itretisektor |
 • ***Overenie návštevy lekára zamestnanca***

  V článku sa dozviete, či môže zamestnávateľ kontaktovať lekára a požadovať informácie o prítomnosti zamestnanca na vyšetrení.
 • ***Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania***

  Viac v uverejnenom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Spôsob uzatvárania zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.


Čítajte viac...

Krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia sociálnych služieb

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).


Čítajte viac...

Nové postupy účtovania pre neziskové organizácie

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely opatrenia č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V novele sa dopĺňa . . . 


Čítajte viac...

Financovanie Centrálneho portálu pre neziskový sektor

itretisektor >
Nedeľa, 31. 10. 2010

Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie služieb, ktoré elektronický systém ponúka. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov. Budujeme spoločne originálny systém vytvorenia odbornej doktríny  a informačných služieb o vývoji a činnostiach v neziskovom sektore.


Čítajte viac...

10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor

itretisektor >
Nedeľa, 31. 10. 2010

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 


Čítajte viac...

Pripravujú sa zmeny v legislatíve súkromných škôl

itretisektor >
Nedeľa, 31. 10. 2010

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení iniciovala národnú odbornú diskusiu o zmenách v legislatíve súkromného školstva.


Čítajte viac...

Predstavujeme členov Centrálnej rady neziskového sektora

itretisektor >
Sobota, 30. 10. 2010

Členmi Centrálnej rady neziskového sektora sa stali špičkoví odborníci z oblasti práva, daní a účtovníctva neziskového sektora.


Čítajte viac...

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

itretisektor >
Sobota, 30. 10. 2010

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná zostaviť ku koncu účtovného obdobia účtovnú závierku. Pri neziskových účtovných jednotkách sa postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nadväzujúcimi opatreniami č. MF/24342/2007-74, č. MF/24485/2008-74 a č. MF/25682/2007-74, pričom ak musí mať účtovná jednotka účtovnú závierku overenú audítorom, potom je povinná vyhotovovať aj výročnú správu.


Čítajte viac...