itretisektor |

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej do súťaže

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie návrhu? 


Čítajte viac...

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018

S účinnosťou od 01. 01. 2015 zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov doplnilo nové ustanovenie § 30c. Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa zaviedol nový typ daňového zvýhodnenia, ktoré ich má motivovať vynakladať viac prostriedkov na tento účel, tvoriť pracovné miesta pre odborníkov (najmä absolventov), zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a prispievať k rozvoju vedomostnej ekonomiky. Podpora podnikateľských subjektov spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane. Tento odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, v súvislosti s ktorým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré za ustanovených podmienok môže opätovne odpočítať od základu dane.


Čítajte viac...

Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 


Čítajte viac...

Združenia: Zmena podmienok registrácie združení v minulosti vs. návrh zákona o registri MNO

itretisektor >
Streda, 07. 03. 2018
Odborný článok je reakciou na návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorým budú uložené združeniam nové povinnosti. Cieľom článku je priblížiť a porovnať legislatívne zmeny v oblasti združovania z minulosti s navrhovanými zmenami.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

itretisektor >
Pondelok, 05. 03. 2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018  upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä poskytovaniu informácií zo strany prevádzkovateľa, výmazu a obmedzeniu osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby. 
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

itretisektor >
Streda, 28. 02. 2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 


Čítajte viac...

TS: Športový kongres v rámci 13. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2018

itretisektor >
Streda, 28. 02. 2018

13. ročník bratislavského mestského maratónu - ČSOB Bratislava Marathon 2018 sa uskutoční v dňoch 07. a 08. apríla 2018. Súčasťou programu je i Športový kongres, ktorý sa bude konať dňa 6. apríla 2018 v priestoroch hotela Sheraton Bratislava.


Čítajte viac...