itretisektor | TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Občianska spoločnosť/Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol dňa 28.07.2014 predložený materiál s názvom Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013 (ďalej len „Správa“). Predkladaná Správa, ktorá je informatívneho charakteru sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vypracovanie Správy vyplynulo z plnenia úlohy C.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012 v ktorej vláda SR ukladá ministrom a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti úlohu „realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu a vypracovať Správu; výsledky hodnotenia plnenia Akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie1 na rokovanie vlády“, s termínom plnenia každoročne do 31. decembra.

Správu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe podkladov jednotlivých rezortov a na základe zhodnotenia plnenia vlastných úloh. Správa bola následne predložená na verejné pripomienkovanie na webovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a tiež na pripomienkovanie členom Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorých pripomienky sú v správe zahrnuté.

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v roku 2014 sa konalo dňa 10. apríla 2014, kedy bola správa zaradená, prerokovaná a bolo prijaté Uznesenie č. 2, v ktorom Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúča vláde SR predmetnú správu prijať.

Správa podrobne mapuje 4 oblasti:

-    Účasť mimovládnych neziskových organizácií na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce,

-    Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie,

-    Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti,

-    Kontrola plnenia Akčného plánu 2012 – 2013.

Kompletné znenie Správy môžete nájsť TU.

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová

Zdroj: Portál právnych predpisov


1 Vydaním uznesenia vlády SR č. 397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre mimovládne neziskové organizácie prešli z Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Prerokovanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť týmto stratilo opodstatnenie.< Späť