itretisektor | TS: Zamestnanci Kia Motors Slovakia môžu odporučiť neziskové projekty

TS: Zamestnanci Kia Motors Slovakia môžu odporučiť neziskové projekty

Nadácia Pontis vyhlásila ďalší ročník Zamestnaneckého grantového programu Mobilita spoločnosti Kia Motors Slovakia. Neziskové organizácie, školy a samosprávy môžu do 14. marca 2011 predkladať žiadosti o podporu na svoje projekty. Projekty musia byť zamerané na riešenie sociálnej alebo fyzickej mobility v Žilinskom kraji. Na podporu projektov je vyčlenená celková suma 30 000 EUR, pričom maximálna výška podpory na projekt je 2 000 EUR.

V roku 2010 získalo podporu 22 projektov. Podporený bol napríklad projekt Klubu OMD Farfalletta, v rámci ktorého financie dopomohli k zabezpečeniu prepravy ťažko telesne znevýhodnených športovcov na tréningy a turnaj boccia.

„Zamestnanecký grantový program Mobilita je určený pre neziskové organizácie, školy a samosprávy. Mobilita sa v tomto grantovom programe delí na sociálnu a fyzickú. Sociálna v zmysle integrácie znevýhodnených a mladých ľudí a fyzická mobilita zameraná na dopravu a bezpečnú premávku,“ uviedol Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.

Predložené projekty musia spĺňať jeden z nasledovných princípov: športové aktivity pre znevýhodnené skupiny a mladých, zabezpečenie alternatívnej dopravy pre znevýhodnené skupiny ľudí, zabezpečenie sociálnej mobility znevýhodnených a mladých ľudí, podpora aktivít zabezpečujúcich bezpečnú dopravu, vzdelávanie detí v oblasti premávky vozidiel, budovanie dopravných ihrísk alebo obnova a budovanie bicyklových trás a zelených ciest. Všetky projekty musia byť realizované v Žilinskom kraji.

V roku 2011 je na podporu neziskových projektov v grantovom programe poskytnutá suma 30 000 EUR. Žiadatelia môžu žiadať na jeden projekt maximálne 2 000 EUR. Výška grantu môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená v závislosti podľa kvality projektu.

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.

Žiadosti o podporu je možné zasielať do 14. marca 2011 a musia byť podané cez webový portál www.darca.sk. Úplné znenie výzvy je dostupné na webovej stránke Nadácie Pontis, v sekcii grantové programy, na adrese: www.nadaciapontis.sk/granty a na stránke www.darca.sk.< Späť