itretisektor |
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Legislatíva/Školská spoločnosť: Pripravované zmeny v systéme duálneho vzdelávania

itretisektor >
Streda, 20. 06. 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom novej právnej úpravy je optimalizácia nastavení systému duálneho vzdelávania tak, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie prepojenie medzi svetom práce a svetom vzdelávania.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

itretisektor >
Streda, 13. 06. 2018

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?


Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Úprava podmienok úhrady za dodávku a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach

itretisektor >
Streda, 13. 06. 2018

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 11. 6. 2018 predložený návrh novely nariadenia č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach, ktorým sa má upraviť zoznam mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny na dodávanie alebo distribúciu žiakom do škôl v rámci školského programu. 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Kalendár dôležitých termínov pre neziskovky

itretisektor >
Streda, 13. 06. 2018

S právnym postavením neziskového sektora je spojený celý rad povinností, ktorých nesplnenie spájajú súčasné platné právne predpisy s prísnymi sankciami, ktoré môžu viesť v mnohých prípadoch k uloženiu finančnej pokuty alebo až k zrušeniu mimovládnej neziskovej organizácie (ďalej len „MNO”).

Z dôvodu predchádzania nesplnenia povinností subjektmi neziskového sektora, prinášame chronologický kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MNO (nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a občianske združenie) podľa súčasných nosných platných právnych predpisov.
Čítajte viac...

Charitatívna reklama/Dane: Platenie DPH pri príjme z charitatívnej reklamy

itretisektor >
Utorok, 12. 06. 2018

Nadácia je platiteľom DPH, pričom má príjem z charitatívnej reklamy. Je aj tento príjem predmetom DPH? 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Športová arbitráž v Slovenskej republiky s dôrazom na právnu povahu rozhodovacieho subjektu

itretisektor >
Utorok, 12. 06. 2018

Vychádzajúc zo všeobecne uznávaných definícií rozhodcovského konania možno športovú arbitráž definovať ako alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorého základnou esenciou je presun právomoci rozhodnúť spor so športovým prvkom z dispozície štátnych súdov na rozhodcovské inštitúcie zriadené športovými organizáciami a zložené z odborníkov na športové právo. Tento presun sa uskutočňuje na základe konsenzuálneho prejavu vôle športových subjektov.Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Sankcia za červenú kartu

itretisektor >
Utorok, 12. 06. 2018

Keď hráč - zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu dostane pokutu za červenú kartu a túto pokutu zväz zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry vo vzťahu ku klubu, v ktorom hráč pôsobí, ako si môže vysporiadať klub s hráčom pokutu, ktorú za hráča uhradil v rámci mesačnej zbernej faktúry?


Čítajte viac...