itretisektor |
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
  • Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov?

    Viac na túto tému v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Dôležité

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Štatistika - nadácie

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Tlačová agentúra neziskového sektora.

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010

Čítajte viac...

Ukážkový záznam z rokovania

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010
Intro k záznamu z rokovania
Čítajte viac...

PL. ÚS 13/09-81

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 24. apríla 2009 doručený návrh skupiny 45 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „skupina poslancov“ alebo „navrhovatelia“), zastúpených PhDr. Mgr. M. G., PhD., poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „zástupkyňa skupiny poslancov“), na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s čl. 35 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 12 ods. 2 ústavy, ako aj s čl. 12 ods. 2 ústavy samostatne a s čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 14 ods. 2 Európskej sociálnej charty (ďalej aj „ESCH“).


Čítajte viac...

Cirkev a príjmy z podnikania

itretisektor >
Utorok, 07. 09. 2010

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti sú na daňové účely zaradené do osobitnej skupiny daňovníkov. Ide o daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Predmetom dane tejto skupiny daňovníkov sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. Predmetom dane týchto daňovníkov sú vždy príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...