itretisektor | TS: Zodpovedné firmy môžu získať cenu Via Bona Slovakia 2010

TS: Zodpovedné firmy môžu získať cenu Via Bona Slovakia 2010

Nadácia Pontis oddnes prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Špeciálnu cenu Čestné uznanie za mediálny prínos môžu získať média alebo žurnalisti jednotlivci. Nadácia Pontis udelí ocenenia Via Bona Slovakia v tomto roku už jedenásty raz. Uzávierka prijímania nominácií je 16. februára 2011.

„V tomto ročníku udeľovania ocenení Via Bona Slovakia sme urobili niekoľko zmien, ktoré sa týkajú najmä Hlavnej ceny pre malé a stredné podniky a nominačného procesu,“ hovorí o aktuálnom ročníku ocenenia Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Ako ďalej vysvetľuje, „ocenenie v kategórii Hlavná cena pre malé a stredné podniky udeľuje Nadácia Pontis za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania. Na malú alebo strednú firmu nemožno mať rovnaké očakávania ako na veľkú firmu z dôvodu ich rozdielnych možností. Preto v tejto kategórii nepožadujeme komplexné pokrytie všetkých oblastí zodpovedného podnikania ako pri veľkých firmách. V nominačnom hárku malý alebo stredný podnik charakterizuje svoj prístup k zodpovednému podnikaniu a uskutočnené opatrenia v aspoň dvoch z nasledovných oblastí: zodpovednosť voči zamestnancom, komunite, životnému prostrediu, zodpovednosť na trhu alebo etika podnikania.“

„Pokiaľ ide o nominačný proces, nominačné hárky sú štruktúrovanejšie, s cieľom spresniť obsahové požiadavky na danú kategóriu a tým zjednodušiť vypĺňanie hárkov a s cieľom zlepšiť hodnotiaci proces. Významný dôraz sa kladie na výsledky a dopad nominovaného projektu,“ dodala o zmenách Lenka Surotchak.

Kategórie Via Bona Slovakia za rok 2010:

Via Bona Slovakia za rok 2010 má 10 kategórií, ktoré reflektujú rozvoj v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku.

HLAVNÉ CENY

  • Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
  • Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

 

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

  • Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia
  • Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie
  • Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
  • Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

  • Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu
  • Cena za odvahu podporiť náročnú tému
  • Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

 

ŠPECIÁLNE OCENENIA

  • Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku

 

Nominácie

Predložiť nomináciu na získanie Hlavnej ceny a cien z oblasti zodpovedného podnikania výlučne samotná firma, pretože nominačné hárky vyžadujú poskytnutie komplexných interných údajov.

Na ceny v oblasti firemnej filantropie môže vyplnený nominačný hárok zaslať každý, kto chce upriamiť pozornosť na konkrétne projekty v oceňovaných oblastiach. V prípade, ak firmu či podnikateľa nominuje iný subjekt, musí nominovaná firma či podnikateľ uviesť v nominačnom hárku súhlas s nomináciou, doplniť chýbajúce informácie a potvrdiť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že firma realizovala nominovaný projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou, musí táto organizácia uviesť v nominačnom hárku svoj súhlas s nomináciou.

Nomináciu niektorého zo slovenských médií alebo konkrétneho žurnalistu na Čestné uznanie za mediálny prínos môže podať akýkoľvek subjekt alebo fyzická osoba. V tomto prípade nie je potrebný súhlas nominovaného.

Hodnotiaca komisia si môže od nominovaných subjektov vyžiadať doplňujúce informácie k nomináciám. Kompletné informácie k nominačnému procesu sú uvedené na stránke www.viabona.sk/nominovanie. Nominácie je možné zaslať výhradne elektronicky. Uzávierka nominácií je 16. februára 2011.

 

Hodnotenie

Ocenenie Via Bona Slovakia hodnotí prihlásené nominácie z kvalitatívneho hľadiska. Hodnotiaci proces a jeho kritériá sú definované tak, aby vytvorili predpoklady pre čo najväčšiu objektívnosť a transparentnosť ocenenia.

Renomovaná komisia, zostavená z reprezentantov firemného sveta, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií i nezávislých inštitúcií, hodnotí prijaté nominácie v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie.

Na prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do druhého kola hodnotenia (shortlisty). Kandidáti na hlavné ceny, postupujúci do druhého kola, sú pozvaní na osobnú prezentáciu pred hodnotiacou komisiou. V druhom kole hodnotenia vyberú členovia hodnotiacej komisie víťaza každej kategórie.

Úplné informácie o pravidlách účasti v súťaži o ocenenie a o hodnotiacom procese Via Bona Slovakia 2010 sú uvedené v Štatúte, ktorý je dostupný na www.viabona.sk/statut. Víťazov cien Via Bona Slovakia 2010 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere v prvej polovici apríla.

Detailné informácie o Via Bona Slovakia, vrátane štatútu a nominačných hárkov pre jednotlivé kategórie nájdete na www.viabona.sk.

 


< Späť