itretisektor | TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

TS: Centrum pre filantropiu udelilo ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

4. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia má svojich víťazov. Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom. Partnerom pre Českú republiku bola Nadace Via.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

Za štyri roky súťaže sa pomerne jasne vykryštalizovali okruhy tém, ktorým sa študentky a študenti vo svojich prácach venujú. Je to predovšetkým oblasť firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti podnikov a oblasť dobrovoľníctva, či už z pohľadu psychológie, manažmentu, alebo iných odborov.

Komisia v tomto ročníku hodnotila osem prác. „Pri hodnotení predložených prác berieme do úvahy ich odbornú kvalitu, použitú literatúru, spracovanie dát, kritický prístup a vlastný vklad autora/autorky, no a predovšetkým celkový prínos práce k téme darcovstva a dobrovoľníctva,“ vysvetľuje Milica Danková z Centra pre filantropiu.

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení: Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Antonie Doležalová, Katedra inštitucionálnej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Andrea Gajdošová, oddelenie internej komunikácie a CSR ČSOB.

I keď sa komisia rozhodla prvé miesto v súťaži neudeliť, boli udelené dve druhé a jedno tretie miesto. Víťazky súťaže získajú štipendium na vybrané vzdelávacie aktivity v hodnote 333 a 166 euro. Všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapojili majú možnosť publikovať najzaujímavejšie kapitoly v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu a je možné stiahnuť si ho z web stránky.

Ceny boli odovzdané na spoločenskom stretnutí Cpf a priateľov „Inšpirujme sa navzájom“, ktoré sa konalo v design factory v Bratislave.

Viac informácií na: www.cpf.sk.

Ocenené práce

2. miesto

Veronika Mokrejšová, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta medzinárodných vzťahov, za diplomovú prácu s názvom: CSR v praxi českých firem – komparace sdělení českých a zahraničních firem

2. miesto

Diana Dombrovská, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, za diplomovú prácu s názvom: Členstvo v dobrovoľníckej organizácii a zmena osobnej a sociálnej identity mladých ľudí

3. miesto

Mária Grebečiová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky, za bakalársku prácu s názvom: Účasť dobrovoľníkov na práci so znevýhodnenými skupinami

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorá aktívne prispieva ku kultivácii filantropického prostredia na Slovensku, a snaží sa zlepšovať celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby darcovstvo bolo bežnou súčasťou života občanov ako aj podnikateľských subjektov. Veríme, že pre spoločnosť je dobré a prirodzené pomáhať si, podporovať sa a obdarovávať sa. Mnohí potrebujú na takéto konanie vhodnú inšpiráciu.

Kontakt: Milica Danková, dankova@changenet.sk, 02/54644682
< Späť