorá zaviedla pre charitatívne organizácie možnosť bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

§ Neziskovky všeobecne: Register partnerov verejného sektora
Vytvorené: 8. 02. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu neziskového sektora k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora a s ním upravený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.


Neziskovky všeobecne/ Všeobecne prospešné spoločnosti: Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.
Neziskovky všeobecne: Podpora petície v elektronickej podobe
Vytvorené:15. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických ako aj mimovládnych neziskových organizácií podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Neziskovky všeobecne: Trestná zodpovednosť MNO
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Dňa 13. novembra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o trestnej zodpovednosti PO“), prostredníctvom ktorého sa zavádza v podmienkach Slovenskej republiky trestná zodpovednosť aj vo vzťahu k právnickým osobám.
Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu vo vzťahu k MNO
Vytvorené: 5. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa zákonom ustanovená pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vzťahuje aj na mimovládne neziskové organizácie a ak áno, tak v akých prípadoch.

Neziskovky všeobecne: Preskúmavanie interných aktov súdom
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či civilnoprávne súdy majú založenú právomoc konať a rozhodnúť vo veci vyslovenia neplatnosti uznesenia/rozhodnutia orgánu MNO.
Neziskovky všeobecne: Sadzobník najčastejších správnych poplatkov
Vytvorené:28. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V prehľadnom formáte prinášame prehľad sadzobníka správnych poplatkov na úseku vnútornej správy ako aj živnostenského podnikania. Pre mimovládne neziskové organizácie sú smerodajné najmä položky 34 - 36 a 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

Dane/Neziskovky všeobecne: Nazeranie do spisov
Vytvorené:10. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

Neziskovky všeobecne: Právo na dobrú správu vecí verejných
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 
Neziskovky všeobecne: Právny status MNO v pozícii spotrebiteľa
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či aj na mimovládne neziskové organizácie sa vzťahuje právny status spotrebiteľa, t.j. či MNO môžu vystupovať v zmluvných vzťahoch s dodávateľmi v pozícii spotrebiteľa. 

Neziskovky všeobecne: Užitočné rady pri ukladaní účtovnej závierky a výročnej správy do registra
Vytvorené:30. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na praktické situácie, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám vystali v súvislosti s ukladaním ich účtovných závierok a výročných správ do registra účtovných závierok. 

Neziskovky všeobecne: Virtuálna registračná pokladnica
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú právnu úpravu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá od 1. apríla 2015 zavádza novú formu registračnej pokladnice a to virtuálnu registračnú pokladnicu.  


Neziskovky všeobecne: Pracovná zdravotná služba
Vytvorené: 2. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dňa 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, ktorá okrem iného zaviedla pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie.   

Neziskovky všeobecne: Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

Neziskovky všeobecne: Kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy mimovládnych neziskových subjektov
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

S právnym postavením neziskového sektora je spojený celý rad povinností, ktorých nesplnenie spájajú súčasné platné právne predpisy s prísnymi sankciami, ktoré môžu viesť v mnohých prípadoch k uloženiu finančnej pokuty alebo až k zrušeniu mimovládnej neziskovej organizácie (ďalej len „MNO”).

Z dôvodu predchádzania nesplnenia povinností subjektmi neziskového sektora, prinášame chronologický kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MNO (nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a občianske združenie) podľa súčasných nosných platných právnych predpisov.§ Neziskovky všeobecne: Zodpovednosť za záväzky mimovládnych organizácií
Vytvorené:15. 07. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok rozoberá zodpovednosť jednotlivých foriem neziskových organizácií za záväzky v občiansko-právnej a trestno-právnej rovine. 
Neziskové organizácie: Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok
Vytvorené:13. 02. 2014
Autor:Ing. Mária Pančová Hudáková
Zobraz celý text

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

§ Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
§ Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

§ Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

Odborné stanoviská (3)
Neziskovky všeobecne: Metodický pokyn MFSR k ukladaniu účtovných dokumentov do registra účtovných závierok
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:MFSR
Zobraz celý text

Obsah prvého súboru je metodický pokyn na ukladanie účtovných dokumentov pre neziskové organizácie všeobecne. 

Neziskovky všeobecne: Príručka používateľa k registru účtovných závierok
Vytvorené: 1. 05. 2014
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Hlavným cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všeobecné informácie k Registru účtovných závierok a oboznámiť neziskové organizácie s návodom na používanie verejnej časti tohto registra

Stanovisko k možnosti zahraničných neziskových organizácií prijímať 2% z dane na Slovensku
Vytvorené:23. 06. 2010
Autor:Milan Andrejkovič
Zobraz celý text
Môže nezisková (verejnoprospešná) organizácia registrovaná v zahraničí byť prijímateľom 2% z dane na Slovensku? Je rozdiel medzi zahraničnými organizáciami registrovanými v EÚ a v ostatných krajinách vzhľadom na prijímanie 2% z dane?
Príklady z praxe (25)
Neziskovky všeobecne: Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?
Zamestnávanie/Neziskovky všeobecne: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

§ Neziskovky všeobecne: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako správca majetku obce?
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže byť neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu zverená správa majetku mesta formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce?

§ Neziskovky všeobecne: Povinne zverejňovaný plán verejného obstarávateľa?
Vytvorené:12. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinnosť sprístupniť na žiadosť podľa infozákona plán verejného obstarávania, pričom jej činnosť financuje VÚC v rozsahu cca 60%?

Neziskovky všeobecne: Hospic ako partner verejného sektora?
Vytvorené:17. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je občianske združenie prevádzkujúce zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti (hospic) povinné sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora? Zdrojom krytia tohto zariadenia sú aj platby zdravotných poisťovní.

Neziskovky všeobecne: Výklad ustanovenia o úhrnnej hodnote majetku z pohľadu Zákona o registri partnerov
Vytvorené: 2. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V akom zmysle je potrebné vykladať ustanovenie o úhrnnej hodnote majetku pre účely posúdenia povinnosti zápisu subjektu pôsobiaceho v neziskovom sektore do registra partnerov verejného sektora?

§ Neziskovky všeobecne: Organizovanie konferencie a ochrana osobných údajov
Vytvorené: 6. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti neziskovej organizácie v súvislosti s organizovaním konferencie a ochranou osobných údajov, napr. ak fotografuje, spracuje si video, či má zoznamy zúčastnených osôb?

Neziskovky všeobecne: Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom
Vytvorené:15. 11. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?

Neziskovky všeobecne: Výpočet výšky úrokov z omeškania
Vytvorené:25. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako bude určená výška úrokov z omeškania z nezaplateného nájomného splatného v roku 2014 a 2015, ak nájomná zmluva, na základe ktorej nezisková organizácia nájomné uhrádza, bola uzatvorená v roku 2004?

Združenia/Neziskovky všeobecne: Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov
Vytvorené:27. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Neziskové organizácie zriadené obcou nie sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite. Vzťahuje sa tento princíp aj na tie neziskové organizácie (zriadené mestom), ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii?

Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je nezisková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto, povinná postupovať podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite, tzn. vykonávať základnú finančnú kontrolu ?

Neinvestičné fondy/Neziskovky všeobecne: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

Neziskovky všeobecne/Združenia/2% z dane: 2% dane a zakladajúce dokumenty MNO
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Neziskovky všeobecne/Školská spoločnosť: Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Neziskovky všeobecne: Nahlásenie na daňovom úrade z dôvodu pridelenia IČO
Vytvorené:13. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí sa nezisková organizácia nahlásiť na daňovom úrade, ak má pridelené IČO? 

Neziskovky všeobecne: Lekárske preventívne prehliadky
Vytvorené:10. 02. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú MNO povinné zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky pre svojich zamestnancov? 

Verejná zbierka/Neziskovky všeobecne: Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Združenia/Neziskovky všeobecne: Realizácia tomboly a jej zdanenie
Vytvorené:18. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže občianske združenie mať na svojej spoločenskej akcii tombolu? Podlieha tombola zdaneniu?

