itretisektor | Tréningová kompenzácia a mechanizmus solidarity
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Tréningová kompenzácia a mechanizmus solidarity

I.    Tréningová kompenzácia

A.    Pojem

V zmysle ustanovení pravidiel FIFA sa výcvik a výchova hráča uskutočňuje vo veku medzi 12. až 23. rokom. Tréningová kompenzácia je splatná podľa všeobecného pravidla pri dovŕšení 23. roku veku. 

Výcvik hráča je vo všeobecnosti ukončený dovŕšením k 21. roku veku hráča, okrem prípadov ak je zjavné, že hráč už skončil svoje obdobie výcviku pred dovŕšením 21.roku veku. 

Ak je výcvik ukončený pred 21. rokom veku hráča, v takomto prípade je síce tréningová kompenzácia splatná až na konci obdobia, v ktorom hráč dovŕši 23 rokov, ale výpočet výšky kompenzácie bude určený iba za obdobie medzi 12. rokom a vekom, pri ktorom bude stanovené, že hráč už ukončil svoj výcvik. 

B.    Nárok na tréningovú kompenzácie

1.    Podmienky pre vyplatenie tréningovej kompenzácie

Tréningová kompenzácia sa zaplatí tréningovému klubu (klubom) hráča: 

 • keď hráč podpíše svoju prvú zmluvu profesionála (t.j. sa hráč registruje ako profesionál po prvýkrát) alebo
 • vždy, keď profesionál prestupuje medzi klubmi dvoch rôznych zväzov (či už počas alebo na konci zmluvy) pred skončením sezóny jeho 23. narodenín.

Povinnosť zaplatiť tréningovú kompenzáciu vzniká bez ohľadu na skutočnosť či k prestupu hráča došlo počas alebo na konci jeho zmluvy. 

Pri prvej registrácii hráča za profesionála je za zaplatenie tréningovej kompenzácie zodpovedný klub, v ktorom je hráč ako profesionál zaregistrovaný. Tento klub je povinný zaplatiť do 30 dní od registrácie hráča každému klubu, v ktorom bol hráč predtým registrovaný (ako amatér), a ktorý prispel k jeho výcviku za obdobie od 12. roku veku hráča, tréningovú kompenzáciu. 

Suma, ktorá má byť zaplatená, sa vypočíta pomerne na základe dĺžky jednotlivých období výcviku, ktoré hráč strávil v každom z klubov. V prípade, že profesionálny hráč následne prestupuje do nového klubu iného futbalového zväzu, tréningová kompenzácia sa uhradí len jeho bývalému klubu, a to za obdobie, v ktorom ho klub efektívne trénoval. 

V oboch spomínaných prípadoch splatnosť tréningovej kompenzácie je 30 dní nasledujúcich po registrácii profesionála v novom zväze. 

Pre prípad že sa klubu, ktorý je povinný vyplatiť inému klubu tréningovú kompenzáciu nepodarí spojiť s ktorýmkoľvek z klubov, ktoré ho trénovali do 18 mesiacov od registrácie hráča, je tento klub povinný vyplatiť tréningovú kompenzáciu tým zväzom, kde sa profesionál trénoval. Kompenzácia sa vyhradí pre rozvojový program futbalovej mládeže v príslušnom zväze. 

2.    Výška tréningovej kompenzácie a jej výpočet

Za účelom výpočtu kompenzácie za náklady na trénovanie a výchovu majú zväzy pokyn od FIFA zadeliť svoje kluby do maximálneho počtu štyroch kategórii v súlade s finančnými investíciami klubov do trénovania hráčov. Na území Slovenskej republiky sú len kluby kategórie 3 a 4. 

Náklady tréningu sú stanovené pre každú kategóriu a zodpovedajú sume, ktorá je potrebná pre výcvik jedného hráča za jeden rok vynásobená priemerom „hráčsky faktor“, ktorý sa stanoví ako pomer hráčov, ktorí musia byť trénovaní na vychovanie jedného profesionálneho hráča.

prehlad_nakladov_treningu

Ako všeobecné pravidlo na výpočet tréningovej kompenzácie, ktorá sa má zaplatiť bývalému klubu (klubom) hráča, je nutné zvážiť náklady, ktoré by vznikli novému klubu, ak by bol sám trénoval daného hráča. 

Keď sa hráč po prvýkrát registruje ako profesionál, splatná tréningová kompenzácia sa vypočíta tak, že sa zoberú do úvahy náklady výcviku nového klubu vynásobené počtom rokov výcviku, v zásade z obdobia 12. roku veku hráča do obdobia jeho 21. roku. V prípade následných prestupov sa tréningová kompenzácia vypočíta na základe nákladov výcviku nového klubu vynásobené počtom rokov výcviku v novom klube. 

Pravidlá FIFA tiež stanovujú pre veľmi mladých hráčov vo veku medzi 12. a 15. narodeninami (t.j. prvé štyri sezóny) náklady na ich výcvik a výchovu vo výške, ktorá zodpovedá nákladom pre kluby z kategórie 4. 

Zvláštne ustanovenia o výške tréningovej kompenzácie pre Európsku úniu/ Európske hospodárske spoločenstvo:

1.    Výška splatnej tréningovej kompenzácie pre hráčov prechádzajúcich z jedného zväzu do druhého v rámci územia EÚ/EHP sa stanoví nasledovne: 

 • ak hráč prestúpi z nižšej do vyššej kategórie klubu, výpočet bude vychádzať z priemerných nákladov výcviku oboch klubov,
 • ak hráč prestúpi z vyššej do nižšej kategórie, výpočet bude vychádzať z nákladov výcviku klubu nižšej kategórie.

2.    V rámci EÚ/EHP sa záverečná sezóna výcviku môže vyskytnúť pred sezónou dovŕšenia 21. roku veku hráča, ak je stanovené, že hráč dokončil svoj výcvik pred týmto termínom.

3.    Ak bývalý klub neponúkne hráčovi zmluvu, nevyplatí sa žiadna tréningová kompenzácia, pokiaľ bývalý klub neodôvodní, že na túto kompenzáciu má nárok. Bývalý klub musí hráčovi ponúknuť zmluvu v písomnej podobe prostredníctvom registrovanej pošty najmenej 60 dní pred uplynutím jeho súčasnej zmluvy. Takáto ponuka má byť minimálne v hodnote súčasnej zmluvy. Toto ustanovenie nespôsobí ujmu na práve tréningovej kompenzácie predchádzajúceho (-ich) klubu (klubov) hráča. 

3.    Výnimky z platenia tréningovej kompenzácie

Tréningová kompenzácia sa neplatí ak: 

 • bývalý klub vypovedá zmluvu s hráčom bez oprávneného dôvodu (bez ujmy na právach predchádzajúcich klubov), alebo
 • hráč prestúpi do klubu kategórie 4,
 • profesionál pri prestupe opätovne získa štatút amatéra.

II.    Mechanizmus solidarity

Ak dôjde k prestupu profesionála pred uplynutím jeho zmluvy, každý klub, ktorý sa podieľal na jeho výchove a výcviku, získa časť kompenzácie, ktorá sa zaplatila jeho bývalému klubu (príspevok solidarity).

Ak profesionál prestúpi počas platnosti zmluvy, 5% z odplaty za prestup hráča bývalý klub odpočíta z celkovej výšky tejto odplaty a rozdelí ju ako príspevok solidarity klubu (klubom), ktoré sa podieľali na niekoľkoročnom výcviku a výchove hráča. Tento príspevok solidarity odráža počet rokov, ktoré bol profesionál registrovaný v príslušnom klube (kluboch) medzi sezónami jeho 12. a 23. roku veku, nasledovne:

 • sezóna od 12. roku veku do 15. roku veku : 5% za každú sezónu (t.j. 0,25% celkovej kompenzácie)
 • sezóna od 16. roku veku do 23. roku veku : 10% za každú sezónu (t.j. 0,5% celkovej kompenzácie)

Nový klub zaplatí príspevok solidarity výcvikovému klubu (klubom) v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami do 30 dní od registrácie hráča, alebo v prípade kontingentových platieb do 30 dní odo dňa vykonania takýchto platieb.

Nový klub zodpovedá za výpočet výšky príspevku solidarity a za jeho rozdelenie v súlade s kariérnou minulosťou hráča, tak ako je uvedená v preukaze hráča. V prípade potreby hráč pomôže novému klubu pri výkone týchto povinností.

Ak sa spojenie medzi profesionálom a akýmkoľvek klubom, ktorý ho trénoval, nemôže uskutočniť do 18 mesiacov od jeho prestupu, príspevok solidarity sa uhradí zväzom krajín, kde sa profesionál trénoval. Tento príspevok solidarity sa vyhradí pre rozvojový program futbalovej mládeže v predmetnom zväze (zväzoch).

Záver:

Tréningová kompenzácia je formou náhrady nákladov vzniknutých klubu súvisiacich s výchovou a tréningom mladých hráčov, ktorí boli pred skončením sezóny, v ktorej dosiahli 23. rok veku prvýkrát zaregistrovaní ako profesionálni hráči alebo prestúpili medzi klubmi dvoch rôznych futbalových zväzov.

Mechanizmus solidarity má za účel určitým spôsobom odmeniť kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráčov. Príspevok solidarity nie je viazaný na vek hráča, ktorý prestupuje a kluby, ktoré sa podieľali na výchove a tréningu hráča do sezóny, v ktorej hráč dosiahol 23. rokov veku, sú odmeňované pri každom jeho prestupe, a to vo výške 5 % z výšky odplaty za jeho prestup.


< Späť