itretisektor | PR: Využitie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy neziskovými organizáciami
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

PR: Využitie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy neziskovými organizáciami

Pravdepodobne už viacero z vás počulo o programovom rozpočtovaní. Niektorí sú možno presvedčení, že je to totálna zbytočnosť, iní ho považujú za veľký prínos v riadení verejných financií.

Ako to teda skutočne je?

Poďme pekne po poriadku.

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tak vlastne tvoria minirozpočty podľa jednotlivých kompetenčných oblastí územnej samosprávy.

Podstatou programového rozpočtu je prezentovanie zmysluplnosti vynakladania rozpočtových zdrojov – teda stanovovanie cieľov k výdavkom, ktoré samospráva realizuje. Zároveň je veľmi dôležitá i forma tejto prezentácie – programový rozpočet prináša informácie, ktoré pochopí každý občan a nielen špecialista a odborník na financovanie samosprávy.

Skúsme si zadefinovať konkrétny príklad. Jednou z kompetencií samosprávy je napr. STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ. Obec si môže stanoviť cieľ „Zabezpečiť úpravu verejných priestranstiev v meste (obci)˝. Na daný účel vyčlení v roku 2011 – 1000,-€ v roku 2012 – 1500, € a v roku 2013 – 2500,-€. Aby sa cieľ nestal len formálnou deklaráciou, existuje preň merateľný ukazovateľ, ktorého hlavnou úlohou je merať úspešnosť samosprávy pri napĺňaní cieľa; v tomto prípade to môže byť napr. plocha verejného priestranstva v m2 za rok. Dajme tomu, že plocha je vo všetkých rokoch definovaná ako 1000 m2. Na daný príklad sa potom aktivista, ktorý sa zaujíma o verejný život v obci môže pozrieť z viacerých hľadísk:

1.    jednoducho zistiť jednotkovú cenu za m2,

2.    zistiť medziročne, či zbytočne nerastú výdavky na m2 spravovanej plochy,

3.    porovnať ukazovateľ s inou obcou/mestom, v ktorom sa rovnako daná aktivita realizuje,

4.    na základe daného porovnania vysloviť úsudok o tom, či obec hospodárne míňa zdroje daňovníkov alebo nie,

5.    zamyslieť sa nad tým, či daný ukazovateľ obec/mesto nevykazuje len tak, aby sa naplnila litera zákona,

6.    upozorniť samosprávu na nehospodárnosť, či medializovať svoje zistenia v prípade negatívnych zistení.

Takýchto ukazovateľov obsahuje dobre zostavený rozpočet v priemere od 50. Predstaviteľ NGO, či občan má potom možnosť pravidelne sledovať oblasť, ktorá ho zaujíma, zistiť čo v tejto oblasti samospráva robí a akým spôsobom vynakladá jeho finančné zdroje (či ich vynakladá hospodárne a efektívne).

Aké otázky si môžeme pri pohľade na programový rozpočet stanoviť?

•    Prečo naše mesto financuje opravu fontánky, keď deti v škole mrznú (priority rozpočtu)?

•    Prečo sa predvolebné a povolebné sľuby politikov nepremietajú do konkrétnych cieľov v programovom rozpočte a zostávajú len v rovine sľubov (logické premietnutie predvolebných a povolebných programov do programového rozpočtu)?

•    Prečo si mesto naplánovalo opravu komunikácií v našej mestskej štvrti (jasný cieľ), keď v priebehu roka minulo peniaze bez jasného účelu v inej oblasti (napr. na základe momentálneho nápadu niektorého poslanca)?

•    Prečo si mesto dalo vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a mnoho ďalších stratégií, akčných plánov a koncepcií, keď ciele týchto dokumentov nie sú premietnuté v programovom rozpočte, teda nie sú ani financované a zostávajú zabudnuté v zásuvke?

•    Prečo stojí kosenie trávy v našom meste viac, ako rovnaké kosenie trávy v inom meste (hospodárnosť)?

•    Prečo za rovnaký objem peňazí iné mesto postaví viac chodníkov, ako naše mesto (efektívnosť)?

•    Prečo sa v inom meste darí znižovať protispoločenskú činnosť (jasný výsledok) a v našom meste nie (účinnosť)?

•    Prečo mesto mrhá finančnými prostriedkami v oblastiach, v ktorých nevie dosiahnuť stanovené ciele a ktoré aj tak zabezpečuje niekto iný (napr. podpora cestovného ruchu, ktorú realizuje súkromný sektor)?

•    Prečo mesto mrhá finančnými prostriedkami na služby, o ktoré neustále klesá záujem, a nevyužíva existujúce lacnejšie alternatívy (napr. čoraz menej návštevníkov verejného kúpaliska, či kina, ktorého prevádzka je čoraz drahšia)?

•    Prečo mesto financuje rovnakým objemom finančných prostriedkov v jednom prípade malú skupinu príjemcov (napr. 20 futbalistov) a v inom prípade (500 školopovinných detí)?

•    Prečo rovnaké činnosti zabezpečuje v inom meste 50 úradníkov a v našom až 100?

Je samozrejmé, že na to, aby sa dali položiť tieto otázky musia byť všetky informácie zahrnuté v programovom rozpočte. Aby bol programový rozpočet správne zostavený musí obsahovať následné informácie:

•    programovú štruktúru, ktorú tvoria programy, podprogramy, prvky a projekty,

•    zámery, ktoré musí obsahovať každý program a môže ich obsahovať aj podprogram,

•    ciele, merateľné ukazovatele a ich hodnoty (plánované a skutočné),

•    definovanú zodpovednosť za plnenie príslušných cieľov (viete koho potom brať na zodpovednosť),

•    výdavky, ktoré súvisia s naplánovanými cieľmi,

•    komentár, ktorý slovne špecifikuje ciele a výdavky.

Veľmi dôležitým pri posudzovaní hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov sa stáva i monitorovacia a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu. Práve v hodnotiacej správe je možné vidieť či sa skutočne plánované aktivity podarilo naplniť alebo nie !

Kedy sa stane programový rozpočet užitočným nástrojom pre hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi?

Keď sa začnú predstavitelia NGO a občania reálne zaujímať, čo všetko sa financuje z ich daní. Tieto informácie nájdu práve v programovom rozpočte.

Kde nájdete ďalšie užitočné informácie?

www.rozpocet.info

Internetový portál zameraný na propagáciu systému programového rozpočtovania

alebo na internetových stránkach Nadácie F.A. Hayeka, ktoré sa venujú problematike samosprávy:

www.samosprava.org

internetový portál, na ktorom návštevník nájde unikátne zahraničné príklady zabezpečovania verejných statkov s ich popisom a vysvetlením

Programové rozpočty všetkých miest nájdete na nasledujúcom internetovom odkaze:

www.rozpocet.info

PR článok je financovaný v rámci projektu: „Programové rozpočtovanie – základný predpoklad pre život vidieckych sídiel v 21. storočí“. Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu SR.

NorwayGrants< Späť