itretisektor |
 • ***Legislatíva - možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby***

  Zapojte sa do tvorby návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, či nového návrhu nariadenia o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk. Viac v tlačových správách.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Právo na nezdružovanie – nútený vstup do odborovej organizácie

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Obaja sťažovatelia boli v rôznych časových obdobiach nútení, v záujme získania, resp. udržania si zamestnania, stať sa členmi určenej odborovej organizácie a to aj napriek tomu, že nesúhlasili s jej politickým smerovaním.

Členstvo v určených odborových organizáciách bolo podmienkou pre získanie a udržanie si zamestnania a vyplývalo z existencie monopolných dohôd s odborovými organizáciami. Všeobecným právnym základom pre uzatváranie takýchto dohôd bola tzv. Septembrová dohoda z roku 1899.

 


Čítajte viac...

Odmietnutie registrácie občianskeho združenia národnostnej menšiny

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažnosť sa týka troch sťažovateľov a ďalších 190 osôb, ktorí sa chceli združiť v združení nazvanom „Únia ľudu sliezskej národnosti“.

Poľské štátne orgány odmietli toto združenie zaregistrovať z dôvodu, že navrhovaný názov združenia a niektoré ustanovenia jeho stanov, ktoré charakterizovali Slezanov ako „národnostnú menšinu“, ustanovovali, že ich skutočným úmyslom je obísť ustanovenia volebného zákona.

Rovnako, keby boli členovia únie uznaní ako „národnostná menšina“, automaticky by získali neoprávnené, ale zákonne vynutiteľné, privilégiá. Odvolania proti zamietavému rozhodnutiu boli neúspešné.

 


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Prípad pozostáva so štyroch sťažností, ktoré podala Refah – sociálna strana a jej traja hlavní predstavitelia, ktorí boli zároveň poslancami parlamentu. Refah bola od roku 1989 politickou stranou v Turecku, ktorej vplyv a preferencie v každých voľbách narastali, a to nielen na celoštátnej, ale aj regionálnej úrovni.


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany 2

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovateľom je turecká politická strana založená v októbri 1992. Po jej založení boli jej stanovy predložené ministerstvu vnútra. V januári 1993 generálny prokurátor pri Najvyššom súde podal Ústavnému súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany z dôvodu, že porušila Ústavu a zákon o politických stranách. Podľa prokurátora totiž obsah a ciele tejto politickej strany ohrozovali územnú celistvosť, jednotu národa a sekulárny charakter štátu. Právnici strany predložili Ústavnému súdu stanovisko, v ktorom argumentovali, že zákon o politických strán obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so základnými právami garantovanými Európskym dohovorom a, že rozpustenie strany by bolo v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, rovnako ako s Európskym dohovorom. Tvrdili, že je neprípustné nútiť politickú stranu, pod hrozbou rozpustenia, do toho, aby podporovala takú ideológiu, ktorá zodpovedá tureckej ústave.


Čítajte viac...

Politická angažovanosť policajtov

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010
Sťažovateľ, maďarský štátny príslušník, policajt a generálny tajomník nezávislých policajných odborov, podal v mene policajných odborov v roku 1994 ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Maďarskej republiky proti novelizovanému zneniu maďarskej Ústavy, ktorej novela z roku 1993 účinná od 1. 1. 1994 zakázala policajtom byť členom politickej strany a venovať sa politickej činnosti. Na základe spomínanej novely Ústavy policajný prezident vydal obežník, v ktorom vyzval policajtov, aby sa v súvislosti s blížiacimi sa voľbami zdržali akejkoľvek politickej činnosti a že policajti, ktorí budú v politickej činnosti pokračovať, budú musieť z polície odísť. V ďalšom obežníku informoval, že zo zákazu vysloveného v novele Ústavy nebudú udelené žiadne výnimky. V ústavnej sťažnosti policajné odbory tvrdili, že predmetný článok Ústavy je nezlučiteľný so všeobecne uznávanými princípmi medzinárodného práva a že bol prijatý v rozpore s ústavou. Ústavný súd sťažnosť odmietol s poukazom na to, že nemá právomoc zrušiť ustanovenie Ústavy.
Čítajte viac...

Školská inšpekcia

itretisektor >
Pondelok, 13. 09. 2010

Čítajte viac...

Vedenie účtovníctva v zahraničnej organizačnej zložke zriadenej na území Slovenskej republiky

itretisektor >
Štvrtok, 09. 09. 2010

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské právne subjekty. V príspevku sa uvádzajú povinné náležitosti obchodných dokumentov týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky, financovanie organizačných zložiek, požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovníctvo v organizačnej zložke.


Čítajte viac...

Novela zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Štvrtok, 09. 09. 2010

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má zabezpečiť právo klienta na výber a dostupnosť sociálnej služby a zosúladiť zákon s Nálezom Ústavného súdu SR.


Čítajte viac...