itretisektor | TS: 15. ročník Dňa narcisov – vyhodnotenie
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: 15. ročník Dňa narcisov – vyhodnotenie

V piatok, 15. apríla 2011, zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník Dňa narcisov. Po 15. krát Slovensko „zaplavili“ žlté narcisy a všetci sme sa zjednotili v myšlienke spolupatričnosti a boja proti rakovine.

Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine, ktorá umožňuje získavať finančné prostriedky na projekty a programy pre onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti prevencie i výskumu.

Na konanie Dňa narcisov verejnosť upozorňoval, prostredníctvom printových i elektronických médií, outdoorových či indoorových nosičov, headline:

„15. apríla 2011, už po 15. krát!“

spolu s posolstvom:

„Celý život je vo Vašich rukách, ale sú dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....

A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“

Pozitívne vnímanie Dňa narcisov, jeho finančná podpora a tým aj prejavenie dôvery v programy a projekty Ligy proti rakovine i uznanie užitočnosti jej činnosti sa odzrkadlilo i v rekordnom výnose Dňa narcisov v jeho histórii.

Celoslovenský výnos 15-ročníka Dňa narcisov na Slovensku predstavuje sumu

965 270,43 EUR, čo je o 47 695,46 EUR viac ako v roku 2010 a skladá sa z nasledovných hodnôt:

-    v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 923 741,90 EUR,

-    v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 38 716,- EUR*,

-    priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2 812,53 EUR.

*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné, ich presná hodnota bude známa o niekoľko mesiacov, po konečnom zúčtovaní partnermi – mobilnými operátormi.“

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 932 612,97 EUR. Z hrubého výnosu zbierky bolo na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky použitých 32 657,46 EUR (kvietky narcisu, identifikátory dobrovoľníkov, informovanie o konaní zbierky), časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR.

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

Liga proti rakovine realizuje a financuje z výnosu Dňa narcisov projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych, programy v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom financií venovaných zdravotníckym zariadeniam na konkrétne projekty podporuje zlepšovanie diagnostiky, liečby a zmierňovania následkov onkologických ochorení na Slovensku.

Oblasti podpory zo Dňa narcisov 2011

1.    PODPORA KLINICKÝCH A VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV, ORIENTOVANÝCH NA ROZVOJ NOVÝCH TECHNÍK A METÓD V PREVENCII, DIAGNOSTIKE A LIEČBE

Celková rozdelená čiastka:                         232.600,00 EUR

2.    PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY

a) letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov

Rozdelená čiastka:                         77.000,00 EUR    

b) podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, skvalitnenie života onkologických pacientov

počas liečby

Rozdelená čiastka:                         65.700,00 EUR    

Celková rozdelená čiastka a b:                       142.700,00 EUR

3.    PROJEKTY A PROGRAMY SMERUJÚCE K ROZVOJU VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA, PSYCHOSOCIÁLNA POMOC PACIENTOM

        Celková rozdelená čiastka:                         457.312,97 EUR

4.    ČIASTKA PONECHANÁ NA ZABEZPEČENIE REGIONÁLNYCH POTRIEB A PODPORY V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH LPR SR

Celková rozdelená čiastka:                         100.000,00 EUR

Prvé podporené projekty zo Dňa narcisov 2011

K prvým podporeným projektom z výnosu Dňa narcisov patria Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov po liečbe. V tomto roku sa na 4 turnusoch zúčastní pobytu v Štrbe alebo Dudinciach 220 onkologických pacientov. Pre veľký záujem zrealizuje Liga proti rakovine od 13. -19. augusta 2011 aj piaty turnus v Štrbe pre ďalších 54 pacientov.

Už o mesiac vďaka podpore zo Dňa narcisov zrealizuje Klub Detskej Nádeje prvý letný tábor pre detských onkologických pacientov od 17.7. - 30.7.2011 v Sanatóriu Tatranská kotlina. Zúčastní sa ho cca 34 detí (prihlášky sa ešte prijímajú). Celkovo Liga proti rakovine vyčlenila na tábory pre detských onkologických pacientov zo Dňa narcisov sumu 35 000 EUR.

V rámci skvalitnenia života onkologických pacientov podporí Liga proti rakovine zo Dňa narcisov zakúpenie automobilu pre Svetielko pomoci v Košiciach, ktoré bude slúžiť na pomoc rodinám s detskými onkologickými pacientmi na východnom Slovensku. Zabezpečí prepravu detí na ambulantnú liečbu v rámci jednotlivých zdravotníckych zariadení v Košiciach, ale aj prepravu chorých detí zo sociálne slabých rodín po absolvovanej liečbe z nemocnice domov.

LIGA PROTI RAKOVINE JE TU VĎAKE PODPORE ŠIROKEJ VEREJNOSTI A SVOJICH PARTNEROV PRE VŠETKÝCH – TÝCH, KTORÍ POMOC V DÔSLEDKU OCHORENIA POTREBUJÚ I TÝCH, KTORÍ CHCÚ BYŤ INFORMOVANÍ, AKO MOŽNO OCHORENIU PREDCHÁDZAŤ. ĎAKUJEME ZA PARTNERSTVO A PODPORU!

www.lpr.sk< Späť