itretisektor |
  • ***Nový zákon o športe - verejné prostriedky***

    Vybrali sme pre Vás otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh tohto zákona. Medzi týmito otázkami, môžete nájsť otázky typu, či sa 2% považujú za verejné prostriedky a podobne.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Zásoby v jednoduchom účtovníctve

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Finančný majetok

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Archívy a registratúra

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Slovenský filmový ústav

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Slovenský filmový ústav je jedinou štátnou príspevkovou inštitúciou v oblasti kinematografie na Slovensku. Bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave, pričom samostatnou inštitúciou sa stal v roku 1991. Jeho postavenie a pôsobnosť sú upravené v zákone č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

Hlavnou úlohou Slovenského filmového ústavu je uchovávanie, ochrana, obnova a zveľaďovanie audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Audiovizuálny fond

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Umelecké fondy

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Umelecké fondy boli zriadené k 1.1.1993, a to účinnosťou zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Dôvodom ich vzniku bola snaha štátu o podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti na Slovensku. Za týmto účelom vznikli hudobný fond, literárny fond a fond výtvarných umení ako národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie so sídlom v Bratislave.

Fondy sú právnické osoby, ktorých hlavným poslaním je v súlade s národnými kultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú literárnu, vedeckú a umeleckú činnosť. Plnia to najmä tým, že z odvedených príspevkov finančne podporujú vznik nových diel a umeleckých výkonov, poskytujú štipendiá, odmeny, ceny a iné formy podpory.

 


Čítajte viac...