itretisektor |
 • ***Nominácia do Výboru pre rodovú rovnosť - otvorená výzva pre MNO***

  Viac informácií v tlačovej správe.
 • ***Dočasné pridelenie zamestnanca***

  Viac o možnosti využitia tohto inštitútu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Otvorená výzva - zapojenie sa do projektu Terénna sociálna práca***

  Viac v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000 (č. 326/2001 Z.z.) predpokladá v článku 7 uzavretie osobitnej medzinárodnej zmluvy, ktorou zmluvné strany upravia rozsah a podmienky uplatnenia práva na výhradu svedomia.

Za týmto účelom sa uskutočnili dňa 11. marca 2003 a 3. apríla 2003 expertné rokovania medzi zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR a Konferencie biskupov Slovenska, na ktorých obe strany prezentovali zásady budúcej zmluvnej úpravy. Výsledkom týchto rokovaní bolo vypracovanie návrhu textu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia. Otvorené otázky boli doriešené v pracovnom styku poverenými zástupcami oboch strán. Navrhovaná Zmluva bude prvým zmluvným dokumentom v tejto oblasti v histórii konkordátov uzavretých medzi Svätou stolicou a inými štátmi.


Čítajte viac...

Ochrana osobných údajov

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Osobitným druhom informácií v súčasnej informačnej spoločnosti sú osobné údaje. Ochrana osobných údajov vychádza zo všeobecného osobnostného práva, ktoré je chránené štátom a vyplýva priamo z Ústavy SR ako aj z ostatných právnych predpisov.


Čítajte viac...

Nové modely financovania cirkví. Ide o vzťah štátu k Cirkvi alebo k občanovi ?

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

I.

Sloboda jednotlivca a sloboda jeho vierovyznania patria k základným slobodám človeka. Ochrana a rešpektovanie týchto slobôd patrí k prirodzeným právam ľudskej bytosti. Platnosť týchto slobôd, ich dosah je taký veľký, že znamenajú pre ústavu demokratického štátu isté obmedzenie. Ústava nesmie obsahovať nič, čo by uplatnenie týchto práv a slobôd obmedzovalo.


Čítajte viac...

Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Na úvod poznámka Národného Inštitútu Francois Marie Voltaire: Autorka analyzuje Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a parciálne zmluvy z nej vyplývajúce. Základná zmluva je len všeobecná a ustanovila jasné a záväzné pravidlá pre existenciu a spoluprácu medzi dohodnutými stranami a zadefinovala postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku. Obe parciálne dohody – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluva o katolíckom vzdelávaní obsahujú riešenie určitých čiastkových úloh v špecifických oblastiach vzťahu medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku. Autorka však v analýze nezastáva pozíciu nestrannú, naopak skĺzava do obhajcu Zmluvy a zároveň neadekvátne reaguje na niektoré negatívne reakcie pri príprave parciálnej dohody o výhrade svedomia. Analýza na druhej strane obsahuje prínosné informatívne fakty.


Čítajte viac...

Dobrovoľník

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Kto je dobrovolník? Dobrovoľník je človek, ktorý z vlastného a slobodného rozhodnutia venuje svoj čas, znalosti, vedomosti a energiu v prospech iných ľudí, vecí a ideí, a to bez nároku na finančnú odmenu. Keď hovoríme o dobrovoľníkovi, hovoríme predovšetkým o človeku. Aby sme v nasledujúcich kapitolách lepšie porozumeli dobrovoľníkovi, jeho motívom a správaniu, je potrebné si ozrejmiť kto človek vlastne je.


Čítajte viac...

Pár bodov k Zmluve s Vatikánom a k Dohode s cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Ministertsvo spravodlivosti pripravilo návrh Zmluvy so Svätou Stolicou (ďalej „Zmluva“) a návrh Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (ďalej „Dohoda“) o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, ktoré by mali byť v priebehu niekoľkých týždňov predložené na rokovanie vlády SR a neskôr do NR SR. Podrobnú právnu analýzu Zmluvy s Vatikánom a pripomienky k Dohode spolu s textom návrhu Zmluvy a Dohody nájdete na www.moznostvolby.sk.


Čítajte viac...

Iná zárobková činnosť vo svetle Ústavy SR

itretisektor >
Piatok, 01. 10. 2010

Pre ústavnoprávnu úpravu práva na inú zárobkovú činnosť nie je ani tak dôležitým článok 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý toto právo deklaruje, ako skôr článok 51 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa neho sa tohto práva možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto práva vykonávajú, čo dáva štátu pomerne širokú možnosť voľnej úvahy na upravenie či obmedzenie tohto práva zákonnou cestou.


Čítajte viac...

Mládežnícky dobrovoľník

itretisektor >
Štvrtok, 30. 09. 2010

V zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou môžu dobrovoľnícku službu ako mládežnícky dobrovoľník vykonávať iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky upravené v § 11 ods. 2 uvedeného zákona. Dobrovoľnícka služba sa bude spravovať právnym režimom dohody o dobrovoľníckej službe upravenej v § 12 zákona o podpore práce s mládežou.


Čítajte viac...