itretisektor | Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách
 • ***Opätovná skúšobná doba***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
 • ***Potvrdenie o návšteve školy***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
 • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

  NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Stanovisko SocioFóra k novele zákona o sociálnych službách

Ústavný súd 22. mája 2010 rozhodol, že občianske a cirkevné organizácie (neverejní poskytovatelia) sú zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách diskriminované. K diskriminácii dochádza tým, že neverejní poskytovatelia majú obmedzený prístup k verejným zdrojom určeným na financovanie služieb, pretože odkázaní občania sa nemôžu slobodne uchádzať o ich služby. Takýto stav priamo ohrozuje ich hospodársku činnosť, pretože ich výrazne znevýhodňuje v súťaži s verejnými poskytovateľmi. Ústavný súd jednoznačne vyriekol, že všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb majú mať rovnaký prístup k verejným zdrojom a zákon nemôže ustanoviť podmienky, ktoré toto právo obmedzujú.

V auguste 2010 zástupcovia neziskových organizácií súhlasili so zámerom MPSVR SR pripraviť rýchlu “malú” novelu zákona, ktorá by sa vysporiadala s výrokom Ústavného súdu. Súčasne mala vytvorená pracovná skupina intenzívne pripravovať “veľkú” novelu zákona, ktorá bude riešiť všetky ostatné sporné otázky, najmä financovanie služieb. V čase medzi prvým čítaním novely v NR SR a jej schválením však “malá” novela neobyčajne narástla. Z pôvodných 3 bodov na takmer 40.

Vo schválenej novele zákona o sociálnych službách (10. 12. 2010) dostala diskriminácia neverejných poskytovateľov novú podobu. Zákon rovnako ako predtým ukladá obci posudzovať potreby jej obyvateľov a financovať poskytovanie služieb. Novela však ustanovuje dve výnimky. Ak obec zabezpečí miesto v zariadení pre seniorov, ktoré zriadila VUC, nemusí za svojho obyvateľa platiť žiadne príspevky. Ak ho umiestni do zariadenia, ktoré iná obec prevzala od štátu a dostáva naň štátnu dotáciu (je ich 85), takisto nemusí platiť nič. Obec musí platiť za svojho obyvateľa len vtedy, ak bude umiestnený u neverejného poskytovateľa alebo v zariadení inej VUC. Nie je ťažké uhádnuť ako budú obce konať.

Takto si rovnosť pred zákonom, o ktorej hovorí Ústavný súd, nepredstavujeme.

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava

V Bratislave, 13. decembra 2010


< Späť