itretisektor | Nadácie,Aktuálne informácie
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Nadácie: Podpora volebného prieskumu prostredníctvom nadácie ?

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Štvrtok, 12. 12. 2019

Nadácia chce prostredníctvom vlastnej internetovej platformy podporiť projekt, ktorého cieľom je na základe poskytnutých finančných darov financovať zaplatenie volebného prieskumu a touto cestou umožniť občanom získať pred voľbami informácie o vývoji volebných preferencií ?


Čítajte viac...

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 04. 12. 2019

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?


Čítajte viac...

Nadácie: Zmena formy nadačného imania na nehnuteľnosť

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Utorok, 04. 06. 2019

Aké doklady musí nadácia predložiť MV SR pri oznámení o zmene formy vedenia nadačného imania z peňažných prostriedkov na nehnuteľnosť ? 


Čítajte viac...

Nadácie: Nakladanie s nadačným imaním

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 08. 05. 2019

Akým spôsobom môže byť použitá finančná čiastka 6638 Eur, ktorá tvorí nadačné imanie? Môžu byť uvedené financie použité aj na činnosť nadácie?


Čítajte viac...

Nadácie: Ako zaniká nadácia ?

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 06. 03. 2019

Odborný článok sa zaoberá zánikom nadácie. Zániku nadácie predchádza jej zrušenie, a to buď s likvidáciou alebo bez likvidácie. Odborný článok sa zaoberá prípadmi zrušenia nadácie s likvidáciou aj bez nej. 


Čítajte viac...

Nadácie: Zákon o registri MVO a nadácie

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Utorok, 04. 12. 2018

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon sa vzťahuje aj na nadácie a novelizuje základný predpis upravujúci postavene nadácií v právnom systéme, a to zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení. V odbornom článku prinášame prehľad práv a povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona o registri MVO.


Čítajte viac...

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 16. 05. 2018

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward