itretisektor | TS: Základné a stredné školy na Slovensku majú ešte 10 dní možnosť zapojiť sa do 5. ročníka Akadémie stredoeurópskych škôl
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Základné a stredné školy na Slovensku majú ešte 10 dní možnosť zapojiť sa do 5. ročníka Akadémie stredoeurópskych škôl

Základné a stredné školy na Slovensku majú ešte 10 dní možnosť zapojiť sa do 5. ročníka Akadémie stredoeurópskych škôl

Do piateho ročníka Akadémie stredoeurópskych škôl (aces) sa môžu až do 30. apríla 2011 zapojiť všetky základné školy, gymnáziá, 8-ročné gymnáziá či stredné odborné školy na Slovensku. V súlade s témou Európskeho roka dobrovoľníctva je témou projektového cyklu 2011/2012 „Budovanie mostov v spoločnosti – staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite!“ On-line vyhľadávač, ktorý umožňuje jednotlivým školám nájsť si partnerskú školu v niektorej z 15-tich zúčastnených krajín strednej a juhovýchodnej Európy, s ktorou následne vytvoria projekt na vyhlásenú tému, je dostupný na: www.aces.or.at.

Cieľom projektu aces je zblížiť študentov vo veku 12 – 17 rokov, podporiť ich vzájomnú komunikáciu a vzdelávanie formou kreatívneho medzinárodného dialógu. „Spolupráca na projekte bola veľmi spontánna, študenti sa v ňom našli, úlohy ich bavili a plnili ich s radosťou. Počas návštevy partnerskej školy v Sarajeve na vlastné oči videli, ako sa na jednom mieste môžu miešať tak rozdielne kultúry, ako sú moslimská, kresťanská a pravoslávna. Aj napriek odlišnosti kultúr, nadobudli mnohé priateľstvá a dodnes ich udržiavajú,“ informovala Mgr. Beáta Szabó, učiteľka angličtiny na Strednej priemyselnej škole Komárno, ktorá sa už trikrát za sebou úspešne zapojila do projektu aces. Za aktívnu účasť bola škole udelená Zlatá plaketa Akadémie stredoeurópskych škôl. Pozitívne hodnotí účasť na projekte aj PaedDr. Matej Žilák, učiteľ angličtiny na Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica, ktoré taktiež získalo Zlatú plaketu aces za trojnásobnú účasť na projekte: „Prácou na medzinárodnom projekte žiaci získavajú skúsenosti a poznatky o európskych krajinách. Stávajú sa tolerantnejšími a aktívnejšími členmi spoločnosti. Navyše si zdokonaľujú konverzačné schopnosti z angličtiny.“ Obidvaja pedagógovia považujú za dôležité, aby sa čo najviac škôl zo Slovenska zapájalo do podobných projektov. Podľa ich názoru medzinárodná spolupráca napomáha upevňovanie proeurópskeho myslenia žiakov aj učiteľov, vytvára platformu pre výmenu skúseností a zoznámenie sa s novými metódami vyučovania v iných krajinách.

Školskú sieť aces založila v roku 2006 Nadácia ERSTE. Zapojiť sa do nej môže ktorákoľvek škola z 15-tich krajín strednej a juhovýchodnej Európy tým, že predloží návrh projektu na vopred vyhlásenú tému pripravený spoločne s inou školou zo zahraničia. Európska únia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva, čo téme 5. ročníka Akadémie stredoeurópskych škôl pridáva na aktuálnosti. Svoje medzinárodné dobrovoľnícke projekty môžu školy predkladať do 30. apríla 2011. Tie najlepšie z nich vyberie medzinárodná porota a bude im udelený grant. Školy, ktoré uspejú v medzinárodnej konkurencii, získajú podporu počas realizácie svojho projektu a budú pozývané na medzinárodné stretnutia. Iniciatívu koordinujú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum a VČELÍ DOM s významnou podporou ministerstiev školstva všetkých zúčastnených krajín.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Nadácia ERSTE, Komunikácia

Maribel Königer, Tel. 43 (0) 50100-15453, E-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org

Interkulturelles Zentrum, Komunikácia

Barbara Hämmerle, Tel. 43 (0)1/586 75 44 -12, E-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at

VČELÍ DOM

Danica Lacová, Tel. 421 (0)2 2086 2286, E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk

Webster

Elena Sklenářová, Tel. 421 917 925 729, E-mail: sklenarova@webster.sk< Späť