itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Poradné orgány na súkromnej strednej škole

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

Aké poradné orgány musia byť povinne vytvorené na súkromnej strednej škole.


Čítajte viac...

Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov a odkázanosť prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

V § 71 ods. 6 sa uvádza, že obec a VÚC uhrádza ekonomicky oprávnené náklady znížené o úhrady platené prijímateľom uvedené v § 72 pre všetky služby. Avšak ak je to služba, kde je prijímateľ odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby (napr. DSS), uhrádzajú sa len ekonomicky oprávnené náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a) a b), teda len mzdy a odvody mínus výška úhrady od prijímateľa? Takže v takom prípade (t.j. pri DSS) by VÚC mal dať ku mzdám a odvodom aj príspevok pri odkázanosti, inak je poskytovateľ DSS znevýhodnený od napr. poskytovateľa v útulku...


Čítajte viac...

Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010
Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 
Čítajte viac...

Zámena majetku v neziskových organizáciách

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010
Pri činnosti neziskových účtovných jednotiek sa môže vyskytnúť prípad, že pre svoju ďalšiu činnosť je už majetok, ktorý vlastnia nevyhovujúci, ale iná nezisková účtovná jednotka má vo svojom vlastníctve majetok, ktorý by jej viac vyhovoval. Môžu sa preto dohodnúť na zámennej zmluve . . . 
Čítajte viac...

Platby fyzickým osobám platené neziskovou organizáciou verzus príjem zo závislej činnosti.

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010
V praxi sa bežne stretávame s vyplácaním odmeny fyzickej osobe za vykonanú prácu na základe rôznych typov zmlúv. Avšak predovšetkým v neziskovom sektore sa pomerne vo veľkom rozsahu vyskytujú prípady zmlúv,  príjem z ktorých nie je možné definovať ako príjem z podnikania, ale ide o príjem zo závislej činnosti. A práve nezdaňovanie . . . 
Čítajte viac...

Zámenná zmluva

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010

Pri činnosti neziskových účtovných jednotiek sa môže vyskytnúť prípad, že pre svoju ďalšiu činnosť je už majetok, ktorý vlastnia nevyhovujúci, ale iná nezisková účtovná jednotka má vo svojom vlastníctve majetok, ktorý by jej viac vyhovoval. Môžu sa preto dohodnúť na zámennej zmluve, v ktorej si dohodnú podmienky na zámenu jednotlivých druhov majetku. Zámenná zmluva sa účtuje ako predaj a nákup majetku. Postup účtovania pri zámennej zmluvy, v ktorej sú predmetom zámeny budovy, je popísaný v nasledujúcom ilustratívnom príklade.


Čítajte viac...

Zámenná zmluva - účtovanie

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010

Pri činnosti neziskových účtovných jednotiek sa môže vyskytnúť prípad, že pre svoju ďalšiu činnosť je už majetok, ktorý vlastnia nevyhovujúci, ale iná nezisková účtovná jednotka má vo svojom vlastníctve majetok, ktorý by jej viac vyhovoval. Môžu sa preto dohodnúť na zámennej zmluve, v ktorej si dohodnú podmienky na zámenu jednotlivých druhov majetku. Zámenná zmluva sa účtuje ako predaj a nákup majetku. Pri účtovaní zámennej zmluvy, ktorej predmetom zámeny sú zásoby, by neziskové účtovné jednotky účtovali nasledovne.


Čítajte viac...

Telovýchovná jednota ako platiteľ DPH

itretisektor >
Utorok, 23. 11. 2010
Príklad z praxe: Telovýchovná jednota – platiteľ DPH, má činnosť zdaňovanú a nezdaňovanú súvisiacou s činnosťou klubu. Ako má fakturovať TJ služby jednotlivým klubom – musí to byť s DPH? 
Čítajte viac...