itretisektor |

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Odbory

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Európsky dohovor v článku 11 ods. 1 výslovne uviedol právo na zakladanie odborov a vstupovania do nich na obranu svojich záujmov. Výslovným uvedením tohto práva zdôraznil, že Európsky dohovor všeobecne bráni občianske a politické práva, kým práva hospodárske a sociálne len vtedy, ak sú osobitne uvedené. V duchu rozhodovacej činnosti štrasburských orgánov ochrany práva pri aplikácii článku 11 Európskeho dohovoru možno ďalej konštatovať, že kým v prípade občianskych a politických práv štrasburské orgány ochrany práva spravidla využívajú extenzívny výklad v záujme rozšírenia ich ochrany, tak v prípade hospodárskych a sociálnych práv idú skôr cestou reštriktívneho výkladu a pridŕžajú sa striktne výslovného znenia Európskeho dohovoru. Tento reštriktívny výklad sa plne prejavil pri vymedzovaní obsahu práva na zakladanie odborov a vstupovania do nich. Výkon týchto práv aj z pohľadu prístupu štrasburských orgánov ochrany práva k nim možno rozdeliť na vnútorné a vonkajšie.


Čítajte viac...

Povinný prechod loveckého práva k pozemkom a povinné členstvo v poľovníckom združení

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovatelia namietali, že povinný prechod loveckého práva k ich pozemkom na ACCA, podľa ustanovení tzv. Verdeillovho zákona, predstavoval zásah do ich práva pokojne užívať ich majetok.


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovateľom je turecká politická strana založená v októbri 1992. Po jej založení boli jej stanovy predložené ministerstvu vnútra. V januári 1993 generálny prokurátor pri Najvyššom súde podal Ústavnému súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany z dôvodu, že porušila Ústavu a zákon o politických stranách. Podľa prokurátora totiž obsah a ciele tejto politickej strany ohrozovali územnú celistvosť, jednotu národa a sekulárny charakter štátu. Právnici strany predložili Ústavnému súdu stanovisko, v ktorom argumentovali, že zákon o politických strán obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so základnými právami garantovanými Európskym dohovorom a, že rozpustenie strany by bolo v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, rovnako ako s Európskym dohovorom. Tvrdili, že je neprípustné nútiť politickú stranu, pod hrozbou rozpustenia, do toho, aby podporovala takú ideológiu, ktorá zodpovedá tureckej ústave.


Čítajte viac...

Disciplinárna zodpovednosť sudcu za členstvo v slobodomurárskej lóži

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovateľ je sudcom a v čase podania sťažnosti vykonával dočasne funkciu predsedu súdu v La Spezia. V roku 1993 voči nemu minister spravodlivosti začal disciplinárne konanie pre jeho príslušnosť k slobodomurárskej lóži Grande Oriente d´Italia di Palazzo Guistiniani v rokoch 1981 až 1993, čím sťažovateľ údajne porušil článok 18 kráľovského dekrétu č. 511 z roku 1946.


Čítajte viac...

Právo na nezdružovanie – nútený vstup do odborovej organizácie

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Obaja sťažovatelia boli v rôznych časových obdobiach nútení, v záujme získania, resp. udržania si zamestnania, stať sa členmi určenej odborovej organizácie a to aj napriek tomu, že nesúhlasili s jej politickým smerovaním.

Členstvo v určených odborových organizáciách bolo podmienkou pre získanie a udržanie si zamestnania a vyplývalo z existencie monopolných dohôd s odborovými organizáciami. Všeobecným právnym základom pre uzatváranie takýchto dohôd bola tzv. Septembrová dohoda z roku 1899.

 


Čítajte viac...

Odmietnutie registrácie občianskeho združenia národnostnej menšiny

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažnosť sa týka troch sťažovateľov a ďalších 190 osôb, ktorí sa chceli združiť v združení nazvanom „Únia ľudu sliezskej národnosti“.

Poľské štátne orgány odmietli toto združenie zaregistrovať z dôvodu, že navrhovaný názov združenia a niektoré ustanovenia jeho stanov, ktoré charakterizovali Slezanov ako „národnostnú menšinu“, ustanovovali, že ich skutočným úmyslom je obísť ustanovenia volebného zákona.

Rovnako, keby boli členovia únie uznaní ako „národnostná menšina“, automaticky by získali neoprávnené, ale zákonne vynutiteľné, privilégiá. Odvolania proti zamietavému rozhodnutiu boli neúspešné.

 


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Prípad pozostáva so štyroch sťažností, ktoré podala Refah – sociálna strana a jej traja hlavní predstavitelia, ktorí boli zároveň poslancami parlamentu. Refah bola od roku 1989 politickou stranou v Turecku, ktorej vplyv a preferencie v každých voľbách narastali, a to nielen na celoštátnej, ale aj regionálnej úrovni.


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany 2

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovateľom je turecká politická strana založená v októbri 1992. Po jej založení boli jej stanovy predložené ministerstvu vnútra. V januári 1993 generálny prokurátor pri Najvyššom súde podal Ústavnému súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany z dôvodu, že porušila Ústavu a zákon o politických stranách. Podľa prokurátora totiž obsah a ciele tejto politickej strany ohrozovali územnú celistvosť, jednotu národa a sekulárny charakter štátu. Právnici strany predložili Ústavnému súdu stanovisko, v ktorom argumentovali, že zákon o politických strán obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so základnými právami garantovanými Európskym dohovorom a, že rozpustenie strany by bolo v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, rovnako ako s Európskym dohovorom. Tvrdili, že je neprípustné nútiť politickú stranu, pod hrozbou rozpustenia, do toho, aby podporovala takú ideológiu, ktorá zodpovedá tureckej ústave.


Čítajte viac...