itretisektor | Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách
  • Otvorená výzva - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

    Viac v spracovanej tlačovej správe.
  • Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie

    O tom, kedy sa športový klub vo forme občianskeho združenia považuje za športovú organizáciu, na ktorú sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

Ústavný súd 22. mája 2010 rozhodol, že občianske a cirkevné organizácie (neverejní poskytovatelia) sú zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách diskriminované. K diskriminácii dochádza tým, že neverejní poskytovatelia majú obmedzený prístup k verejným zdrojom určeným na financovanie služieb, pretože odkázaní občania sa nemôžu slobodne uchádzať o ich služby. Takýto stav priamo ohrozuje ich hospodársku činnosť, pretože ich výrazne znevýhodňuje v súťaži s verejnými poskytovateľmi. Ústavný súd jednoznačne vyriekol, že všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb majú mať rovnaký prístup k verejným zdrojom a zákon nemôže ustanoviť podmienky, ktoré toto právo obmedzujú.

V auguste 2010 zástupcovia neziskových organizácií súhlasili so zámerom MPSVR SR pripraviť rýchlu “malú” novelu zákona, ktorá by sa vysporiadala s výrokom Ústavného súdu. Súčasne mala vytvorená pracovná skupina intenzívne pripravovať “veľkú” novelu zákona, ktorá bude riešiť všetky ostatné sporné otázky, najmä financovanie služieb. V čase medzi prvým čítaním novely v NR SR a jej schválením však “malá” novela neobyčajne narástla. Z pôvodných 3 bodov na takmer 40.

Vo schválenej novele zákona o sociálnych službách (10. 12. 2010) dostala diskriminácia neverejných poskytovateľov novú podobu. Zákon rovnako ako predtým ukladá obci posudzovať potreby jej obyvateľov a financovať poskytovanie služieb. Novela však ustanovuje dve výnimky. Ak obec zabezpečí miesto v zariadení pre seniorov, ktoré zriadila VUC, nemusí za svojho obyvateľa platiť žiadne príspevky. Ak ho umiestni do zariadenia, ktoré iná obec prevzala od štátu a dostáva naň štátnu dotáciu (je ich 85), takisto nemusí platiť nič. Obec musí platiť za svojho obyvateľa len vtedy, ak bude umiestnený u neverejného poskytovateľa alebo v zariadení inej VUC. Nie je ťažké uhádnuť ako budú obce konať.

Takto si rovnosť pred zákonom, o ktorej hovorí Ústavný súd, nepredstavujeme.

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava

V Bratislave, 13. decembra 2010


< Späť