itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 22. 05. 2019

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Národný program reforiem SR 2019

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 03. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019, ktorý popisuje plánované štrukturálne opatrenia vlády na najbližšie 2 roky od jeho schválenia. V legislatívnej správe prinášame prehľad oblastí, na ktoré sa bude vláda prioritne zameriavať.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Exkurz do novelizovanej právnej úpravy neziskových organizácií a právo na spravodlivý proces pri ukladaní sankcií

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 21. 03. 2019

Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Identifikátor osoby

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 13. 03. 2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Cieľom návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 28. 02. 2019

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Kalendár 2019 dôležité termíny pre mimovládne neziskové organizácie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 20. 02. 2019

Prinášame kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy MNO podľa súčasných platných právnych predpisov. 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Nový zákon o hazardných hrách s dopadom na neziskový sektor

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 12. 02. 2019

Dňa 01. marca 2019 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení platnom do 28.02.2019. Z dôvodu rozsiahlosti Nového zákona o hazardných hrách, vyberáme pre neziskový sektor najpodstatnejšie novinky.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward