itretisektor |
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Športová spoločnosť: Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

itretisektor >
Streda, 06. 06. 2018

Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zvýšenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 06. 06. 2018
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019. Výška príspevku pre jednotlivé zariadenia a spôsob jeho určenia je bližšie špecifikovaný v legislatívnej správe. 

Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Podpora tretieho sektora obcou

itretisektor >
Streda, 06. 06. 2018

Vzhľadom na množstvo a rozmanitosť spoločenských problémov nemožno očakávať od obcí, že budú schopné reagovať na všetky z nich. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležitá aktivita subjektov  tretieho sektora, ktoré pomáhajú obciam pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti. Na to, aby mohli neziskové organizácie riadne plniť účel, na ktorý boli založené však potrebujú určité finančné prostriedky. V nasledujúcom článku Vám prinášame informácie o tom, akým spôsobom môžu obce podporiť tretí sektor, a tým na druhej strane zabezpečiť lepšie plnenie potrieb spoločnosti na svojom území.Čítajte viac...

Rehole/Dane: Zdaňovanie príjmu z darovania a dedenia nehnuteľností

itretisektor >
Streda, 06. 06. 2018

V tomto roku sme predali dva pozemky. Jeden sme nadobudli dedičstvom po smrti našej sestry a následne sme ho predali. Druhý pozemok sme nadobudli darovaním, následne zámenou a potom sme ho predali. Musíme z týchto nadobudnutých súm platiť daň?Čítajte viac...

Dary: Formy darov v neziskovom sektore

itretisektor >
Streda, 30. 05. 2018

Ktorýkoľvek subjekt môže získať na podporu svojej činnosti finančné prostriedky formou daru či sponzorského príspevku, pokiaľ využije niektorý z dostupných zdrojov. Tento odborný článok je zameraný na bližšie objasnenie a špecifikáciu daru poskytnutého na činnosť neziskového sektora.  


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

itretisektor >
Streda, 30. 05. 2018
Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.

Čítajte viac...