itretisektor | Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách
 • Neziskovky všeobecne: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prečítajte si druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu

  O skutkovej podstate tohto nového trestného činu ako aj o samotných negatívnych dôsledkoch spojených s podaním žaloby a odsúdením za trestný čin športovej korupcie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

Ústavný súd 22. mája 2010 rozhodol, že občianske a cirkevné organizácie (neverejní poskytovatelia) sú zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách diskriminované. K diskriminácii dochádza tým, že neverejní poskytovatelia majú obmedzený prístup k verejným zdrojom určeným na financovanie služieb, pretože odkázaní občania sa nemôžu slobodne uchádzať o ich služby. Takýto stav priamo ohrozuje ich hospodársku činnosť, pretože ich výrazne znevýhodňuje v súťaži s verejnými poskytovateľmi. Ústavný súd jednoznačne vyriekol, že všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb majú mať rovnaký prístup k verejným zdrojom a zákon nemôže ustanoviť podmienky, ktoré toto právo obmedzujú.

V auguste 2010 zástupcovia neziskových organizácií súhlasili so zámerom MPSVR SR pripraviť rýchlu “malú” novelu zákona, ktorá by sa vysporiadala s výrokom Ústavného súdu. Súčasne mala vytvorená pracovná skupina intenzívne pripravovať “veľkú” novelu zákona, ktorá bude riešiť všetky ostatné sporné otázky, najmä financovanie služieb. V čase medzi prvým čítaním novely v NR SR a jej schválením však “malá” novela neobyčajne narástla. Z pôvodných 3 bodov na takmer 40.

Vo schválenej novele zákona o sociálnych službách (10. 12. 2010) dostala diskriminácia neverejných poskytovateľov novú podobu. Zákon rovnako ako predtým ukladá obci posudzovať potreby jej obyvateľov a financovať poskytovanie služieb. Novela však ustanovuje dve výnimky. Ak obec zabezpečí miesto v zariadení pre seniorov, ktoré zriadila VUC, nemusí za svojho obyvateľa platiť žiadne príspevky. Ak ho umiestni do zariadenia, ktoré iná obec prevzala od štátu a dostáva naň štátnu dotáciu (je ich 85), takisto nemusí platiť nič. Obec musí platiť za svojho obyvateľa len vtedy, ak bude umiestnený u neverejného poskytovateľa alebo v zariadení inej VUC. Nie je ťažké uhádnuť ako budú obce konať.

Takto si rovnosť pred zákonom, o ktorej hovorí Ústavný súd, nepredstavujeme.

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava

V Bratislave, 13. decembra 2010


< Späť