itretisektor |
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

APSSvSR dopĺňa znenie tzv. malej novely zákona o sociálnych službách

itretisektor >
Štvrtok, 11. 11. 2010

APSSvSR dopĺňa znenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Štátom poskytovaná účelová dotácia a úhrada vo výške oprávnených ekonomických nákladov pre zariadenia, ktoré prešli delimitáciou na mestá a obce

itretisektor >
Streda, 10. 11. 2010

Spôsob financovania vybraných zariadení prostredníctvom účelovej dotácie Ministerstva financií SR nemá priamy vplyv na určovanie úhrady za sociálnu službu; aj v týchto zaradeniach sa bude úhrada určovať v zmysle § 72 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení zákona o sociálnych službách.


Čítajte viac...

Uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi, ktorého zriadila iná obec alebo VÚC

itretisektor >
Streda, 10. 11. 2010

Obec a VÚC je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu v súlade s § 8 od 1. 1. 2009. Termín 1. 1. 2013 sa vzťahuje len na lehotu 60 dní, do ktorých je obec a VÚC povinná vybrané sociálne služby poskytnúť alebo zabezpečiť. To znamená, že ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6 sa uhrádzajú od 1. 1. 2009.


Čítajte viac...

Úhrada všetkých ekonomicky oprávnených nákladov pri zabezpečovaní každej sociálnej služby

itretisektor >
Streda, 10. 11. 2010

Vychádzajúc z dôvodovej správy poslaneckého návrhu k § 72 ods. 5, pri zabezpečovaní každej sociálnej služby je povinná obec alebo VÚC uhradiť všetky ekonomicky oprávnené náklady, vrátane nákladov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistného na sociálne poistenie, poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.


Čítajte viac...

Registrácia a vznik občianskych združení

itretisektor >
Streda, 10. 11. 2010
Centrálny portál pre neziskový sektor prináša spracovanie témy, ktorá dominuje pri otázkach v rámci on line poradenstva poskytovaného Centrálnym portálom pre neziskový sektor. 
Čítajte viac...

Štátny tajomník MF SR: 2% budú pokračovať . . .

itretisektor >
Streda, 10. 11. 2010

Členovia Centrálnej rady neziskového sektora sa na stretnutí so štátnym tajomníkom Vladimírom Tvaroškom dohodli na dôležitých veciach pre financovanie neziskového sektora.


Čítajte viac...

Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb v SR

itretisektor >
Utorok, 09. 11. 2010

MPSVaR SR v rámci dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb vymedzuje základné východiskové ciele v oblasti sociálnych služieb na národnej úrovni.


Čítajte viac...