itretisektor | Sociálne podniky

Sociálne podniky

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky.

Týmto zákonom bol do právneho systému Slovenskej republiky zavedený nový inštitút - sociálny podnik. Sociálny podnik predstavuje významný subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý svojou činnosťou dosahuje pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podniky, vzhľadom na sociálny rozmer ich činnosti, môžu využívať rôzne formy podpory z verejných zdrojov.

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou sociálnych podnikov a približuje možnosti využitia výhod, ktoré sociálnym podnikom zákon ponúka.

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (6)
Zamestnávanie/Sociálne podniky: Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa
Vytvorené:17. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sociálny fond  povinne tvoria zamestnávatelia.

Sociálne podniky/Verejné obstarávanie: Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky
Vytvorené:17. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.
Sociálna spoločnosť/Sociálne podniky: Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.

Sociálna spoločnosť/Sociálne podniky: Domov sociálnych služieb ako sociálny podnik
Vytvorené:26. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Domovy sociálnych služieb často nedokážu financovať poskytovanie sociálnych služieb z úhrad od klientov, preto musia využívať iné zdroje financovania. Článok sa zaoberá získaním štatútu sociálneho podniku a výhodami plynúcimi zo získania tohto štatútu pre domovy sociálnych služieb.
Sociálne podniky: Výhody sociálnych podnikov
Vytvorené:11. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.

Sociálne podniky: Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
Vytvorené: 4. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (1)
Krajský súd Banská Bystrica z 21.10.2014 - K podmienkam zriadenia chránenej dielne
Vytvorené:19. 11. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text
Zamestnávateľ obdržal príspevok na zriadenie chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska a na prevádzkové náklady. Už kontroly Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nasvedčovali, že zo strany obžalovaného nie sú splnené podmienky jednotlivých dohôd, týkajúce sa zriadenia chránenej
dielne, resp. chráneného pracoviska a príslušných poskytnutých príspevkov; obžalovaný od začiatku vzniku chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska predkladal úradunepravdivé údaje vo viacerých smeroch.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (15)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť