itretisektor | Zákon o registri MVO schválený
 • ***Charitatívna lotéria***

  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 schválila návrh krokov pre rozbeh unikátneho projektu – charitatívnej lotérie.
 • ***LOTKA***

  Rozhovor s riaditeľom záujmového združenia LOTKA SLOVENSKO pánom Filipom Vagačom prinesieme už tento týždeň.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Zákon o registri MVO schválený


V servisnom menu sme pripravil špeciálnu sekciu k návrhu Zákona o registri MVO, kde aktuálne informujeme o vývoji prijímania jedného z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora - Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Schválené znenie Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií


Vývoj udalostí
ste mohli sledovať  TU:

Posledná udalosť: 

12. Dňa 23.10.2018 NR SR schválila v III. čítaní návrh zákona. Za návrh hlasovalo 144 poslancov. Zákon o registri MNO nadobúda účinnosť 01.01.2019.


11. Dňa 23.10.2018 NR SR schválila v II. čítaní návrh zákona s pozmeňujúcimi návrhmi zo spoločnej správy výborov. Následne NR SR odhlasovala pristúpenie k III. čítaniu. 


10. Dňa 17.10.2018 NR SR prerušila rokovanie.


9. Návrh zákona bol prerokovaný gestorským výborom - Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií odporúča NR SR predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v uzneseniach výborov. 


8. Návrh zákona bol prerokovaný:

8. 10. 2018 vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet - uznesením č. 317 z 8. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho NR SR schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. 

9. 10. 2018 v Ústavnoprávnom výbore NR SR - uznesením č. 434 z 9. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho NR SR schváliť

11. 10. 2018 vo Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj - uznesením č. 165 z 11. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho NR SR schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. 


7. Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. 9. 2018 schválila v prvom čítaní návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Predseda NR SR pridelil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru NR SR, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií určil Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Lehota na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch je 30 dní a v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.


6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Rokovanie prebehlo dňa 14. 8. 2018. Viac informácií TU:

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO


5. V súvislosti s poslednými zmenami, ktoré mali veľký vplyv na oblasť neziskového sektora, prinášame rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - Martinom Giertlom

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Začiatkom roka sme informovali o pripomienkovaní navrhovaného zákona o registri MVO.

Pripomienky k návrhu zákona o registri MVO boli následne vyhodnotené.

Viac informácií a vyhodnotenie pripomienok nájdete TU:

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO - vyhodnotenie pripomienok


4. V súvislosti s navrhovaným zákonom o registri MVO sa posúva lehota povinnej registrácie právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri na 1.2.2019.

Legislatívnu správu k návrhu zákona si môžete pozrieť TU:

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok


3. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zaslaných približne 235 pripomienok, z toho 60 zásadných, k navrhovanému zneniu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Svoje pripomienky zaslal aj Centrálny portál pre neziskový sektor, pričom si tieto pripomienky môžete pozrieť TU:

Pripomienky Centrálneho portálu pre neziskový sektor k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií


2. Aktuálny stav pripomienkového konania nájdete a pripomienkovanie môžete doplniť aj Vy po registrácii na www.slo-lex.sk do 23.1.2018:

Pripomienkovanie Zákona o registri MVO


1. Dňa 03.01.2018 Ministerstvo vnútra SR predložilo návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

Úplné znenie návrhu zákona s dôvodovou správouSúbory:

< Späť