itretisektor | TS: Okrúhly stôl venovaný problematike ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím
 • Nezapísané údaje v registri a nemožnosť prijímania 2% v roku 2020?

  Odpoveď nájdete v prípadovej štúdii v inštitúte Dane/2% dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Okrúhly stôl venovaný problematike ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím

Dňa 20.2. zrealizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím okrúhly stôl venovaný problematike ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím. Okrúhly stôl sa uskutočnil v rámci projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium.

V súčasnej dobe prebieha odborná diskusia ohľadne nových procesných predpisov v oblasti občianskoprávneho konania. S ohľadom na článok 13 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je potrebné uvedomenie si, že tieto diskusie sa dotýkajú aj ľudí s mentálnym postihnutím.

„Cieľom okrúhleho stola bolo upozorniť na súčasné problémy, ktoré môžu znamenať aj porušenie základných ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím a predstavť základné zásady, ktoré by procesné predpisy mohli upravovať“, uviedla PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovanej centrály ZPMP v SR.

Predstaveniu základných princípov ochrany procesných práv ľudí so zdravotným postihnutím sa venoval JUDr. Maroš Matiaško, LL.M a konkrétne problémy ľudí so zdravotným postihnutím v občianskoprávnych konaniach odprezentovala JUDr. Zuzana Stavrovská.

Na okrúhlom stole sa stretli zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Verejného ochrancu práv, Národnej rady SR a mimovládnych organizácií.

V máji sa uskutoční aj druhý okrúhly stôl organizovaný Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a bude venovaný praktickým otázkam súvisiacim s výkonom opatrovníckych práv.

Viac o práve na prístup k spravodlivosti ľudí s mentálnym postihnutím si môžete prečítať na našej webovej stránke: http://www.zpmpvsr.sk/index.php/dostojny-zivot-pravo-nie-privilegium#prístup-k-spravodlivosti.

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.                 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.


www.zpmpvsr.sk, 25.02.2014


< Späť