itretisektor |
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Slovenský filmový ústav

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Slovenský filmový ústav je jedinou štátnou príspevkovou inštitúciou v oblasti kinematografie na Slovensku. Bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave, pričom samostatnou inštitúciou sa stal v roku 1991. Jeho postavenie a pôsobnosť sú upravené v zákone č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

Hlavnou úlohou Slovenského filmového ústavu je uchovávanie, ochrana, obnova a zveľaďovanie audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Audiovizuálny fond

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Umelecké fondy

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Umelecké fondy boli zriadené k 1.1.1993, a to účinnosťou zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Dôvodom ich vzniku bola snaha štátu o podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti na Slovensku. Za týmto účelom vznikli hudobný fond, literárny fond a fond výtvarných umení ako národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie so sídlom v Bratislave.

Fondy sú právnické osoby, ktorých hlavným poslaním je v súlade s národnými kultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú literárnu, vedeckú a umeleckú činnosť. Plnia to najmä tým, že z odvedených príspevkov finančne podporujú vznik nových diel a umeleckých výkonov, poskytujú štipendiá, odmeny, ceny a iné formy podpory.

 


Čítajte viac...

Správca

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Spoločné ustanovenia k správe domu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...