itretisektor | TS: MVO: Kaníkove novely nič neriešia – štát by trestal celé skupiny ľudí
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: MVO: Kaníkove novely nič neriešia – štát by trestal celé skupiny ľudí

Kaníkove novely nič neriešia – štát by trestal celé skupiny ľudí

MVO apelujú aj na premiérku, ministra práce a podpredsedu vlády

Ani pozmeňujúce návrhy noviel zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa,*1 ktorý predložili poslanci Ľudovít Kaník, Štefan Kužma, Zoltán Horváth (všetci SDKÚ-DS) a Kamil Krnáč (SaS), neodstránili skutočnosť, že návrhy zavádzajú do právneho systému SR nepriamu diskrimináciu niektorých spoločenských skupín. V liste zaslanom včera preto zástupkyne organizácií Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľby a Rómsky inštitút opätovne žiadajú všetkých poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za predložené poslanecké návrhy noviel, a to ani v prípade, že k nim budú predložené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Na predkladateľov návrhov sa obrátili s výzvou na ich stiahnutie.*2 Zároveň dnes listom oslovili premiérku Ivetu Radičovú, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála a vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela, aby v tomto duchu apelovali na poslancov a poslankyne vládnej koalície.

Z argumentácie MVO aj z reakcií niektorých iných relevantných inštitúcií, napr. UNHCR či Slovenského národného strediska pre ľudské práva,*3 vyplýva, že navrhované novely sú v zásadnom rozpore s právom EÚ, medzinárodnými záväzkami SR aj ústavou i ďalšou legislatívou SR. Novely sú na programe rokovania parlamentu v najbližších dňoch.

V pozmeňujúcich návrhoch predkladatelia dosť výrazne prispôsobili novely niektorým špecifickým prípadom, resp. skupinám (napr. živnostníkom a živnostníčkam, ktorí/é nie sú povinne nemocensky poistení/é, rodičom, z ktorých obaja majú ťažké zdravotné postihnutie a pod.). Podstatné však je, že žiadne pozmeňujúce návrhy neodstraňujú diskriminačnú podstatu predložených noviel, porušenia medzinárodných a ústavných záväzkov SR, trestanie ľudí za to, že štát nevie zabezpečiť ich nediskrimináciu – napríklad v oblasti prístupu k práci či vzdelaniu – a najmä trestanie detí za ich rodičov,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „V prípade schválenia by novely boli likvidačné pre množstvo detí, žien a rodín, ktoré sú už v súčasnosti sociálne alebo ekonomicky marginalizované. Patria sem napríklad rodičia so zdravotným postihnutím (ak nemajú obaja viac ako 70-percentnú stratu schopnosti pracovať), marginalizované rómske komunity, mladé ženy bez vzdelania, žiadatelia/ľky o azyl či ľudia žijúci v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Zákony, ktorých novely sú navrhované, predstavujú významné nástroje štátnej sociálnej politiky s vážnymi dopadmi na situáciu detí, žien a rodín. MVO upozorňujú, že takéto dôležité zákony nemožno výrazne meniť poslaneckými novelami, doplnenými narýchlo sformulovanými pozmeňujúcimi návrhmi, dokonca bez akýchkoľvek analýz súčasného stavu a ekonomických, sociálnych a ľudskoprávnych dopadov. Podľa nich celospoločensky dôležité zákony musia prejsť širšou odbornou a verejnou diskusiou a riadnym pripomienkovým konaním s účasťou verejnosti a jednotlivých rezortov.

Stiahnutím noviel z rokovania NR SR by sa vytvoril priestor na systematickú a hĺbkovú prácu s nimi, na diskusiu všetkých zainteresovaných strán a celkovo na zodpovednú realizáciu štátnej moci v oblasti napĺňania hospodárskych a sociálnych práv,“ povedala Klára Orgovánová z Rómskeho inštitútu. „Až po dôkladných analýzach a dostatočnej odbornej aj verejnej diskusii možno formulovať a napokon aj prijať také legislatívne úpravy, ktoré naozaj napomôžu riešiť vážne sociálne problémy a problémy v oblasti ľudských práv, budú v súlade s ľudskoprávnymi princípmi, medzinárodným a európskym právom a ústavným poriadkom SR.

Poznámky:

*1 Návrh noviel zákona o rodičovskom príspevku (zák. č. 571/2009 Z. z.) a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa (zák. č. 235/1998 Z. z.). Novely by ohrozili ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním, ktorí sa do tejto situácie často dostali v dôsledku diskriminácie v prístupe k vzdelaniu a zamestnaniu. Za určitých okolností súvisiacich so zamestnaním alebo vzdelaním dotknutých osôb by sa znížil rodičovský príspevok u ľudí z týchto skupín na polovicu (95,05 € namiesto 190,10 €), resp. by sa úplne odňal príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ženám z týchto skupín. Novely by tiež súčasne porušovali práva detí a boli aj výrazným prejavom viacnásobnej diskriminácie žien. Bližšie pozri http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1874 .

*2 Bližšie pozri v aktuálnej výzve poslancom a poslankyniam NR SR, zaslanej včera (v prílohe).

*3 K dnešnému dňu sa k stanovisku organizácií Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľby a Rómsky inštitút pripojili taktiež Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov v SR - UNHCR spolu s ďalšími 57 organizáciami (celkovo 61 organizácií) a 40 jednotlivcov a jednotlivkýň. Úplný zoznam podporujúcich subjektov – taktiež na http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1874 . Stanovisko o rozpore s ľudskoprávnymi štandardmi doručilo NR SR aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Prílohy:

-    Aktuálna výzva poslancom a poslankyniam NR SR zo 6. júla 2011

-    Pôvodné stanovisko – otvorený list NR SR z 23. júna 2011

Ďalšie informácie:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (Občan, demokracia a zodpovednosť) – 0905 825 408, debreceniova@oad.sk

PhDr. Klára Orgovánová (Rómsky inštitút) – 0905 440 910, klara.orgovanova@romainstitute.sk

Mgr. Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – 0911 550 195, adriana@moznostvolby.sk

Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) – 0905 271 888, trubiniova@oad.sk


Súbory:

< Späť