itretisektor | TS: Splň si sen o štúdiu v zahraničí s Nadáciou SPP

TS: Splň si sen o štúdiu v zahraničí s Nadáciou SPP

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička opäť podporí vysokoškolských študentov a doktorandov. Už po siedmy krát majú ambiciózni mladí ľudia šancu získať štipendium, ktoré im uľahčí štúdium na prestížnych európskych univerzitách. Nadácia SPP vyčlenila až 133 000 eur, ktoré budú prerozdelené v dvoch kolách programu.

O finančnú podporu môžu požiadať študenti alebo doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.

Od januára tohto roku čerpá štipendium 36 študentov a študentiek podporených v prvom kole programu. Druhé kolo programu s uzávierkou 5. mája 2011 je určené na študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty počas zimného semestra akademického roka 2011/2012 v trvaní maximálne 9 mesiacov realizované od júla 2011 do konca júna 2012.

Štipendium až do výšky 5 000 eur je možné získať napríklad na financovanie stáže alebo časti štúdia na zahraničnej vysokej škole či výskumnom pracovisku, vedeckej a odbornej činnosti, ktorá prebieha v úzkej spolupráci študenta s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí. Toto štipendium je tiež určené na krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín. Jednou z podmienok získania príspevku je prezentácia projektu, ktorému sa študent či doktorand plánuje počas pobytu venovať.

V tomto kole sa môžu študenti, doktorandi tiež uchádzať o štipendium do výšky 1 500 eur na letné školy realizované od júla do 30.septembra 2011 v trvaní minimálne 7 dní.

Študenti, ktorí vďaka štipendiu získali viac:

Ďakujem Vám za poskytnutú príležitosť, ktorú som sa snažila naplno využiť. V neposlednom rade Vám chcem poďakovať za to, že ste mi poskytli možnosť začať realizovať moju vlastnú výskumnú činnosť, v ktorej budem aj naďalej húževnato pokračovať, nakoľko v nej vidím mimoriadnu perspektívu pre môj osobnostný a profesionálny rast.“ Študentka Simona absolvovala študijný pobyt na Katolíckej univerzite v Leuvene a stáž na sekretariáte Asociácie Atlantickej zmluvy v Bruseli.

"Nakoniec chcem vysloviť moju úprimnú vďaku za to, že mi bolo umožnené sa letnej školy aj vďaka pomoci Nadácie SPP programu Hlavička zúčastniť. Je výnimočné, keď veľkí ľudia sú schopní robiť veľké veci. Pomôcť druhým v tom, aby raz aj oni mohli byť veľkými a pomáhať ďalším." Študentka Andrea sa zúčastnila letnej školy v Holandsku zameranej na marketing pre podnikateľov. Čoskoro nastupuje na ročný študijný pobyt do Švédska v rámci Master programu.

Viac informácií na web stránke:

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?cmd=article&aid=225〈=sk#top


< Späť