itretisektor | TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol dňa 28.07.2014 predložený materiál s názvom Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013 (ďalej len „Správa“). Predkladaná Správa, ktorá je informatívneho charakteru sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vypracovanie Správy vyplynulo z plnenia úlohy C.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012 v ktorej vláda SR ukladá ministrom a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti úlohu „realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu a vypracovať Správu; výsledky hodnotenia plnenia Akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie1 na rokovanie vlády“, s termínom plnenia každoročne do 31. decembra.

Správu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe podkladov jednotlivých rezortov a na základe zhodnotenia plnenia vlastných úloh. Správa bola následne predložená na verejné pripomienkovanie na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a tiež na pripomienkovanie členom Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorých pripomienky sú v správe zahrnuté.

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v roku 2014 sa konalo dňa 10. apríla 2014, kedy bola správa zaradená, prerokovaná a bolo prijaté Uznesenie č. 2, v ktorom Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúča vláde SR predmetnú správu prijať.

Správa podrobne mapuje 4 oblasti:

-    Účasť mimovládnych neziskových organizácií na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce,

-    Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie,

-    Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti,

-    Kontrola plnenia Akčného plánu 2012 – 2013.

Kompletné znenie Správy môžete nájsť TU.

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová

Zdroj: Portál právnych predpisov


1 Vydaním uznesenia vlády SR č. 397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre mimovládne neziskové organizácie prešli z Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Prerokovanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť týmto stratilo opodstatnenie.< Späť