itretisektor | Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení a sociálnom poistení
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení a sociálnom poistení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Návrh nanovo definuje osobný rozsah, ktorý bude nastavený na princípe povinného vstupu, avšak sporiteľovi bude daná možnosť jednostranným vyhlásením zo systému starobného dôchodkového sporenia vystúpiť v priebehu dvoch rokov od jeho povinného zaradenia do tohto systému.

Navrhovanou úpravou sa mení aj mechanizmus systému odplát. Odplata za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa ruší a v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde dochádza k zmene súčasného nastavenia jej výpočtu. Zmena nastáva aj v oblasti garancií; v akciovom dôchodkovom fonde a v zmiešanom dôchodkovom fonde sa ruší povinnosť dopĺňať majetok pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde a v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa predlžuje sledované obdobie. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná vytvoriť aj štvrtý, tzv. indexový dôchodkový fond, ktorý by mal kopírovať jeden alebo viacero akciových indexov. Navrhovaná úprava taktiež umožňuje sporiteľovi rozložiť si úspory do dvoch dôchodkových fondov, z ktorých jeden musí byť dlhopisový dôchodkový fond; v nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje postupný presun nasporenej sumy do dlhopisového dôchodkového fondu v závislosti od veku sporiteľa, čím sa odstraňuje výrazný nedostatok súčasnej právnej úpravy, ktorým je presun celej nasporenej sumy do iného dôchodkového fondu v jedinom časovom okamihu. Počas tohto postupného presunu, ktorý bude trvať 10 rokov (od 50. roku veku sporiteľa), bude mať sporiteľ svoje dôchodkové úspory rozložené v dvoch dôchodkových fondoch, pričom percentuálny pomer medzi nimi sa bude postupne meniť. Cieľom návrhu je aj liberalizácia zákonnej úpravy investovania, ako napríklad možnosť nadobúdať do portfólia majetku fondu tzv. Exchange traded funds (fondy obchodované na burze), resp. možnosť ochrániť a zabezpečiť hodnotu majetku fondu voči rôznym druhom rizík. Oceňovanie majetku metódou umorovanej hodnoty v dlhopisovom dôchodkovom fonde umožní nákup dlhopisov s dlhšou splatnosťou a s vyšším výnosom.

Navrhovaná novela vo vdochodcoviašeobecnosti posilňuje informovanosť sporiteľov o systéme starobného dôchodkového sporenia.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádzajú nevyhnutné zmeny súvisiace s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona bol zaslaný na pripomienky a z pripomienkujúcich orgánov nezaslali pripomienky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia kontroly, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Nezávislé kresťanské odbory, Úrad na ochranu osobných údajov, Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a Združenie podnikateľov Slovenska a.

Účinnosť navrhovaného zákona sa navrhuje od 1. novembra 2011 s výnimkou novelizačných bodov upravujúcich najmä osobný rozsah, odplaty a garancie, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. apríla 2012.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

Vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet je vyčíslený v doložke vplyvov. Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál má finančné vplyvy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti, ktoré sú uvedené v doložke vplyvov. Materiál nemá vplyv na životné prostredie.


Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR 

Materiály na stiahnutie:

 


< Späť