itretisektor |
 • ***Zápis do registra právnických osôb v športe ***

  V prípadovej štúdii sme pripravili návod na zápis právnickej osoby do registra právnických osôb v športe.
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Lehota na poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Podľa § 8 ods. 5 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada.Čítajte viac...

Doba na zabezpečenie opatrovateľskej služby

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Do nadobudnutia účinnosti § 8 ods. 4 (1.1.2013) sa neuplatňuje 60 dní na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby, ale platia lehoty ustanovené zákonom o správnom konaní na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po vydaní tohto rozhodnutia, ak klient požiada o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, obec postupuje v súlade s ustanovením § 8 odsek 2.


Čítajte viac...

Útulok a úhrada za služby spojené s poskytovaním sociálnych služieb

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka - nepomenovaná zmluva), čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2).


Čítajte viac...

Vznik organizácie a registrácia na 2%

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010
Organizácia vznikla 22.12.2009. Môže sa už ísť registrovať do Zoznamu prijímateľov na rok 2011, keď do posledného dňa na registráciu (15.12.2010) neuplynie ešte celý rok?
Čítajte viac...

Spôsob uzatvárania zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.


Čítajte viac...

Krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia sociálnych služieb

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).


Čítajte viac...

Nové postupy účtovania pre neziskové organizácie

itretisektor >
Utorok, 02. 11. 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely opatrenia č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V novele sa dopĺňa . . . 


Čítajte viac...

Financovanie Centrálneho portálu pre neziskový sektor

itretisektor >
Nedeľa, 31. 10. 2010

Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie služieb, ktoré elektronický systém ponúka. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov. Budujeme spoločne originálny systém vytvorenia odbornej doktríny  a informačných služieb o vývoji a činnostiach v neziskovom sektore.


Čítajte viac...