itretisektor |
 • ***Preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca***

  Viac o možnostiach zamestnávateľa v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Odlišné ponímanie náboženských slobôd v USA a v Európe

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem komparácii európskeho a amerického systému náboženských slobôd. Snažím sa dokázať výrazné obmedzovanie zo strany európskych vlád a to, že skutočnú slobodu a pluralitu môže zabezpečiť iba americký model oddelenia cirkvi od štátu. Na úvod uvediem články, ktoré sa vzťahujú na náboženské slobody v USA a v Európe, pripomínam, že na Slovensku sa riadime článkom 24 Ústavy, ktorý fakticky vychádza z článku 9 Európskeho dohovoru.


Čítajte viac...

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

itretisektor >
Pondelok, 27. 09. 2010

Chápanie postavenia Svätej stolice v medzinárodnom práve neprestáva byť predmetom právnických úvah nielen mimo, ale aj vo vnútri Katolíckej cirkvi. Po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) dochádza napríklad k prehodnocovaniu známej tézy „Ecclesia est societas iuridicae perfecta“ aplikovanej na Cirkev na základe právnych i teologických argumentov, pričom aj postoje odborníkov kánonického práva nie sú jednotné. Ďalšou otvorenou otázkou ostáva, aspoň z teoretického hľadiska, kto je vlastne subjektom medzinárodného práva? Kým kánonické právo priamo deklaruje, že nielen Svätá stolica, ale aj Katolícka cirkev je týmto subjektom „ex institutione divina“, a teda nepotrebuje k tomu uznanie od nikoho (kán. 113 Kódexu kánonického práva z roku 1983), štáty a iné subjekty medzinárodného práva to priznávajú iba Svätej stolici (napr. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2000, čl. 1, ods. 1). V Katolíckej cirkvi sa táto prax prijíma pokojne a bez problémov, uvedomujúc si špecifiká vlastnej suverenity v porovnaní s inými subjektmi medzinárodného práva, čo dostatočne naznačujú napr. tituly medzinárodnej právnej suverenity Svätej stolice. Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve je síce do istej miery stabilné, avšak chápanie tohto postavenia prebieha určitým vývojom v kontexte nových teologických, sociologických, politologických i právnických poznatkov.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.


Čítajte viac...

Predĺženie dovolenky prostredníctvom kolektívnej zmluvy

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či zamestnávateľ môže dohodnúť predĺženie dovolenky v internom predpise alebo iba v kolektívnej zmluve zamestnávateľa.


Čítajte viac...

Lehota použitia súhlasu k výpovedi odborovej organizácie

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom lehoty, počas ktorej je zamestnávateľ povinný použiť súhlas odborovej organizácie s výpoveďou zamestnanca, ktorý pred doručením výpovede zostal práceneschopný.


Čítajte viac...

Platnosť kolektívnej zmluvy, ak zamestnávateľ nie je členom zväzu zamestnávateľa

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku, či podniková kolektívna zmluva, uzavretá medzi závodnou organizáciou odborového zväzu a zamestnávateľom, je platná, i napriek tomu, že nespĺňa požiadavky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.


Čítajte viac...

Postup prijímania a schvaľovania volebného poriadku v spoločnosti. kde pôsobia dve odborové organizácie

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu pri prijímaní a schvaľovaní volebného poriadku pre voľby členov dozornej rady v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie.


Čítajte viac...

Kolektívna zmluva a tvorba sociálneho fondu

itretisektor >
Nedeľa, 26. 09. 2010

Autor odpovedá na otázku ohľadom povinnosti zamestnávateľa tvoriť sociálny fond v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.


Čítajte viac...