Združenia: Organizovanie spoločenskej akcie
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže občianske združenie s činnosťou v odvetí športu a zábavy (športový klub) zorganizovať spoločenskú akciu vrátane predaja vstupeniek, na ktorej by sme predávali aj alkoholické a nealkoholické nápoje?

Neziskovky všeobecne: Hodnota určená v slovenských korunách v zmluve
Vytvorené: 9. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme ešte staré zmluvy znejúce na slovenské koruny. Môže to takto byť? Nemali byť dodatkom k 1.1.2009 prevedené na menu euro?

 

Neziskové organizácie: Úhrada poplatkov za služby verejnosti RTVS
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Právnická osoba (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) obdržala od Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) výzvu na uhradenie poplatkov za služby verejnosti. Právnická osoba zamestnáva v pracovnom pomere dvoch zamestnancov. Sme povinní uhrádzať poplatky za služby verejnosti?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne
Vytvorené:20. 12. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

§ Osobné údaje: Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie
Vytvorené: 4. 11. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?
§ Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení
Vytvorené:14. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?

Súdne rozhodnutia (3)
Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Zásah štátu do nakladania s majetkom neziskovej organizácie
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Poslanci Národnej rady doručili Ústavnému súdu SR návrh, ktorého podstatou bolo posúdiť ústavnosť právnej úpravy § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách. Podľa navrhovateľov ide o rozšírenie obmedzení, ktorým nezisková organizácia v nakladaní so svojím majetkom podlieha, a to výrazne nad nevyhnutnú mieru. Navrhovatelia označili toto ustanovenie ako porušenie ústavnej povinnosti zákonodarcu rešpektovať rovnosť obsahu a foriem vlastníctva.

Najvyšší súd SR z 02.02.2016 - Správny delikt za nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Pracovníci colného úradu si na predajnom mieste v prevádzke daňového subjektu zakúpili jeden kus cukrovinky Kofila v hodnote 0,60 € a vizuálne kontrolovali činnosť daňového subjektu, pričom tento prijatú tržbu nezaevidoval v ERP a nevydal colníkom colného úradu pokladničný doklad o predaji tohto tovaru. Prítomná zamestnankyňa žalobcu uviedla a tým aj potvrdila spáchanie správneho deliktu, že ju mrzí, ale že jej to trvá dosť dlho, kým nájde kód tovaru a až keď má čas, dodatočne zablokuje predaný tovar do pokladne.

Spornou zostala len otázka právneho posúdenia pojmov ustanovených v § 3 ods. 2 písm. a/ bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, konkrétne, či i na predmetný predaj tovaru sa vzťahuje resp. nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu ERP, keďže jeden z konateľov žalobcu je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Je nesporné, že miestne zisťovanie a kontrolný predaj sa uskutočnil v prítomnosti zamestnankyne žalobcu – predávajúcej. 

§ Najvyšší súd SR z 01.12.2011 - Povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podanie urobené elektronickými prostriedkami
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Napadnutým uznesením krajský súd uložil právnemu zástupcovi žalobcu, aby v lehote 10 dní od jeho doručenia zaplatil súdny poplatok za podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom vo výške 1,50 € podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1992 Zb.). Proti uzneseniu krajského súdu podal žalobca odvolanie a navrhol, aby v súlade s ustanovením § 210a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) v spojení s § 374 ods. 4 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil súd, ktorý ho vydal, pretože podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 71/1992 Zb. sú od súdnych poplatkov oslobodené aj ekologické organizácie a z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žalobca je ekologickou organizáciou, a preto je od súdnych poplatkov oslobodený. Predseda senátu odvolaniu žalobcu nevyhovel v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. a predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že povinnosť bola uložená právnemu zástupcovi žalobcu, ktorý nie je oslobodený od platenia poplatku.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Účtovná závierka za rok 2013 a 2014
Vytvorené: 8. 04. 2015
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Účtovná závierka za rok 2013 a 2014 pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.
Register pojmov (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť