itretisektor |
  • Otvorená výzva - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

    Viac v spracovanej tlačovej správe.
  • Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie

    O tom, kedy sa športový klub vo forme občianskeho združenia považuje za športovú organizáciu, na ktorú sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Kultúra

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Od 1. júna 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., ktorého hlavným cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorú budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. 


Čítajte viac...

Matica slovenská

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Matica slovenská vznikla v Turčianskom sv. Martine v roku 1863 na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda na územie Slovenska. Odvtedy, aj keď s prestávkami, predstavuje Matica slovenská významnú ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Štát zveril Matici slovenskej úlohy stanovené v zákone č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej, ktorým zároveň upravil aj jej postavenie, hodnoty a ciele.


Čítajte viac...

Slovenská televízia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Vysielanie a retransmisia

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Divadlá

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Dňa 1.1.1998 nadobudol účinnosť zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti, ktorého ostatná novela týkajúca sa osobitného príspevku zákonom vymedzeným výkonným umelcom nadobudla účinnosť dňa 1.1.2010.

Divadlá ako také pôsobia buď ako štátne profesionálne divadlá zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ako profesionálne divadlá v pôsobnosti obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré sú ich zriaďovateľom, ako iné profesionálne divadlá zriadené právnickou alebo fyzickou osobou, alebo ako neprofesionálne divadlá, ktoré sú tzv. ochotníckymi divadlami združujúcimi fyzické osoby.

Zákon o divadelnej činnosti upravuje zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, postavenie a činnosť všetkých týchto divadiel.


Čítajte viac...

Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť športu

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Sprístupňujeme celé znenie Programového vyhlásenia vlády v predmetnej oblasti, v ktorom sú tučným písmom zvýraznené pasáže týkajúce sa športu.


Čítajte viac...

Účtovná jednotka

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...

Účtovné sústavy

itretisektor >
Štvrtok, 12. 08. 2010

Čítajte viac...