itretisektor |
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TASR

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Knižnica

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010Čítajte viac...

Kultúra

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Od 1. júna 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., ktorého hlavným cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorú budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. 


Čítajte viac...

Matica slovenská

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Matica slovenská vznikla v Turčianskom sv. Martine v roku 1863 na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda na územie Slovenska. Odvtedy, aj keď s prestávkami, predstavuje Matica slovenská významnú ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Štát zveril Matici slovenskej úlohy stanovené v zákone č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej, ktorým zároveň upravil aj jej postavenie, hodnoty a ciele.


Čítajte viac...

Slovenská televízia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Vysielanie a retransmisia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Divadlá

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Dňa 1.1.1998 nadobudol účinnosť zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti, ktorého ostatná novela týkajúca sa osobitného príspevku zákonom vymedzeným výkonným umelcom nadobudla účinnosť dňa 1.1.2010.

Divadlá ako také pôsobia buď ako štátne profesionálne divadlá zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ako profesionálne divadlá v pôsobnosti obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré sú ich zriaďovateľom, ako iné profesionálne divadlá zriadené právnickou alebo fyzickou osobou, alebo ako neprofesionálne divadlá, ktoré sú tzv. ochotníckymi divadlami združujúcimi fyzické osoby.

Zákon o divadelnej činnosti upravuje zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, postavenie a činnosť všetkých týchto divadiel.


Čítajte viac...

Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť športu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Sprístupňujeme celé znenie Programového vyhlásenia vlády v predmetnej oblasti, v ktorom sú tučným písmom zvýraznené pasáže týkajúce sa športu.


Čítajte viac...