itretisektor | Výsledky stretnutia Sociálnej rady zo dňa 21.3.2011

Výsledky stretnutia Sociálnej rady zo dňa 21.3.2011

Zástupcovia Sociálnej rady sa zhodli na spolupráci:  

 1. Pri príprave stanoviska financovania poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, ktoré su zriadené/ založené obcou 
  • Poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sú neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, a ktoré sú zriadené/ založené obcou, sú v súčasnosti vyňaté z financovania sociálnych služieb vyššími územnými celkami s odôvodnením, že túto povinnosť nemajú uloženú Zákonom o sociálnych službách. Sú financované len prostredníctvom finančného príspevku vlády SR. Aký je výklad príslušných ustanovení Zákona o sociálnych službách?
 2. Pri príprave odporúčania k rozšíreniu zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb
  • V zariadeniach sociálnych služieb sa poskytujú zdravotné výkony, ktoré nie sú financované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, najmä financovanie ošetrovateľskej starostlivosti
  • Zariadenia sociálnych služieb by mali byť zaradené do minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby zdravotné výkony mohli byť týmto spôsobom financované
 3. Pri príprave stanoviska ku kontinuálnemu financovaniu sociálnych služieb
  • Podľa Zákona o sociálnych službách príspevky na sociálne služby získavajú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v súčasnosti k 31.12.2011 a v marci. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb poskytujú sociálne služby na pôžičku, chýba až 1/3 finančných prostriedkov. Je potrebné stabilizovať termín financovania sociálnych služieb
 4. Pri príprave odpovede k otázke oprávnenosti vytvorenia špecializovaných zdravotníckych pracovísk pre ľudí s mentálnym postihnutím
  • V budúcnosti prichádza do úvahy možnosť vytvorenia špecializovaných zdravotníckych pracovísk pre ľudí s mentálnym postihnutím
 5. Pri príprave transformácie sociálnych služieb vo vzťahu k veľkej novele Zákona o sociálnych službách
  • Zákon o sociálnych službách by mal zrovnoprávniť verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a odstrániť ich delenie na verejných a neverejných poskytovateľov. Príspevok pri odkázanosti by mal byť štátnou dávkou a mal by byť viazaný na osobu klienta, ktorý bol posúdený na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu.


< Späť