itretisektor | TS: Príležitosť pre ekologicky šetrné riešenia

TS: Príležitosť pre ekologicky šetrné riešenia

Príležitosť pre ekologicky šetrné riešenia

Tretí ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia spoločnosti ZSE Energia

Plánujete zefektívniť energetickú prevádzku vášho objektu, prispieť k ochrane životného prostredia alebo zaviesť tvorivé vzdelávacie postupy v oblasti šetrenia energií? Tretí ročník grantového kola Živá energia v roku 2011 podporí najlepšie projekty sumou 31 000 EUR. Žiadosti o grant môžu uchádzači posielať do 10. júna 2011.

Programové priority fondu Živá energia sú rozdelené do dvoch kategórií. Investičná podpora je určená na výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne palivá na OZE a zavádzanie opatrení na úspory energie. Druhou oblasťou sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier a odborné kurzy.

Energeticky efektívne opatrenia v praxi

V uplynulých rokoch sa „živá energia“ premietla z projektov do desiatky konkrétnych výsledkov. V Diakonickom centre sociálnych služieb vo Zvolene bol vybudovaný nový systém solárnych kolektorov. Ten ušetrí viac ako 1 000 m3 zemného plynu ročne a zo slnečnej energie je pokrytých 47 % nárokov na prípravu teplej úžitkovej vody. Na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach zrealizovali mobilnú solárnu učebňu pre moderný spôsob výučby. A v materskom centre Medulienka v Leviciach sa ľahšie dýcha vďaka nahradeniu starých plynových gamatiek podlahovým vykurovaním napojeným na plynový kotol a doplneným o solárny systém na ohrev vody.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia spoločnosti ZSE Energia sú aj v tomto roku mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, centrá voľného času a podobne.

Životná dráha fondu

Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce Nadácie Ekopolis, spoločnosti ZSE Energia, a.s., a predovšetkým ich zákazníkov z radov firiem a organizácií, ktorí majú záujem podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vyjadriť tak svoj zodpovedný postoj k životnému prostrediu. Zo získaných prostriedkov sa za krátky čas existencie fondu podporilo 18 projektov celkovou sumou 119 743 EUR.

Harmonogram grantového kola

10. 6. 2011 - uzávierka prijímania žiadostí

30. 6. 2011 - ukončenie hodnotenia žiadostí

jún 2011 – november 2012 - realizácia podporených projektov

Viac informácií na www.zivaenergia.sk a www.ekopolis.sk.

Kontakt: Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

T 048–414 52 59, M 0903 521 614, e-mail: medved@ekopolis.sk


< Späť