itretisektor | TANS: Minister financií SR nám poskytol stanovisko k novele zákona o dani z príjmov
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TANS: Minister financií SR nám poskytol stanovisko k novele zákona o dani z príjmov

Novela zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadobudla účinnosť k 01. januáru 2014.

Nakoľko sa táto novela zákona dotýka aj ustanovení upravujúcich poskytovanie podielu zaplatenej dane z príjmu, Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila ministra financií Petra Kažimíra so žiadosťou a poskytnutie stanoviska k danej novele.

Prinášame Vám odpovede pána ministra na nami položené otázky:

 1. Pán minister, viete si predstaviť nastavenie mechanizmu 2 % tak, aby ho nebolo potrebné riešiť každoročne alebo tak, aby štát aj neziskový sektor vyjadrili zhodu?

  "Asignácie dane bola prvýkrát zavedená v zákone o dani z príjmov od 1.1.2002 zákonom č. 366/1999 Z.z., pričom v čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplatenej dane len daňovníkmi fyzickými osobami. Z dôvodu osvedčenia tohto finančného nástroja sa možnosť asignácie dane s účinnosťou od 1.1.2004 rozšírila aj na právnické osoby. Touto úpravou štát docielil zvýšenie príjmov neziskového sektoru, čím zvýšil svoju participáciu na pomoci v oblasti verejnoprospešných služieb a to v takých sférach ako vzdelávanie, šport, zdravie, sociálna pomoc a pod. V roku 2006 už finančná správa zaznamenala obrovský záujem zo strany právnických osôb poukazovať podiel zaplatenej dane neziskovým organizáciám, ktoré týmto prejavili vôľu sami rozhodovať akú oblasť verejnoprospešných služieb podporia. Aj v ďalších obdobiach bolo predmetné ustanovenie upravované tak, aby sa zvyšovala komfortnosť pre poskytovanie asignácie dane daňovníkmi, aby sa rozširoval účel, na ktorý je možné takéto prostriedky používať, aby sa zmiernili sankcie pri porušení podmienok a pod.

  Avšak ani Slovenská republika sa nevyhla celosvetovej kríze a vzhľadom na zhoršovanie ekonomickej situácie v Slovenskej republike a deficitu verejných financií pristúpila k postupnému znižovaniu asignácie dane. Zároveň bolo rozhodnuté, že ponechá vyššiu sumu percenta asignácie dane pre prípady, že podpory MNO sa zúčastnia aj samotní poukazovatelia podielu zaplatenej dane - právnické osoby a to formou poskytnutia finančného daru na rovnaké účely na aké sa používa aj asignácia dane.

  S takýmto riešením sa stotožnila aj Rada vlády na rokovaní 23.6.2009 a vyhlásila návrh riešenia postupného znižovania so súčasným zapojením iných zdrojov financovania za ústretový, čo bolo potvrdené aj na rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie dňa 9.7.2009.
  Uvedená úprava bola v asignácii dane vykonaná s účinnosťou od 1.1.2011.

  Inými zdrojmi financovania sú:
  charitatívna lotéria – už platná v zákone o hazardných hrách od 1.1.2010, charitatívna lotéria je upravená zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), ktorá však aj podľa potvrdenia zástupcov MNO, nie je v súčasnosti veľmi využívaná. Uvedené je možné z našej strany vnímať aj nedostatočnou prezentáciou tejto formy financovania zo strany vedenia MNO ostatným neziskovým organizáciám
  dotácie v prípade dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu, tieto sú upravené zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  charitatívna reklamatoho času v štádiu prípravy, pričom práve prvý krok k zvedeniu tohto finančného nástroja stojí na zástupcoch neziskového sektora (gestor 1. Slovenské neziskové servisné centrum zastrešujúce aktivity neziskového sektora), ktorí majú zabezpečiť vymedzenie inštitútu charitatívnej reklamy v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v zákone o reklame.

  Samozrejme aj MF SR by uvítalo jednu komplexnú úpravu v postupe pri asignovaní dane, nie čiastkové úpravy vznikajúce priebežne, avšak táto by bola efektívna a udržateľná len v prípade, ak by zo strany neziskového sektoru boli poskytnuté relevantné podklady o využívaní podielu zaplatenej dane a efektívnosti jeho využívania."

 2. Ako vnímate rolu a postavenie neziskových organizácií vo Vašom úsilí o daňovú stabilizáciu?

  "V súčasnosti nie je možné povedať, žeby neziskové organizácie vyvíjali zvýšenú snahu o daňovú stabilizáciu a to vzhľadom na skutočnosť, že neustála zmena v asignácii dane destabilizuje legislatívne prostredie, na čom majú vplyv aj neočakávané úpravy v zákone o dani z príjmov na základe tlakov zo strany neziskového sektoru a to napriek skutočnostiam, ktoré sa celý rok prejednávali. Podľa názoru MF SR je potrebné k uvedenej problematike pristúpiť koncepčne a systémovo, čo nie je možné urobiť bez akejkoľvek analýzy efektívnosti vynakladania prostriedkov na verejnoprospešný účel. Vypracovanie takejto analýzy by prispelo ku komplexnejším úpravám v zákone o dani z príjmov tak, aby nemuselo dochádzať k neustálym zmenám. Aj keď vypracovanie takejto analýzy bolo zo strany zástupcov neziskového sektoru prisľúbené, do tohto momentu nebola predložená."

Stanovisko nám bolo poskytnuté tlačovým odborom Ministerstva financií Slovenskej republiky dňa 04. februára 2014.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 04.02.2014

< Späť