itretisektor | TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol dňa 28.07.2014 predložený materiál s názvom Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013 (ďalej len „Správa“). Predkladaná Správa, ktorá je informatívneho charakteru sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vypracovanie Správy vyplynulo z plnenia úlohy C.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012 v ktorej vláda SR ukladá ministrom a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti úlohu „realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu a vypracovať Správu; výsledky hodnotenia plnenia Akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie1 na rokovanie vlády“, s termínom plnenia každoročne do 31. decembra.

Správu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe podkladov jednotlivých rezortov a na základe zhodnotenia plnenia vlastných úloh. Správa bola následne predložená na verejné pripomienkovanie na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a tiež na pripomienkovanie členom Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorých pripomienky sú v správe zahrnuté.

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v roku 2014 sa konalo dňa 10. apríla 2014, kedy bola správa zaradená, prerokovaná a bolo prijaté Uznesenie č. 2, v ktorom Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúča vláde SR predmetnú správu prijať.

Správa podrobne mapuje 4 oblasti:

-    Účasť mimovládnych neziskových organizácií na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce,

-    Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie,

-    Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti,

-    Kontrola plnenia Akčného plánu 2012 – 2013.

Kompletné znenie Správy môžete nájsť TU.

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová

Zdroj: Portál právnych predpisov


1 Vydaním uznesenia vlády SR č. 397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre mimovládne neziskové organizácie prešli z Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Prerokovanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť týmto stratilo opodstatnenie.< Späť