itretisektor |
 • Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

  Neziskové účtovné jednotky pozor. Plánovaný návrh novely zákona o účtovníctve sa má dotknúť aj obsahu výročných správ. Viac v tlačovej správe.
 • Prichádza najdôležitejší zákon pre neziskový sektor

  Od začiatku priamo komunikujeme s MV SR a prinesieme Vám kompletné informácie z procesu jeho pripomienkovania, pripravujeme na stránkach portálu presné vzory a termíny pre jednotlivé neziskové právne formy
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Príjmy neziskových organizácií

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie sú zriadené rôznymi osobitnými zákonmi alebo podľa osobitných predpisov, ktoré upravujú účel ich zriadenia, zrušenie, hospodárenie a kontrolu ich činnosti a s ňou súvisiaceho hospodárenia. Tieto činnosti sú bližšie vymedzené v ich zakladateľskej listine, v štatúte alebo stanovách. Vzhľadom na rôznorodosť predmetov činnosti týchto organizácií je problematické posúdenie zdaňovania jednotlivých druhov príjmov dosiahnutých v rámci ich hospodárenia.


Čítajte viac...

Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?


Čítajte viac...

Združovacie právo

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Združovacie právo garantuje presadzovanie určitých záujmov, či už osobne (vzájomne) prospešných alebo verejno(všeobecne) prospešných, prostredníctvom kreovania formálnych alebo menej formálnych združení. Pojem združenie je pojmom všeobecným, ktorý sa zároveň uplatňuje aj na osobitné formy združení, pričom sa zohľadňuje špecifický charakter tohto združenia.


Čítajte viac...

Združovacie právo - OZ

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Združovacie právo je jedno zo základných politických práv upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého právo slobodne sa združovať sa zaručuje a každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.


Čítajte viac...

Politická strana

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Združovacie právo garantuje presadzovanie určitých záujmov, či už osobne (vzájomne) prospešných alebo verejno(všeobecne) prospešných, pro¬stredníctvom kreovania formálnych alebo menej formálnych združení. Pojem združenie je pojmom všeobecným, ktorý sa zároveň uplatňuje aj na osobitné formy združení, pričom sa zo¬hľadňuje špecifický charakter tohto združenia.


Čítajte viac...

Odbory

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Európsky dohovor v článku 11 ods. 1 výslovne uviedol právo na zakladanie odborov a vstupovania do nich na obranu svojich záujmov. Výslovným uvedením tohto práva zdôraznil, že Európsky dohovor všeobecne bráni občianske a politické práva, kým práva hospodárske a sociálne len vtedy, ak sú osobitne uvedené. V duchu rozhodovacej činnosti štrasburských orgánov ochrany práva pri aplikácii článku 11 Európskeho dohovoru možno ďalej konštatovať, že kým v prípade občianskych a politických práv štrasburské orgány ochrany práva spravidla využívajú extenzívny výklad v záujme rozšírenia ich ochrany, tak v prípade hospodárskych a sociálnych práv idú skôr cestou reštriktívneho výkladu a pridŕžajú sa striktne výslovného znenia Európskeho dohovoru. Tento reštriktívny výklad sa plne prejavil pri vymedzovaní obsahu práva na zakladanie odborov a vstupovania do nich. Výkon týchto práv aj z pohľadu prístupu štrasburských orgánov ochrany práva k nim možno rozdeliť na vnútorné a vonkajšie.


Čítajte viac...

Povinný prechod loveckého práva k pozemkom a povinné členstvo v poľovníckom združení

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovatelia namietali, že povinný prechod loveckého práva k ich pozemkom na ACCA, podľa ustanovení tzv. Verdeillovho zákona, predstavoval zásah do ich práva pokojne užívať ich majetok.


Čítajte viac...

Rozpustenie politickej strany

itretisektor >
Utorok, 14. 09. 2010

Sťažovateľom je turecká politická strana založená v októbri 1992. Po jej založení boli jej stanovy predložené ministerstvu vnútra. V januári 1993 generálny prokurátor pri Najvyššom súde podal Ústavnému súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany z dôvodu, že porušila Ústavu a zákon o politických stranách. Podľa prokurátora totiž obsah a ciele tejto politickej strany ohrozovali územnú celistvosť, jednotu národa a sekulárny charakter štátu. Právnici strany predložili Ústavnému súdu stanovisko, v ktorom argumentovali, že zákon o politických strán obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so základnými právami garantovanými Európskym dohovorom a, že rozpustenie strany by bolo v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, rovnako ako s Európskym dohovorom. Tvrdili, že je neprípustné nútiť politickú stranu, pod hrozbou rozpustenia, do toho, aby podporovala takú ideológiu, ktorá zodpovedá tureckej ústave.


Čítajte viac...