itretisektor | Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení a sociálnom poistení
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení a sociálnom poistení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Návrh nanovo definuje osobný rozsah, ktorý bude nastavený na princípe povinného vstupu, avšak sporiteľovi bude daná možnosť jednostranným vyhlásením zo systému starobného dôchodkového sporenia vystúpiť v priebehu dvoch rokov od jeho povinného zaradenia do tohto systému.

Navrhovanou úpravou sa mení aj mechanizmus systému odplát. Odplata za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa ruší a v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde dochádza k zmene súčasného nastavenia jej výpočtu. Zmena nastáva aj v oblasti garancií; v akciovom dôchodkovom fonde a v zmiešanom dôchodkovom fonde sa ruší povinnosť dopĺňať majetok pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde a v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa predlžuje sledované obdobie. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná vytvoriť aj štvrtý, tzv. indexový dôchodkový fond, ktorý by mal kopírovať jeden alebo viacero akciových indexov. Navrhovaná úprava taktiež umožňuje sporiteľovi rozložiť si úspory do dvoch dôchodkových fondov, z ktorých jeden musí byť dlhopisový dôchodkový fond; v nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje postupný presun nasporenej sumy do dlhopisového dôchodkového fondu v závislosti od veku sporiteľa, čím sa odstraňuje výrazný nedostatok súčasnej právnej úpravy, ktorým je presun celej nasporenej sumy do iného dôchodkového fondu v jedinom časovom okamihu. Počas tohto postupného presunu, ktorý bude trvať 10 rokov (od 50. roku veku sporiteľa), bude mať sporiteľ svoje dôchodkové úspory rozložené v dvoch dôchodkových fondoch, pričom percentuálny pomer medzi nimi sa bude postupne meniť. Cieľom návrhu je aj liberalizácia zákonnej úpravy investovania, ako napríklad možnosť nadobúdať do portfólia majetku fondu tzv. Exchange traded funds (fondy obchodované na burze), resp. možnosť ochrániť a zabezpečiť hodnotu majetku fondu voči rôznym druhom rizík. Oceňovanie majetku metódou umorovanej hodnoty v dlhopisovom dôchodkovom fonde umožní nákup dlhopisov s dlhšou splatnosťou a s vyšším výnosom.

Navrhovaná novela vo vdochodcoviašeobecnosti posilňuje informovanosť sporiteľov o systéme starobného dôchodkového sporenia.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádzajú nevyhnutné zmeny súvisiace s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol zaslaný na pripomienky a z pripomienkujúcich orgánov nezaslali pripomienky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia kontroly, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Nezávislé kresťanské odbory, Úrad na ochranu osobných údajov, Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a Združenie podnikateľov Slovenska a.

Účinnosť navrhovaného zákona sa navrhuje od 1. novembra 2011 s výnimkou novelizačných bodov upravujúcich najmä osobný rozsah, odplaty a garancie, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. apríla 2012.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

Vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet je vyčíslený v doložke vplyvov. Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál má finančné vplyvy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti, ktoré sú uvedené v doložke vplyvov. Materiál nemá vplyv na životné prostredie.


Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR 

Materiály na stiahnutie:

 


< Späť