itretisektor |
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Lehota na odpočítanie daňovej straty vykázanej do 31. 12. 2010

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 má daňovník možnosť odpočítania daňovej straty vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, pri ktorých sa uplatňuje päťročné obdobie ich umorovania až do vyčerpania jej odpočítania od základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.


Čítajte viac...

Odpočítanie daňovej straty - § 30 ZDP

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Účelom odpočítania daňovej straty zo základu dane je, že daňovníkovi je umožnené priamo zo zákona znížiť základ dane na dani z príjmov o sumu daňovej straty, ak túto daňovú stratu daňovník vykáže za príslušné zdaňovacie obdobie.


Čítajte viac...

Zisťovanie základu dane – § 14 a 17 ZDP

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Podľa § 17 ods. 1 ZDP aj daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie dosahuje príjmy z podnikateľskej činnosti zisťuje základ dane z účtovníctva, výsledkom ktorého je výsledok hospodárenia. Tento výsledok hospodárenia potom upravuje o pripočítateľné alebo odpočítateľné položky podľa § 17 až 29 ZDP.


Čítajte viac...

TS: Aj Nepočujúci chcú riadiť vlastný biznis

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Nepočujúci s odvážnymi plánmi otvoriť si vlastné podnikanie, sa stretli v Tatrách na školení Ako začať podnikať.


Čítajte viac...

Predmet dane - § 12 ZDP

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Daňovníci, ktorí nie sú založení a zriadení na podnikanie môžu podnikať podľa osobitných predpisov (obchodný zákonník alebo občiansky zákonník) za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie ich majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Príjmy z činnosti, z ktorej sa dosahuje zisk podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov rovnako ako zdaniteľné príjmy daňového subjektu, ktorý má povolenie na podnikanie.


Čítajte viac...

Nový obsah

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Čítajte viac...

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná problematika

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. 


Čítajte viac...

Daňová a účtovná problematika obcí

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.


Čítajte viac...