itretisektor |
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Zdravotnícky pracovník

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...

Pacient

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...

Zaradenie školy do siete škôl

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Čítajte viac...

Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy

itretisektor >
Piatok, 27. 08. 2010

Cieľom odborného stanoviska je po prvýkrát v histórii legislatívy Slovenskej republiky predstaviť odborný materiál zaoberajúci sa vzťahom štátu a neziskového sektora, poukázať na význam a právne ukotvenie pojmu verejný záujem a jeho obsah z pohľadu jeho významu ako v podmienkach slovenskej legislatívy, tak aj v kontexte európskeho chápania tohto pojmu. Analýza súčasne prináša aktuálny pohľad na súčasnú legislatívu z pohľadu prezentácie účelov, ktoré štát podporuje v rámci neziskového sektora, čo umožňuje vyhodnotiť aký je verejný záujem štátu vo vzťahu k neziskovému sektoru a ktoré účely sú z pohľadu štátu prioritné. Analýza poskytuje prehľad o spôsobe, ktorým je verejný záujem aplikovaný v praxi. Dôležitou súčasťou materiálu sú úvahy de lege ferenda obsahujúce návrhy akým smerom by sa mal vývoj v tejto oblasti uberať. Táto časť slúži na otvorenie diskusie o verejnoprospešnosti na Slovensku.

Vypracovanie odbornej analýzy je súčasťou projektu Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorý realizujú Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Fórum donorov. Projekt podporil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.Čítajte viac...

Oprava základu dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Sadzba dane - DPH

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Čítajte viac...

Cenné papiere v nadačnom imaní

itretisektor >
Štvrtok, 26. 08. 2010

Mám záujem o vklad cenných papierov do nadačného imania, je to podľa zákona o nadáciách možné?


Čítajte viac...