itretisektor | TS: Ponuka pre MNO na bezplatný audit organizácie a účtovno daňové poradenstvo
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Ponuka pre MNO na bezplatný audit organizácie a účtovno daňové poradenstvo

V rámci národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO sme pre Vás pripravili ponuku na overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovno-daňové poradenstvo. Konkrétne ponúkame: 

20 x bezplatný audit pre vybrané MNO,

30 x individuálne účtovno-daňové poradenstvo pre vybrané MNO,

všeobecné účtovné poradenstvo pre všetky MNO.

A. Bezplatný audit môže získať organizácia, ktorá:

1. má jednu z týchto právnych foriem: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • nadácia

2. nemá audit povinný zo zákona

3. v minulosti nemala vykonaný audit

4. má minimálny obrat priemerne 10.000,- €/ročne za posledné 3 roky

5. má maximálny obrat v priemere 200.000,- €/ročne za posledné 3 roky

6. má majetok minimálne v hodnote 15.000,- € (okrem peňazí na účte v banke)

7. má aspoň 1 zamestnanca na trvalý pracovný pomer

8. v minulosti už získala verejné zdroje (napr. štátne dotácie, dotácie miest a obcí, 2% z dane, eurofondy, nórske fondy, švajčiarske fondy a fondy EHP, ...)

9. a súčasne sa v blízkej budúcnosti bude uchádzať o verejné zdroje 

B. Individuálne účtovno-daňové poradenstvo môže získať organizácia, ktorá:

1. má jednu z týchto právnych foriem: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • nadácia 

2. má minimálny obrat priemerne 10.000,- €/ročne za posledné 3 roky

3. má maximálny obrat v priemere 200.000,- €/ročne za posledné 3 roky

4. má majetok minimálne v hodnote 15.000,- € (okrem peňazí na účte v banke)

5. má aspoň 1 zamestnanca (na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce/pracovnej činnosti)

6. v minulosti už získala verejné zdroje (napr. štátne dotácie, dotácie miest a obcí, 2% z dane, eurofondy, nórske fondy, švajčiarske fondy a fondy EHP, ...)

7. a súčasne sa v blízkej budúcnosti bude uchádzať o verejné zdroje

Spôsob uchádzania sa o ponúkané služby: Záujemcovia, zašlite žiadosť spolu s kontaktnými informáciami a zdôvodnením, prečo sa uchádzate o audit alebo o účtovno-daňové poradenstvo do 09.10.2015 na adresu: jana.gazurova@minv.sk. Ako prílohu e-mailu pripojte čestné prehlásenie o tom, že spĺňate vyžadované podmienky na poskytnutie vybranej služby. 

Spôsob výberu MNO: Zo záujemcov komisia, zložená zo zástupcov realizačného tímu predmetného národného projektu, ÚSV ROS a realizátora služieb, vyberie: 

 • 20 MNO, ktorým bude poskytnutý bezplatný audit,
 • 30 MNO, ktorým bude poskytnuté bezplatné individuálne účtovno-daňové poradenstvo (v rozsahu 20 hodín).

Keďže očakávame veľký záujem o ponúkané služby, dôraz pri výbere MNO bude položený na zdôvodnení žiadosti o poskytnutie služby. Súčasne bude kladený dôraz aj na regionálny princíp v záujme podporenia MNO z celého Slovenska. 

Organizácia si môže vybrať jednu zo služieb: bezplatný audit alebo individuálne účtovno-daňové poradenstvo; jednej MNO nemôžu byť poskytnuté obe služby. 

C. Všeobecné účtovné poradenstvo je určené všetkým MNO na Slovensku, ktoré sa obrátia na poskytovateľa účtovného poradenstva so žiadosťou o radu v oblasti daní a účtovníctva MNO písomne na adrese: consultservice@centrum.sk. Najčastejšie otázky spolu s odpoveďami budeme priebežne publikovať na webovej stránke úradu splnomocnenca www.minv.sk/?ros.

Termín realizácie všetkých aktivít: do novembra 2015.

Realizátor auditu a účtovno-daňového poradenstva: 

CONSULT SERVICE, o. z.

Legionárska 13, 84104 Bratislava

consultservice@centrum.sk


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 30.09.2015


< Späť