itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 23. 05. 2018

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Prepojenie tretieho sektora so samosprávou

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 03. 05. 2018

Základy tretieho sektora sú postavené najmä na slobode občanov združovať sa, pričom tvoria rôzne organizácie, ktorými sledujú presadzovanie svojich záujmov a svojou činnosťou môžu priniesť úžitok verejnosti. Za korene neziskových organizácií môžeme považovať najmä neziskovosť a filantropiu, ako tak povediac snahu nezištne pomôcť motivovanú láskou k blížnym. Organizácie tohto typu teda nevznikajú primárne z vôle štátu alebo obce ale preto, že si to vyžadujú priamo občania. Tieto organizácie prioritne investujú svoj čas a iniciatívu na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť žiadané, v čom sa odzrkadľuje ich verejnoprospešná funkcia, preto sú v spoločnosti žiadaným javom. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO - vyhodnotenie pripomienok

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 18. 04. 2018
Vyhodnotenie pripomienok podaných k zákonu o registri MVO. 
Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 18. 04. 2018

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Výhody sociálnych podnikov

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 11. 04. 2018

Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky. Odborný článok približuje systém podpory v sociálnom podnikaní zavedený spomínanou novou právnou úpravou.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 04. 04. 2018

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nebola doposiaľ v slovenskej legislatíve upravená žiadnym samostatným zákonom. Dňa 13. 3. 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“). Tento zákon nadobudne účinnosť 1. 5. 2018.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Kreovanie sociálnych podnikov

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 21. 03. 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2018 schválila vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“).

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré nie sú štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované, nakoľko sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 31. 01. 2018

Národná rada Slovenskej republiky rokovala dňa 31. 1. 2018 o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. V súvislosti s predloženým materiálom predložil svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu aj poslanec Peter Šuca, ktoré sa dostali do výsledného znenia schváleného zákona. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward