itretisektor | Školská spoločnosť: Oprava tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • *Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)*

  Prečítajte si odborný článok, v ktorom autor rozoberá problematiku riešenia sporov v športe v komparácií s právnou ochranou členov občianskych združení.
 • ***Návrh nového zákona o registri MNO - neziskový sektor pozor***

  Prinášame Vám odborný článok, v obsahu ktorého sa môžete dozvedieť všetko o plánovaných zmenách, ktoré má priniesť tento nový, mimoriadne dôležitý zákon pre neziskový sektor.
 • *Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom*

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Školská spoločnosť: Oprava tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V Zbierke zákonov bolo uverejnené oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

V prílohe č. 1 text na strane 3576 má správne znieť:

-  do tejto kategórie sa zaraďujú aj školské atlasy pre základné a stredné školy,
-  majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN.

BCI

Skriptá a učebné texty 
- skriptá a učebné texty, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy skrípt a učebných textov, 
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.

BCK

Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch 
- kapitoly v učebniciach a v učebných textoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy učebníc a učebných textov,
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú kapitoly, mapy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie BEE alebo BEF.

BDA
BDB

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 
- záznamy o heslách v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách, ak majú rozsah aspoň 3 normované strany a pri hesle je uvedený jeho autor, 
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.

BDC
BDD

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
- články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v karentovaných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.

BDE
BDF

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v ostatných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.

BDM
BDN

Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo SCOPUS,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.

BEE
BEF

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
- články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v konferenčných, resp. nekonferenčných zborníkoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k zborníkom, ktoré nie sú recenzované (literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do kategórií CEC, CED),
- majú príslušné vydavateľské údaje, 
- ak majú kapitoly v učebniciach a v učebných textoch rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do tejto kategórie.

BFA
BFB

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,


< Späť