itretisektor |

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Športový klub- úvahy de lege ferenda

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Príspevok prináša úvahy de lege ferenda vo vzťahu k platnej právnej úprave inštitútu športového klubu, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá v zákone 300/2008 o organizácií a podpore športu. Tieto úvahy sú inšpirované návrhmi zákona o športe z roku 2005 resp. 2006. 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo ako fenomén modernej občianskej spoločnosti

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Ideu občianskej spoločnosti nachádzame už v dielach starovekých filozofov. Od čias Aristotela sa však ponímanie obsahu i rozsahu tohto pojmu zásadne zmenilo. Kým spočiatku bola občianska spoločnosť považovaná za synonymum pojmu štát, postupne začala označovať všetky javy mimo štátu a rodiny a neskôr bol z okruhu javov, ktoré postihovala, vylúčený aj trh. Do centra pozornosti sa tento pojem dostáva znovu v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia, pričom vzniklo niekoľko prístupov a paradigiem snažiacich sa vymedziť jej rámec, obsah a rozsah.


Čítajte viac...

Športovec- úvahy de lege ferenda

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Príspevok prináša úvahy de lege ferenda vo vzťahu k platnej právnej úprave inštitútu športovca, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá iba v Zákonníku práce vo vzťahu k tzv. profesionálnemu športovcovi. Príspevok obsahuje návrhu paragrafového znenia k inštitútu športovca, ktorý by mal byť obsiahnutý v tzv. zákone o športe vrátane dôvodovej správy.

Podstatou návrhu je definícia športovca, inštitút športovej zmluvy atď. 


Čítajte viac...

Je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná mať podľa jazykového zákona aj slovenský text.

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Toto stanovisko sa zaoberá otázkou, či je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná podľa jazykového zákona mať aj slovenský text.


Čítajte viac...

Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000 (č. 326/2001 Z.z.) predpokladá v článku 7 uzavretie osobitnej medzinárodnej zmluvy, ktorou zmluvné strany upravia rozsah a podmienky uplatnenia práva na výhradu svedomia.

Za týmto účelom sa uskutočnili dňa 11. marca 2003 a 3. apríla 2003 expertné rokovania medzi zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR a Konferencie biskupov Slovenska, na ktorých obe strany prezentovali zásady budúcej zmluvnej úpravy. Výsledkom týchto rokovaní bolo vypracovanie návrhu textu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia. Otvorené otázky boli doriešené v pracovnom styku poverenými zástupcami oboch strán. Navrhovaná Zmluva bude prvým zmluvným dokumentom v tejto oblasti v histórii konkordátov uzavretých medzi Svätou stolicou a inými štátmi.


Čítajte viac...

Ochrana osobných údajov

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Osobitným druhom informácií v súčasnej informačnej spoločnosti sú osobné údaje. Ochrana osobných údajov vychádza zo všeobecného osobnostného práva, ktoré je chránené štátom a vyplýva priamo z Ústavy SR ako aj z ostatných právnych predpisov.


Čítajte viac...

Nové modely financovania cirkví. Ide o vzťah štátu k Cirkvi alebo k občanovi ?

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

I.

Sloboda jednotlivca a sloboda jeho vierovyznania patria k základným slobodám človeka. Ochrana a rešpektovanie týchto slobôd patrí k prirodzeným právam ľudskej bytosti. Platnosť týchto slobôd, ich dosah je taký veľký, že znamenajú pre ústavu demokratického štátu isté obmedzenie. Ústava nesmie obsahovať nič, čo by uplatnenie týchto práv a slobôd obmedzovalo.


Čítajte viac...

Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Na úvod poznámka Národného Inštitútu Francois Marie Voltaire: Autorka analyzuje Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a parciálne zmluvy z nej vyplývajúce. Základná zmluva je len všeobecná a ustanovila jasné a záväzné pravidlá pre existenciu a spoluprácu medzi dohodnutými stranami a zadefinovala postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku. Obe parciálne dohody – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluva o katolíckom vzdelávaní obsahujú riešenie určitých čiastkových úloh v špecifických oblastiach vzťahu medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku. Autorka však v analýze nezastáva pozíciu nestrannú, naopak skĺzava do obhajcu Zmluvy a zároveň neadekvátne reaguje na niektoré negatívne reakcie pri príprave parciálnej dohody o výhrade svedomia. Analýza na druhej strane obsahuje prínosné informatívne fakty.


Čítajte viac...