itretisektor |
  • ***Stanovisko MV SR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii***

    Uverejnené stanovisko je možné nájsť v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
  • **Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu**

    Prečítajte si odborný článok, v obsahu ktorého sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Platenie dane - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Vyrubenie dane - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Daňové pohľadávky - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Daňový nedoplatok - daň z pozemkov

itretisektor >
Utorok, 31. 08. 2010

Čítajte viac...

Jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 30. 08. 2010

Neziskové účtovné jednotky, ktoré sa môžu rozhodnúť pre vedenie účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva, postupujú pri účtovaní svojej činnosti od 1. januára 2011 v súlade s opatrením Ministerstva financií SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.


Čítajte viac...

Financovanie športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor >
Pondelok, 30. 08. 2010

Čítajte viac...