itretisektor |
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Upozornenie DR SR pre daňové subjekty

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

V súvislosti so zaznamenaním podozrivých telefonátov na mobilné čísla daňových subjektov, v ktorých sa neznáma osoba predstaví ako zamestnanec daňového úradu a telefonicky vyžaduje poskytnutie osobných údajov o daňovom subjekte, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica upozorňuje, že pri osobnej komunikácii správcu dane s daňovým subjektom je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom resp. aj písomným poverením zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly.

 


Čítajte viac...

Informácia DR SR k pojmu daňový nedoplatok

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Vzhľadom na nejasnosti pri definovaní daňového nedoplatku v súvislosti so splnením podmienok stanovených v § 79 odsek 2 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), podľa ktorého daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica uvádza nasledovnú informáciu.


Čítajte viac...

Úrad vlády navrhuje zriadenie Výboru pre neziskové organizácie

itretisektor >
Pondelok, 07. 02. 2011

Výbor pre mimovládne neziskové organizácie ako expertný orgán má nahradiť Radu vlády pre MVO. Výbor podľa návrhu Úradu vlády zvoláva splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do 30 dní od ustanovujúceho zasadnutia rady. 


Čítajte viac...

Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel

itretisektor >
Sobota, 05. 02. 2011
Daňové riaditeľstvo SR vydalo Pokyn k dani z motorových vozidiel.
Čítajte viac...

Predmet dane z motorových vozidiel - príklad 2

itretisektor >
Sobota, 05. 02. 2011

Zamestnanec občianskeho združenia využíval súkromný automobil na služobné účely. Je občianske združenie povinné podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo?


Čítajte viac...

Daň z motorových vozidiel v roku 2011

itretisektor >
Piatok, 04. 02. 2011

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2010 a k plateniu preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2011.

 


Čítajte viac...

Pokyn DR SR k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb

itretisektor >
Piatok, 04. 02. 2011

Predmetom dane zo stavieb podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nie sú všetky stavby definované zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale iba tie stavby, ktoré vymedzuje § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach.


Čítajte viac...

Usmernenie DR SR k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 v súvislosti s prechodom na menu euro

itretisektor >
Piatok, 04. 02. 2011
Usmernenie DR SR  k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v  súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Čítajte viac...