itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Škola a jej prechod na právnu subjektivitu

itretisektor >
Piatok, 26. 11. 2010

Ja ako súkromný zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity by som mal záujem o získanie právnej subjektivity materskej školy. Je to možné? Akým spôsobom? Čo všetko je spojené s týmto procesom?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Vznik právnej subjektivity škôl

itretisektor >
Piatok, 26. 11. 2010
Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl? Čítajte viac....

Čítajte viac...

Finančné vklady do občianskeho združenia

itretisektor >
Piatok, 26. 11. 2010

Podiel v akejkoľvek hodnote na účet iného občianskeho združenia nezaručuje účasť na riadení a kontrole organizácie, do ktorej bol podiel vložený. Tvrdenie o ovládaní občianskeho združenia  majetkovým vkladom je často porovnávané s obdobným systémom, ako by sa jednalo o vklad do obchodnej spoločnosti. 


Čítajte viac...

Komora ako nezisková právnická osoba

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010
Definícia komory by nielenže vylúčila mnohé v súčasnosti existujúce „komory", ale by aj koncepčne generovala vznik nových komôr. Okrem definície komory by však všeobecná zákonná úprava komôr mala obsahovať aj základné zásady fungovania činnosti komôr, čo by prinieslo jednotnosť a kompatibilnosť do nášho právneho poriadku.
Čítajte viac...

Povinnosť obce/VÚC zabezpečiť vybrané sociálne služby

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

Obec a VÚC je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu v súlade s § 8 od 1. 1. 2009. Termín 1. 1. 2013 sa vzťahuje len na lehotu 60 dní, do ktorých je obec a VÚC povinná vybrané sociálne služby poskytnúť alebo zabezpečiť.


Čítajte viac...

Uhrádzanie ekomocnicky oprávnených nákladov

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

V súlade s § 71 ods. 6 sa uhrádzajú ekonomicky oprávnené náklady toho poskytovateľa, ktorý sociálnu službu pre obec alebo VÚC zabezpečuje.


Čítajte viac...

Povinnosť obce hradiť inej obci ekonomicky oprávnené náklady v konkrétnom prípade

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

Ustanovenie § 71 ods. 6 sa vzťahuje na zabezpečenie všetkých sociálnych služieb. T. j. ak sa poskytuje sociálna služba (vrátane sociálnej služby v útulku alebo v domove pre osamelých rodičov/ zariadení núdzového bývania) fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v inej obci alebo VÚC, je táto obec alebo VÚC povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu v prípade, že si poskytovanie sociálnej služby „objednala' ale len za tých klientov, ktorým sa sociálna služba zabezpečuje od 1. 1. 2009.


Čítajte viac...

Zriadenie Rady školy na súkromných školách

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

Som zriaďovateľom súkromnej strednej školy. Zaujíma ma, či musím na svojej škole ustanoviť Radu školu, keďže podľa § 25 zákona o štátnej správe v školstve za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.


Čítajte viac...