itretisektor | TS: 6. apríla prvý raz Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: 6. apríla prvý raz Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier

OSN vyhlásila 6. apríl za Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Je to deň oslavy športu a podpory jeho sily v snahe o sociálne zmeny vo všetkých kútoch sveta. V tomto roku pôjde o jeho prvú celosvetovú oslavu. Cieľ a zámer Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier je propagovať šport a fyzickú aktivitu ako univerzálny jazyk a inovatívny nástroj vzdelávania, zdravotnej a sociálnej inklúzie, trvalej udržateľnosti, rozvoja mládeže a budovania mieru.

Spoločenský význam športu

Šport nemôže vyriešiť všetky svetové problémy, avšak môže významne prispieť k riešeniu niektorých závažných problémov v modernej spoločnosti. Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier je výzva k akcii a významný krok vpred pri akceptovaní športu ako inovatívneho a efektívneho nástroja na dosahovanie pozitívnych spoločenských a individuálnych zmien.

Šport môže predstavovať dôležitú súčasť života každého človeka bez rozdielu veku, národnosti či pohlavia. Pomáha budovať sebaúctu a iné dôležité životné zručnosti a hodnoty aj u detí a mládeže. Mal by byť dostupný pre každého. Preto je dôležité propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež. Vzhľadom na rastúcu obezitu u detí a mládeže šport nadobúda v tejto cieľovej skupine ešte väčší význam.

Šport pomáha nielen v boji proti obezite, ale aj v boji s chronickým ochoreniami, a vo všeobecnosti vštepuje ľuďom zdravé návyky. Dokáže zjednocovať ľudí, propagovať kultúru mieru, budovať dôveru a môže aj pomáhať budovať mosty medzi skupinami, ktoré sú v konflikte.

„Vítame aktivitu OSN a MOV, vďaka ktorej môžeme premiérovo oslavovať Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Uvedomujeme si, že neustálou podporou rozvoja športu, ako aj šírením a popularizovaním základných princípov a hodnôt olympizmu budujeme v našej spoločnosti návyky a motiváciu, aby sa čo najviac ľudí vydalo neľahkou, ale krásnou cestou športu, ktorá všetkých spája. Aj preto je motto Slovenského olympijského výboru ´Sme jeden tím´,“ uviedol prezident SOV František Chmelár.

O Slovenskom olympijskom výbore

Slovenský olympijský výbor (SOV) vznikol na ustanovujúcom zasadnutí 19. decembra 1992. SOV sa stal jedným z dvoch nástupcov Československého olympijského výboru (ČSOV). Jeho riadne uznanie za plnoprávneho člena medzinárodnej olympijskej rodiny schválilo 101. zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 24. septembra 1993 v Monte Carle.

Poslanie SOV je všestranne prispievať k rozvoju športu v Slovenskej republike, šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu mierového spolužitia.

Aktivity SOV stoja na dvoch kľúčových pilieroch. Na uchovávanie olympijského dedičstva a šírenie kľúčového posolstva je zameraný prvý pilier, ktorý sa aplikuje v praxi vďaka Programu výchovy športom a k športu a Programu olympijskej výchovy. Druhý pilier je Olympijská výnimočnosť – Športový program SOV. Jeho významná úloha je koordinácia športovej prípravy Slovenského olympijského tímu a príprava účasti na olympijských hrách a ďalších svetových a európskych olympijských podujatiach, vrátane mládežníckych.

Medzi kľúčové projekty SOV patria Olympijské festivaly Slovenska, Olympijský odznak všestrannosti a Olympijský top tím Slovensko. Aktivity SOV sú širokospektrálne pre všetky vekové kategórie. Nadväzujú na poslanie SOV a sú vyjadrené v slogane „Sme jeden tím”.

SOV dlhodobo spolupracuje s 20 regionálnymi olympijskými klubmi, s mestami a obcami, vyššími územnými celkami, školami všetkých stupňov, so Slovenskou asociáciou športu na školách i so združením Jednota dôchodcov Slovenska. SOV si získava čoraz väčšiu priazeň dobrovoľníkov.


www.olympic.sk, 31.03.2014


< Späť