itretisektor |
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

  Lehota na podanie daňového priznania
 • Newsletter č. 12.

  V stredu sme rozoslali Newsletter č. 12, ktorý obsahuje informácie o osobných údajoch, charitatívnej reklame a pod.
 • ***Charitatívna reklama***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Finančné vklady do občianskeho združenia

itretisektor >
Piatok, 26. 11. 2010

Podiel v akejkoľvek hodnote na účet iného občianskeho združenia nezaručuje účasť na riadení a kontrole organizácie, do ktorej bol podiel vložený. Tvrdenie o ovládaní občianskeho združenia  majetkovým vkladom je často porovnávané s obdobným systémom, ako by sa jednalo o vklad do obchodnej spoločnosti. 


Čítajte viac...

Komora ako nezisková právnická osoba

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010
Definícia komory by nielenže vylúčila mnohé v súčasnosti existujúce „komory", ale by aj koncepčne generovala vznik nových komôr. Okrem definície komory by však všeobecná zákonná úprava komôr mala obsahovať aj základné zásady fungovania činnosti komôr, čo by prinieslo jednotnosť a kompatibilnosť do nášho právneho poriadku.
Čítajte viac...

Povinnosť obce/VÚC zabezpečiť vybrané sociálne služby

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

Obec a VÚC je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu v súlade s § 8 od 1. 1. 2009. Termín 1. 1. 2013 sa vzťahuje len na lehotu 60 dní, do ktorých je obec a VÚC povinná vybrané sociálne služby poskytnúť alebo zabezpečiť.


Čítajte viac...

Uhrádzanie ekomocnicky oprávnených nákladov

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

V súlade s § 71 ods. 6 sa uhrádzajú ekonomicky oprávnené náklady toho poskytovateľa, ktorý sociálnu službu pre obec alebo VÚC zabezpečuje.


Čítajte viac...

Povinnosť obce hradiť inej obci ekonomicky oprávnené náklady v konkrétnom prípade

itretisektor >
Štvrtok, 25. 11. 2010

Ustanovenie § 71 ods. 6 sa vzťahuje na zabezpečenie všetkých sociálnych služieb. T. j. ak sa poskytuje sociálna služba (vrátane sociálnej služby v útulku alebo v domove pre osamelých rodičov/ zariadení núdzového bývania) fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v inej obci alebo VÚC, je táto obec alebo VÚC povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu v prípade, že si poskytovanie sociálnej služby „objednala' ale len za tých klientov, ktorým sa sociálna služba zabezpečuje od 1. 1. 2009.


Čítajte viac...

Zriadenie Rady školy na súkromných školách

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

Som zriaďovateľom súkromnej strednej školy. Zaujíma ma, či musím na svojej škole ustanoviť Radu školu, keďže podľa § 25 zákona o štátnej správe v školstve za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.


Čítajte viac...

Poradné orgány na súkromnej strednej škole

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

Aké poradné orgány musia byť povinne vytvorené na súkromnej strednej škole.


Čítajte viac...

Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov a odkázanosť prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby

itretisektor >
Streda, 24. 11. 2010

V § 71 ods. 6 sa uvádza, že obec a VÚC uhrádza ekonomicky oprávnené náklady znížené o úhrady platené prijímateľom uvedené v § 72 pre všetky služby. Avšak ak je to služba, kde je prijímateľ odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby (napr. DSS), uhrádzajú sa len ekonomicky oprávnené náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a) a b), teda len mzdy a odvody mínus výška úhrady od prijímateľa? Takže v takom prípade (t.j. pri DSS) by VÚC mal dať ku mzdám a odvodom aj príspevok pri odkázanosti, inak je poskytovateľ DSS znevýhodnený od napr. poskytovateľa v útulku...


Čítajte viac...