itretisektor | TS: Nové projekty DMS
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Nové projekty DMS

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. V súčasnosti je možné DMS správou podporiť osem zaujímavých projektov.

Do 1. januára môžu darcovia podporiť Občianske združenie Deťom pre život, ktorého poslaním je organizovanie rehabilitačných a regeneračných pobytov detským onkologickým pacientom po náročnej liečbe. Cieľom projektu „Charitatívna cyklojazda Tipos Na bicykli deťom“ je zorganizovať regeneračno-rekondičný pobyt pre malých pacientov s onkologickými ochoreniami, na ktoré budú vyzbierané finančné prostriedky tiež použité. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS PREZIVOT na číslo 877.

Do 31. decembra 2011 je možné prispieť aj organizácii Drahuška a my... a ich projektu „Drahuškovo – celoživotné vzdelávanie a práca pre dospelých ľudí s autizmom a podobnými postihnutiami“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DRAHUSKOVO na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na rozšírenie a materiálne zabezpečenie chránených dielní, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a zmysluplné trávenie času pre dospelých autistov.

Do mechanizmu DMS sa opäť zapojila Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar so svojím projektom „Na ceste k rodine“. Jeho cieľom je realizácia celoročných projektov, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepší život deťom v detských domovoch a náhradných rodinách,zabezpečiť ich návrat do biologickej rodiny, či realizovať vzdelávacie a rozvojové aktivity pre deti prostredníctvom Anjelského programu. SMS správa v tvare DMS USMEV poslaná do 31. decembra 2011 na číslo 877 pomôže zrealizovať všetky spomenuté ciele a aktivity.

SMS správa v tvare DMS VINCENT môže prispieť Národnému združeniu Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku a ich projektu „Boj proti hladu – Pomôžme Hati a Hondurasu“. Ide o projekt, ktorý chce pomôcť k zmierneniu hladu v Haiti a na Hondurase podporou konkrétnych projektov realizovaných v týchto krajinách. Táto zbierka potrvá od 1. júla do konca októbra 2011.

Prostredníctvom SMS správy je od 1. septembra do 31. decembra 2011 možné podporiť aj Nadáciu Petra Dvorského Harmony a jej projekt „Podpora kvality života klientov nadácie Harmony“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS HARMONY na číslo 877. Nadácia Harmony je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Cieľom projektu je zabezpečiť zlepšienie kvality života klientov tejto nadácie prostredníctvom obnovy a rekonštrukcie jej zariadenia, na čo budú vyzbierané finančné prostriedky aj použité.

SMS správa s textom DMS LABKA poslaná na číslo 877 v tomto roku pomôže aj Nadácii Labka a jej zbierke k projektu „Z ulice domov“. Ide o zbierku spojenú so šírením osvety, aby na uliciach a v útulkoch nepribúdalo psíkov a aby sa našlo čo najviac ľudí, ktorí by si opusteného psíka adoptovali. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na vybudovanie nových a vylepšenie už existujúcich útulkov, ako aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a krmiva pre psíkov, ktorí sa ocitli na ulici.

Športový klub hendikepovaných športovcov Slovenska Parasport 24 realizuje do konca júla 2011 4. ročník projektu názvom „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“, ktorého cieľom je pomoc a zjednodušenie života jednotlivcom s akýmkoľvek zdravotným hendikepom, hlavne pri športovaní. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup špeciálnych zariadení pre hendikepovaných aj na akékoľvek zariadenia umožňujúce lepšie pohybové schopnosti zdravotne postihnutým. Podporiť tento projekt je možné SMS správou v tvare DMS PARA poslanou na číslo 877.

Do konca roka je možné prispieť Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže a ich projektu „ZAPOJ SA!“. Projekt je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu. Zaslaním SMS správy s heslom DMS GODZONE prispejete na úhradu nákladov spojených s realizáciou pravidelných verejných stretnutí pre mladých, financovanie víkendových nácvikov produkcií, na nákup materiálu a výrobu kulís pre účely vystúpení s pripravenou produkciou výchovného charakteru, na financovanie prípravy a tvorby formačných videí prezentovaných na otvorených stretnutiach a takisto na úhradu časti nákladov súvisiacich s realizáciou Animátorskej školy pre mladých lídrov – GODZONE SCHOOL.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk.

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.< Späť