itretisektor |
backpredošlá | 12345678910 597 598 | ďalšiaforward

Legislatívne správy/Dobrovoľníctvo: Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu schválená ministerkou

itretisektor >
Streda, 23. 05. 2018

Dňa 19. apríla 2018 schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Na príprave materiálu sa vďaka aktívnej účasti v pracovnej skupine podieľal aj ÚSV ROS.Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ (úplné znenie platné od 01.05.2018)

itretisektor >
Streda, 23. 05. 2018

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:Čítajte viac...

Legislatíva/Správa majetku: Služby katastra nehnuteľností

itretisektor >
Streda, 23. 05. 2018

Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Návrh zákona zlepšuje služby poskytované katastrom nehnuteľností a snaží sa čo najviac zrýchliť a zjednodušiť registrácie nehnuteľností.

Čítajte viac...

Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

itretisektor >
Streda, 23. 05. 2018

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.Čítajte viac...

E-knižnica: Zmluva o charitatívnej reklame

itretisektor >
Pondelok, 21. 05. 2018

Centrálny odborný portál pre neziskový sektor prináša zmluvu o charitatívnej reklame k použitiu všetkými neziskovkami.


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Európsky orgán práce

itretisektor >
Streda, 16. 05. 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce. Cieľom uvedeného nariadenia je zriadiť Európsky orgán práce a tým zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, verejnú informovanosť, transparentnosť a účinnejšie riešenie sporov medzi vnútroštátnymi inštitúciami, čo v konečnom dôsledku môže posilniť dôveru a spravodlivosť vo vnútorný trh.

 


Čítajte viac...

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele

itretisektor >
Streda, 16. 05. 2018

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 597 598 | ďalšiaforward