itretisektor | Sociálna spoločnosť: Ďalšie uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Sociálna spoločnosť: Ďalšie uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách

1. Dňa 10.06. 2020 schválila vláda SR nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19 (ďalej ako „Nariadenie“).

Predmetné Nariadenie je reakciou na postupné uvoľnovacie opatrenia v režime prevádzky a podmienok poskytovania sociálnych služieb, a to vzhľadom na aktuálny priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19.

Predkladaným Nariadením sa zabraňuje kolízií dôsledkov týchto realizovaných uvoľňovacích opatrení s právnymi vzťahmi upravenými zákonom o sociálnych službách a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. Konkrétne ide o vypustenie neuplatňovania práva prijímateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sama určí, ktoré je reakciou na povolenie návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, a to za splnenia vymedzených hygienicko- epidemiologických podmienok. Tieto podmienky budú určené vo vnútornom predpise poskytovateľa sociálnej služby v zariadení, a to v súlade s usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydaným a priebežne aktualizovaným v spolupráci s príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa aktuálneho stavu a vývoja hygienicko- epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID- 19.

Ďalej ide o vypustenie neuplatňovania povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak nejde o naplnenie dôvodu bezodkladnosti, a upustenie od povinnosti bezprostredne pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby absolvovať testovanie na ochorenie COVID – 19 s negatívnym výsledkom. Nariadenie však ustanovuje v čase mimoriadnej situácie oprávnenie uplatniť zo strany poskytovateľa sociálnej služby osobitné podmienky na možnosť začatia poskytovania pobytovej formy sociálnej služby, ktoré by mali zabezpečovať ochranu doterajších prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení pred možným zanesením ochorenia COVID- 19.

Zároveň sa nahrádza povinnosť poskytovať týždennú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení v čase mimoriadnej situácie, aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja, možnosťou poskytovania týždennej pobytovej formy sociálnej služby v zariadení aj počas týchto dní pracovného pokoja, a to v nadväznosti na uvoľnenie pozastavenia poskytovania týždennej pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach.

Nariadenie obsahuje nasledovné:

1. Vypúšťa sa neuplatňovanie práva prijímateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sama určí, ktoré je reakciou na postupné povolenie návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, za splnenia vymedzených hygienicko- epidemiologických požiadaviek. Tieto požiadavky budú upravené vo vnútornom predpise poskytovateľa sociálnej služby v zariadení pod názvom „Režim návštev“ v prevádzkovom poriadku, resp. domovom poriadku.

2. Týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa bude môcť poskytovať aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja v bez obmedzení.

3. Zabezpečenie možnosti začatia poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou všetkým fyzickým osobám odkázaným na takúto sociálnu službu a s tým súvisiace obnovenie povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou všetkým žiadateľom, nie iba osobám, u ktorých bola naplnená podmienka potreby bezodkladného umiestnenia v zariadení.

4. Nariadenie stanovuje aj oprávnenia poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení, ktoré mu umožňujú podľa vývoja epidemiologickej situácie v konkrétnom územnom obvode v konkrétnom čase minimalizovať riziká ohrozenia zdravia prijímateľov, pričom tieto oprávnenia vychádzajú z reálnych skúseností a postupov, ktoré boli doposiaľ v priebehu mimoriadnej situácie v oblasti sociálnych služieb aplikované a to konkrétne: možnosť požadovať od fyzickej osoby, predloženie potvrdenia ošetrujúceho lekára nie staršie ako 3 dni, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie je staršie ako 48 hodín alebo možnosť umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať sociálna služba v zariadení, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.06. 2020

Znenie nariadenia nájdete TU

2. Dňa 10.06. 2020 schválila vláda SR uznesenie, ktorým sa zabezpečuje distribúcia osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie.

Dôvodom na zabezpečenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb je pretrvávajúca potreba zabezpečenia ochrany zamestnancov a klientov v predmetných zariadeniach. Uznesenie reflektuje zmeny v súvislosti s ukončením núdzového stavu. Rovnako uznesenie reaguje aj na prípravu a zabezpečenie materiálnych zásob zariadení sociálnych služieb na prípadnú druhú vlnu šírenia nákazy ochorením COVID-19.

Základné úlohy uznesenia sú:

1. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR má za úlohu koordinovať v spolupráci s vyššími územnými celkami distribúciu osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie. S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie je potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní flexibilne reagovať aj na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie v budúcnosti.

2. Predsedovia vyšších územných celkov zabezpečia priebežne v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR distribúciu osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb v územnej pôsobnosti vyššieho územného celku počas mimoriadnej situácie. S ohľadom na vysoký počet zariadení sociálnych služieb a domovov sociálnych služieb je potrebné zabezpečiť efektívnu distribúciu osobných ochranných prostriedkov prostredníctvom jednotlivých vyšších územných celkov v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Dokumentáciu k Uzneseniu nájdete TU

Legislatívna správa k obom dokumentom TU 

Mgr. Vladimír Fujak     


< Späť