itretisektor |
 • Neziskovky všeobecne: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prečítajte si druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu

  O skutkovej podstate tohto nového trestného činu ako aj o samotných negatívnych dôsledkoch spojených s podaním žaloby a odsúdením za trestný čin športovej korupcie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Podpora dobrovoľníctva zo strany štátu

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Návrh legislatívneho zámeru právnej úpravy dobrovoľníctva, ktorý je zverejnený na verejnú diskusiu s cieľom pomôcť výkonu dobrovoľníckych aktivít a s cieľom zviditeľniť túto formu činnosti v odbornej ako aj laickej verejnosti.


Čítajte viac...

Štát - dobrovoľníctvo

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V tejto časti Centrálneho portálu sa venujeme možnosti podpory dobrovoľníctva zo strany štátu a dotknutých rezortov. Cieľom je obojstranný záujem na pozitívnom riešení problémových oblastí tak, aby riešenia boli v prospech výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Predovšetkým ide o problematiku vymedzenia výkonu dobrovoľníctva z pohľadu inštitútu nelegálnej práce, možnosti platenia sociálneho a zdravotného poistenia v prospech dobrovoľníkov vysielajúcou alebo prijímajúcou osobou, vymedzenia zákonného uznania výkonu dobrovoľníckej služby ako dôvodu na uvoľnenie zo zamestnania vo verejnom záujme bez náhrady mzdy v osobitných prípadoch a mnohé ďalšie otázky súvisiace s úlohami štátu vo vzťahu k dobrovoľníctvu.

Centrálny portál predkladá na diskusiu aj legislatívny zámer, ktorý by vymedzil aj úlohy štátu v tejto, stále právne nedostatočne upravenej, oblasti.


Čítajte viac...

Law on volunteering - Macedonia

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Text predstavuje anglickú verziu Zákona o dobrovoľníctve platnom v Macedónsku.


Čítajte viac...

Zákon o dobrovoľníctve - Macedónia

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Text predstavuje slovenský preklad macedónskeho Zákona o dobrovoľníctve.


Čítajte viac...

Zákon o dobrovolnické službě

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

Uvedený zákon upravuje podmienky, za ktorých štát - Česká republika - podporuje dobrovoľnícku službu organizovanú podľa tohoto zákona a vykonávanou dobrovoľníkmi bez nároku na odmenu.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Českej republike

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

V Českej republike sa pod termínom „dobrovoľníctvo“ rozumie aktivita, ktorá je vykonávaná cielene, dobrovoľne, bez nároku na finančnú odplatu a pre dobro ostatných. Tak ako v ostatných postkomunistických krajinách je tento termín často chápaný negatívne. Komunistický režim používal dobrovoľníctvo ako nástroj na vykrytie absencie súkromného komerčného sektora.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Právne postavenie dobrovoľníkov v členských štátoch EÚ)

itretisektor >
Štvrtok, 23. 09. 2010

“Dobrovoľnícka služba je formou sociálnej participácie, vzdelávacou skúsenosťou a faktorom zamestnanosti a integrácie.“ (Biela kniha o mládeži, str.25)

Takýmto spôsobom definuje dobrovoľníctvo jeden z kľúčových dokumentov Európskej komisie „Biela kniha o mládeži“, ktorá určuje nové smerovanie európskej mládežníckej politiky a je záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie. Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch hlavných priorít, prikladá mu veľkú dôležitosť a potrebu rozvoja dobrovoľníckej služby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Čítajte viac...