itretisektor |
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Povinnosť obce zriadiť sociálne služby, ktoré má v pôsobnosti

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré má v pôsobnosti a to v súlade s § 8 ods. 2. To znamená, že obec nie je povinná sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. Je potrebné tiež uviesť, že pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb (t. j. aj zriaďovaní), obec vychádza z potrieb svojich obyvateľov. V prípade, že v danej obci nie sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu službu zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať. Rovnaký princíp sa vzťahuje aj na VÚC.


Čítajte viac...

Lehota na zabezpečenie sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Zákonom stanovená 60 dňová lehota (§ 8 ods. 4) sa vzťahuje na povinnosť zabezpečenia sociálnej služby, resp. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.


Čítajte viac...

Nezisková organizácia a pridelenie výkonu sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.


Čítajte viac...

Prijímanie do útulkov

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Pri tomto type zariadenia klient nie je povinný podať žiadosť obci alebo VÚC (§ 74 ods. 3) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a preto klient žiada o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo poskytovateľa (útulok).


Čítajte viac...

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Zákon neustanovuje formu, t.j. môže ísť tak o písomnú ako aj ústnu dohodu obce, resp. VÚC s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby však bolo možné preukázať, že sociálna služba u neverejného poskytovateľa bola zabezpečená na základe výberu fyzickej osoby ( § 8 odsek 9) podľa nášho názoru by mala byť dohoda uzavretá písomne, najmä, ak ide o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby.


Čítajte viac...

Možnosti poskytovania sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 03. 11. 2010

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.


Čítajte viac...

Dôležité dokumenty

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Čítajte viac...

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Postup pri poskytovaní sociálnej služby by mal byť podľa nášho názoru nasledovný:

1. občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a 3

2. obec/VÚC vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky posudok v súlade s § 49,

3. obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s § 50,

4. na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok oodkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,

5. na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu,

6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy oposkytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.Čítajte viac...