itretisektor |
 • ***Preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca***

  Viac o možnostiach zamestnávateľa v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Cirkev a príjmy z podnikania

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Štátom uznaná cirkev poberá nájomné za prenajaté lesné a poľnohospodárske pozemky. Musí cirkev zaplatiť daň z príjmov z tohto nájomného? Sú štátom uznané cirkvi oslobodené od dane z príjmov, príp. ktoré príjmy majú od dane oslobodené?


Čítajte viac...

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?


Čítajte viac...

Dotácie a granty – jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

V § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve sa uvádza: „v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.“

V zákone nikde nie je poznámka, resp. odvolávka na nejaký právny predpis, ktorý je podstatný pre výklad druhej časti vety : „ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.

Nikde sa tiež nepodarilo nájsť odpoveď na túto konkrétnu otázku. Je nasledovná interpretácia správna: „ak nie sú príjemcami verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu – dotácií, grantov (z rozpočtu samospráv – obec, mesto, VÚC, štátnej správy – ministerstva a zo štrukturálnych fondov EÚ)“?


Čítajte viac...

Prechod na jednoduché účtovníctvo

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Môžu cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, ak boli v roku 2008 príjemcami dotácií zo štátneho rozpočtu? Alebo sa táto úprava týka len dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré cirkevná organizácia prijme až v roku 2009?


Čítajte viac...

Predaj budovy

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania (štátom uznaná cirkev), nadobudla v reštitúcii pozemky. Reštituované pozemky na základe dohody s poľnohospodárskym družstvom boli vymenené za budovu.

Aký vplyv bude mať predaj uvedenej budovy z hľadiska zákona o dani z príjmov u právnických osôb?Čítajte viac...

Príjem cirkevného spoločenstva

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Cirkevné spoločenstvo (farský úrad) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2007 malo príjmy: kostolné zbierky, príspevok z biskupského úradu na opravu kostola a príspevok od obce. V roku 2008 bude mať aj príjem z nájomného (škola).

1. Ktoré uvedené príjmy sú predmetom dane?

2. Vznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2007?

3. Kedy vzniká povinnosť prechodu na podvojné účtovníctvo?Čítajte viac...

Príspevky na opravu kostolnej veže

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Farský úrad získal od veriacich príspevok na opravu kostolnej veže. Je tento príspevok zdaniteľným príjmom farského úradu? Ako má farský úrad postupovať pri zaúčtovaní takýchto príspevkov?


Čítajte viac...

Ochrana vkladov

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Aký je právny výklad ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? Je organizačná jednotka štátom uznanej cirkvi podľa ustanovenia § 3 ods. 3 uvedeného zákona vkladateľom, ktorého vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o ochrane vkladov? Je možné cirkevnú organizačnú jednotku štátom uznanej cirkvi zahrnúť medzi právnické osoby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) zákona?


Čítajte viac...