itretisektor |
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
 • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre tretí sektor

  www.gplegal.eu
 • *Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora*

  Uverejnili sme pre Vás rozhovor zameraný na posúdenie povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora z pohľadu neziskového sektora.
 • ***Výzva pre MNO v hodnote štvrť milióna EUR***

  Viac v tlačovej správe. TANS zároveň požiadala Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovisko podľa akých kritérií bude vyberať MNO zúčastňujúce sa na projekte.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Prechod na jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Môžu cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, ak boli v roku 2008 príjemcami dotácií zo štátneho rozpočtu? Alebo sa táto úprava týka len dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré cirkevná organizácia prijme až v roku 2009?


Čítajte viac...

Predaj budovy

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania (štátom uznaná cirkev), nadobudla v reštitúcii pozemky. Reštituované pozemky na základe dohody s poľnohospodárskym družstvom boli vymenené za budovu.

Aký vplyv bude mať predaj uvedenej budovy z hľadiska zákona o dani z príjmov u právnických osôb?Čítajte viac...

Príjem cirkevného spoločenstva

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Cirkevné spoločenstvo (farský úrad) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2007 malo príjmy: kostolné zbierky, príspevok z biskupského úradu na opravu kostola a príspevok od obce. V roku 2008 bude mať aj príjem z nájomného (škola).

1. Ktoré uvedené príjmy sú predmetom dane?

2. Vznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2007?

3. Kedy vzniká povinnosť prechodu na podvojné účtovníctvo?Čítajte viac...

Príspevky na opravu kostolnej veže

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Farský úrad získal od veriacich príspevok na opravu kostolnej veže. Je tento príspevok zdaniteľným príjmom farského úradu? Ako má farský úrad postupovať pri zaúčtovaní takýchto príspevkov?


Čítajte viac...

Ochrana vkladov

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Aký je právny výklad ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? Je organizačná jednotka štátom uznanej cirkvi podľa ustanovenia § 3 ods. 3 uvedeného zákona vkladateľom, ktorého vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o ochrane vkladov? Je možné cirkevnú organizačnú jednotku štátom uznanej cirkvi zahrnúť medzi právnické osoby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) zákona?


Čítajte viac...

Odlišné ponímanie náboženských slobôd v USA a v Európe

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem komparácii európskeho a amerického systému náboženských slobôd. Snažím sa dokázať výrazné obmedzovanie zo strany európskych vlád a to, že skutočnú slobodu a pluralitu môže zabezpečiť iba americký model oddelenia cirkvi od štátu. Na úvod uvediem články, ktoré sa vzťahujú na náboženské slobody v USA a v Európe, pripomínam, že na Slovensku sa riadime článkom 24 Ústavy, ktorý fakticky vychádza z článku 9 Európskeho dohovoru.


Čítajte viac...

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Chápanie postavenia Svätej stolice v medzinárodnom práve neprestáva byť predmetom právnických úvah nielen mimo, ale aj vo vnútri Katolíckej cirkvi. Po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) dochádza napríklad k prehodnocovaniu známej tézy „Ecclesia est societas iuridicae perfecta“ aplikovanej na Cirkev na základe právnych i teologických argumentov, pričom aj postoje odborníkov kánonického práva nie sú jednotné. Ďalšou otvorenou otázkou ostáva, aspoň z teoretického hľadiska, kto je vlastne subjektom medzinárodného práva? Kým kánonické právo priamo deklaruje, že nielen Svätá stolica, ale aj Katolícka cirkev je týmto subjektom „ex institutione divina“, a teda nepotrebuje k tomu uznanie od nikoho (kán. 113 Kódexu kánonického práva z roku 1983), štáty a iné subjekty medzinárodného práva to priznávajú iba Svätej stolici (napr. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2000, čl. 1, ods. 1). V Katolíckej cirkvi sa táto prax prijíma pokojne a bez problémov, uvedomujúc si špecifiká vlastnej suverenity v porovnaní s inými subjektmi medzinárodného práva, čo dostatočne naznačujú napr. tituly medzinárodnej právnej suverenity Svätej stolice. Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve je síce do istej miery stabilné, avšak chápanie tohto postavenia prebieha určitým vývojom v kontexte nových teologických, sociologických, politologických i právnických poznatkov.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.


Čítajte viac...